EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Poľnohospodárstvo v EÚ – pravidlá financovania, riadenia a monitorovania' for an updated information about the subject.

Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Komisia určuje osobitné podmienky a pravidlá uplatniteľné na financovanie výdavkov patriacich pod spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Zriaďujú sa dva nové fondy: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty].

SÚHRNY

Toto nariadenie zavádza jednotný právny rámec na financovanie výdavkov patriacich pod spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). V tomto zmysle zriaďuje dva nové fondy: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). Obidva fondy fungujú na podobnom systéme, no zároveň si zachovávajú určité špecifiká. Financovanie cieľových opatrení sa čiastočne realizuje v rámci delenej správy, preto dokument spresňuje podmienky, ktoré Komisii umožňujú prijať zodpovednosť vo veci vykonávania rozpočtu, a ujasňuje povinnosti členských štátov v oblasti spolupráce.

Nariadenie vymedzuje podmienky akreditácie a odobratia akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi. Tieto orgány sú poverené uskutočňovaním platieb a dohľadom nad účtovníctvom vedeným platobnými agentúrami. Toto nariadenie tiež zriaďuje certifikačné orgány, subjekty verejného alebo súkromného práva určené členskými štátmi, ktoré budú poverené certifikáciou systémov riadenia zavedených platobnými agentúrami a ročnými účtovnými závierkami platobných agentúr. Od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie efektívnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva. Navyše z rozpočtu Spoločenstva môžu byť uhradené len výdavky realizované akreditovanými platobnými agentúrami a platby sa budú vyplácať príjemcom v plnej výške.

EPZF

V rámci správy delenej medzi členské štáty a Komisiu EPZF financuje:

 • náhrady stanovené za vývoz poľnohospodárskych produktov do tretích krajín;
 • intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov;
 • priame platby poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;
 • určité informačné a propagačné akcie v prospech poľnohospodárskych produktov na vnútornom trhu Spoločenstva a v tretích krajinách, ktoré vykonávajú členské štáty;
 • výdavky spojené s reštrukturalizáciou cukrovarníckeho priemyslu podľa nariadenia Rady (ES) č. 320/2006;
 • programy v prospech konzumácie ovocia v školách.

Centralizovaným spôsobom tento fond financuje:

 • finančný príspevok Spoločenstva na osobitné veterinárne činnosti, inšpekčné činnosti vo veterinárnej oblasti, v oblasti potravín a krmív pre zvieratá, na programy odstránenia chorôb zvierat a dohľadu nad nimi, ako aj na fytosanitárne činnosti;
 • podporu v prospech poľnohospodárskych produktov vykonávanú priamo Komisiou alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií;
 • opatrenia prijaté v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva určené na zachovanie, charakterizovanie, zber a používanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve;
 • zavedenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;
 • systémy poľnohospodárskeho prieskumu;
 • výdavky súvisiace s trhmi rybného hospodárstva.

Finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov financovaných EPZF vypláca členským štátom Komisia vo forme mesačných úhrad. Vykonávajú sa na základe vyhlásenia o výdavkoch členských štátov a na základe nimi poskytnutých informácií. V prípade nesúladu záväzkov fondu s pravidlami Spoločenstva môže Komisia rozhodnúť o znížení alebo pozastavení úhrad.

Komisia stanoví čistý zostatok disponibilný pre výdavky EPZF a zavedie systém včasného varovania a mesačného monitorovania týchto výdavkov. Každý mesiac predloží Parlamentu a Rade správu, v ktorej skúma vývoj výdavkov v porovnaní s určenými profilmi na začiatku finančného roka, a posúdi predpokladaný vývoj na súčasný finančný rok.

V prípade nezrovnalostí alebo nedbanlivosti budú vymožené čiastky prevedené platobným agentúram, ktoré ich pripíšu ako príjem priradený EPZF k mesiacu ich prijatia.

EPFRV

EPFRV financuje výhradne v rámci delenej správy programy rozvoja vidieka realizované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005.

Rozpočtové záväzky sa budú realizovať v tejto súvislosti v ročných splátkach vo forme zálohových platieb, priebežných platieb a vyplatenia zostatku. Priebežné platby sa realizujú na úrovni každého programu rozvoja vidieka v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov v medziach stropov ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva podľa ustanovení týkajúcich sa priamych platieb poľnohospodárom vinohradnícko-vinárskeho trhu. Tieto platby sa uskutočňujú pri splnení určitých podmienok, napríklad zaslania vyhlásenia o výdavkoch a žiadosti o úhradu podpísaných platobnou agentúrou Komisii. V prípade nesúladu tohto vyhlásenia s normami Spoločenstva môže Komisia platby znížiť alebo pozastaviť.

V prípade nezrovnalostí sa financovanie Spoločenstvom úplne alebo čiastočne pozastaví, prípadne prostriedky, ktoré už boli príjemcovi vyplatené, bude vymáhať akreditovaná platobná agentúra. Pozastavené alebo vymožené čiastky môže členský štát znovu použiť len na činnosť uvedenú v tom istom programe rozvoja vidieka.

