EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednotné podmienky uvádzania bezpečných výrobkov na trh v EÚ (označenie zhody)

Jednotné podmienky uvádzania bezpečných výrobkov na trh v EÚ (označenie zhody)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie č. 768/2008/ES – spoločný rámec na uvádzanie výrobkov na trh v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sa stanovujú spoločné zásady a postupy, ktoré sa musia dodržať v právnych predpisoch EÚ pri harmonizovaní podmienok uvádzania výrobkov na trh v EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Sú v ňom zahrnuté referenčné požiadavky, ktoré sa majú začleniť vždy pri revízii právnych predpisov týkajúcich sa jednotlivých výrobkov. Ako také predstavuje vzor pre budúce harmonizačné právne predpisy o výrobkoch.

Stanovujú sa v ňom pravidlá označenia CE*.

HLAVNÉ BODY

V rozhodnutí sa stanovujú jasné vymedzenia príslušných výrazov, ako napríklad „výrobca“ , „uvedenie na trh“ , „spätné prevzatie“ alebo „stiahnutie z trhu“ výrobkov.

V prípade výrobcov, dovozcov a distribútorov vo výrobnom reťazci sú stanovené jasné rozdelenia zodpovednosti.

Výrobcovia musia zaistiť súlad svojich výrobkov s príslušnými právnymi predpismi a dodržiavanie príslušného postupu posudzovania zhody*. Po preukázaní súladu musia umiestniť na výrobku označenie CE.

Dovozcovia sa musia uistiť, že výrobca splnil príslušný postup posudzovania zhody a že k výrobku je dodaná potrebná dokumentácia a označenie CE.

Distribútori musia konať s náležitou starostlivosťou a overiť, že výrobok má potrebnú dokumentáciu a označenie CE.

Stanovil sa spoločný súbor jednotlivých postupov posudzovania zhody, známy ako moduly. Zákonodarcovia si musia zvoliť najvhodnejší modul, a to v závislosti od rizika, ktorý môže výrobok predstavovať.

Stanovujú sa jednotné pravidlá vymenovania a monitorovania notifikovaných orgánov, ktoré vykonávajú posudzovania zhody na základe právnych predpisov EÚ. V pravidlách sa vymedzujú ich zodpovednosti v prípade potreby posudzovaní zhody výrobkov tretích strán (t. j. osvedčenie o zhode zo strany nezávislého orgánu).

V pravidlách dohľadu nad trhom sa upravujú výrobky, ktoré predstavujú zdravotné alebo bezpečnostné riziko, alebo ktoré nespĺňajú príslušné právne predpisy.

HLAVNÉ POJMY

* Označenie CE: označuje sa ním, že výrobok spĺňa príslušné požiadavky v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a že prešiel príslušným postupom posudzovania zhody.

* Posudzovanie zhody: postup, ktorým sa potvrdzuje, že výrobok spĺňa potrebné požiadavky týkajúce sa postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu.

KONTEXT

Označenie CE v prípade podnikov znamená, že ich výrobok sa môže voľne pohybovať v Európskom hospodárskom priestore (krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Pri spotrebiteľoch znamená, že tovar, ktorý kupujú, spĺňa európske právne predpisy týkajúce sa jednotlivých výrobkov.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 768/2008/ES

9. júla 2008

Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128

Posledná aktualizácia 22.10.2015

Top