Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečná preprava odpadu v EÚ a medzi EÚ a krajinami mimo EÚ

Bezpečná preprava odpadu v EÚ a medzi EÚ a krajinami mimo EÚ

Európska únia (EÚ) má zavedený systém dohľadu a kontroly zameraný na prepravu odpadu v rámci jej hraníc a do a z krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a krajín mimo EÚ, ktoré podpísali Bazilejský dohovor.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu.

SÚHRN

Európska únia (EÚ) má zavedený systém dohľadu a kontroly zameraný na prepravu odpadu v rámci jej hraníc a do a z krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a krajín mimo EÚ, ktoré podpísali Bazilejský dohovor.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovujú sa v ňom pravidlá kontroly prepravy odpadu s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia.

Zároveň sa ním do práva EÚ začleňujú ustanovenia Bazilejského dohovoru, ako aj preskúmanie rozhodnutia OECD z roku 2001 o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez hranice štátov (t. j. ak sa odpady spracujú na získanie použiteľného výrobku alebo sa z nich vytvorí palivo).

HLAVNÉ BODY

Právny predpis sa uplatňuje na prepravu odpadu:

medzi krajinami EÚ, v rámci EÚ alebo s tranzitom cez krajiny mimo EÚ;

dovezeného do EÚ z krajín mimo EÚ;

vyvezeného z EÚ do krajín mimo EÚ;

prechádzajúceho cez EÚ pri preprave z alebo do krajín mimo EÚ.

Vzťahuje sa takmer na všetky typy odpadu s výnimkou rádioaktívneho odpadu, odpadu vytvoreného na palube lodí, prepravy, ktorá podlieha požiadavkám na schválenie uvedeným v nariadení o živočíšnych vedľajších produktoch, prepravy odpadu z Antarktídy, dovoz odpadu, ktorý vytvorili ozbrojené sily alebo prospešné organizácie v krízovej situácii, do EÚ atď.

Kontrolné postupy

Pri preprave odpadu sa uplatňujú dva kontrolné postupy, konkrétne:

1.

všeobecné požiadavky na informácie ustanovené v článku 18, ktoré sa za bežných okolností uplatňujú na prepravu odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú vymenované v prílohe II (tzv. zelený zoznam odpadov - nezaraďujú sa medzi nebezpečné odpady, napr. papier alebo plasty) alebo v príloha IIIA a

2.

postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu pri ostatných typoch prepravy odpadov, medzi ktoré patrí:

preprava odpadov vymenovaných v prílohe IV (tzv. žltý zoznam odpadov, ktoré obsahujú nebezpečné časti aj časti, ktoré sa nezaraďujú medzi nebezpečné) alebo v prílohe V časti 2 (európsky zoznam odpadov, napr. odpady pochádzajúce z dobývania, ťažby a fyzikálnej a chemickej úpravy nerastov) a

preprava odpadov určených na zneškodnenie, ktoré sú vymenované v prílohe III (odpady z tzv. zeleného zoznamu).

Ďalšie ustanovenia

Všetky zainteresované strany musia zabezpečiť, že sa s odpadom počas prepravy a aj pri zhodnocovaní alebo zneškodňovaní nakladá spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a že sa pri tom dodržiavajú pravidlá EÚ a medzinárodné pravidlá.

V rámci postupu oznamovania sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušných orgánov krajín, ktorých sa týka preprava (krajina odoslania, krajina tranzitu a krajina určenia), ktorý sa má vydať do 30 dní.

Oznamovateľ je povinný prevziať späť odpad, ktorý sa prepravuje nezákonne alebo ktorý sa nemôže poskytnúť na plánovaný účel (vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu).

Zákazy obchodovania

Vývozy odpadu určeného na zneškodnenie do krajín mimo EÚ sú zakázané, s výnimkou krajín EZVO, ktoré sú jednou zo strán Bazilejského dohovoru.

Vývozy nebezpečného odpadu (teda odpadu, ktorý predstavuje riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie) na zhodnotenie sú zakázané, okrem odpadu prepravovaného do krajín, na ktoré sa uplatňuje rozhodnutie OECD.

Dovozy odpadu na zhodnotenie alebo zneškodnenie z krajín mimo EÚ sú zakázané okrem dovozu:

z krajín, na ktoré sa uplatňuje rozhodnutie OECD;

z krajín mimo EÚ, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru;

z krajín, ktoré uzatvorili dvojstrannú dohodu s EÚ alebo krajinami EÚ; alebo

z iných oblastí v krízových situáciách.

Systémy kontroly

Právny predpis bol pozmenený v roku 2014 s cieľom posilniť systémy kontroly krajín EÚ. Zavádzajú sa v ňom minimálne požiadavky na kontrolu so zameraním sa na problematické prúdy odpadov (ako je nebezpečný odpad a odpad vyslaný nezákonne a určený na skládku alebo spracovanie podradnej kvality). Krajiny EÚ budú musieť vypracovať plány kontroly do roku 2017.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 15. júla 2006.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o preprave odpadu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

15. júla 2006

-

Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 - 98

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008

19. júla 2008

-

Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 7 - 15

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109 - 154

Smernica 2009/31/ES

25. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 - 135

Nariadenie (EÚ) č. 660/2014

17. júla 2014

-

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 135 - 142

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1013/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

ZMENY PRÍLOH

Nariadenie Komisie (ES) č. 1379/2007 (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 7 - 20).

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 7 - 15).

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 (Ú. v. EÚ L 97, 16.4.2009, s. 8 - 11).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2011, s. 2 - 4).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 135/2012 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2012, s. 30 - 32).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2013 (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 19 - 23).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2014 (Ú. v. EÚ L 332, 19.11.2014, s. 15 - 17).

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 801/2007 zo 6. júla 2007, ktoré sa týka vývozu na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 6 - 35).

Posledná aktualizácia: 20.04.2015

Top