Vyplácanie zostatku sa realizuje po prijatí konečnej správy o vykonávaní programu rozvoja vidieka a príslušného rozhodnutia o zúčtovaní. V prípade nezaslania potrebných dokumentov sa zvyšok automaticky zruší.

Kontrola zo strany Komisie

Komisia dozerá na dodržiavanie zásad riadneho finančného hospodárenia s fondmi Spoločenstva najmä postupom zúčtovania v dvoch fázach: zúčtovanie a overenie súladu. Členské štáty musia poskytnúť Komisii všetky informácie potrebné na riadne fungovanie fondov. Okrem kontrol vykonávaných členskými štátmi v súlade s ich vnútornými predpismi môže Komisia organizovať kontroly priamo na mieste. V rámci EPZF a EPFRV môžu byť platby určené niektorému členskému štátu znížené alebo pozastavené v prípade zistenia závažných a pretrvávajúcich nedostatkov.

Mená príjemcov pomoci z poľnohospodárskych fondov a prijaté čiastky musia byť dodatočne uverejnené.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1290/2005

18.8.2005

Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 320/2006

3.3.2006

Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006

Nariadenie (ES) č. 378/2007

12.4.2007

Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007

Nariadenie (ES) č. 1437/2007

15.12.2007

Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007

Nariadenie (ES) č. 479/2008

13.6.2008

Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008

Nariadenie (ES) č. 13/2009

16.1.2009

Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009

Nariadenie (ES) č. 73/2009

1.2.2009

Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009

Nariadenie (ES) č. 473/2009

9.6.2009

Ú. v. EÚ L 144, 9.6.2009

Následné doplnenia a zmeny nariadenia (ES) č. 1290/2005 boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len informačnú hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Vyčlenené sumy a výdavky vylúčené z financovania

Rozhodnutie 2008/321/ES [Úradný vestník EÚ L 109, 19.4.2008].

Toto rozhodnutie obsahuje zoznam výdavkov vylúčených z financovania Spoločenstvom z dôvodu ich nesúladu s pravidlami financovania SPP. Vylúčenie týchto výdavkov uskutočnených platobnými agentúrami v niektorých členských štátoch v rokoch 2002 až 2007 je výsledkom overovania, bilaterálnych rozhovorov a zmierovacích konaní a zahŕňa zrážky predmetných čiastok.

Rozhodnutie 2009/379/ES [Úradný vestník EÚ L 117, 12.5.2009].

Toto rozhodnutie stanovuje čiastky vyčlenené pre EPFRV a EPZF v období rokov 2007 – 2013.

Podmienky vykonávania

Nariadenie (ES) č. 883/2006 [Úradný vestník EÚ L 171, 23.6.2006].

Toto nariadenie stanovuje podmienky vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v oblasti vedenia účtov platobných agentúr, vyhlásení o výdavkoch a príjmoch a podmienok úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV.

Pozri konsolidovanú verziu

Nariadenie (ES) č. 884/2006 [Úradný vestník EÚ L 171, 23.6.2006].

Toto nariadenie stanovuje podmienky vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v oblasti financovania intervenčných opatrení z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) vo forme verejného skladovania zo strany platobných agentúr členských štátov.

Pozri konsolidovanú verziu

Nariadenie (ES) č. 885/2006 [Úradný vestník EÚ L 171, 23.6.2006].

Toto nariadenie ustanovuje podmienky vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005

Pozri konsolidovanú verziu

Nariadenie (ES) č. 259/2008 [Úradný vestník EÚ L 76, 19.3.2008].

Toto nariadenie ustanovuje podmienky vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v oblasti publikovania informácií o príjemcoch EPZF a EPFRV. Tieto informácie sa musia publikovať každý rok na jednotnej internetovej stránke najneskôr 30. apríla a obsahujú osobné údaje príjemcu a prijatú čiastku.

Zúčtovanie

Nariadenie (ES) č. 941/2009 [Úradný vestník EÚ L 254, 9.10.2009].

Toto nariadenie vymedzuje formu a obsah účtovných informácií, ktoré majú byť Komisii zaslané na účely zúčtovania EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz.

Rozhodnutie 2009/373/ES [Úradný vestník EÚ L 116, 9.5.2009].

Rozhodnutie predstavuje zúčtovanie platobných agentúr členských štátov v súvislosti s výdavkami financovanými z EPFRV za finančný rok 2008.

Rozhodnutie 2009/367/ES [Úradný vestník EÚ L 111, 5.5.2009].

Rozhodnutie predstavuje zúčtovanie platobných agentúr členských štátov v súvislosti s výdavkami financovanými z EPZF za finančný rok 2008.

Nezrovnalosti, podvody a vymáhanie

Nariadenie (ES) č. 1848/2006 [Úradný vestník EÚ L 355, 15.12.2006].

Tento akt prezentuje informačné a vyšetrovacie akcie členských štátov v prípade podvodu v oblasti financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavádza v tejto oblasti informačný systém.

Prieskumy

Nariadenie (ES) č. 78/2008 [Úradný vestník EÚ L 25, 30.1.2008]. Tento akt ustanovuje opatrenia, ktoré má Komisia vykonať v období rokov 2008 – 2013 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pomocou diaľkového pozorovania.

Posledná aktualizácia: 10.09.2009

Top