EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda o vzájomnej právnej pomoci so Spojenými štátmi americkými

Dohoda o vzájomnej právnej pomoci so Spojenými štátmi americkými

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohoda medzi EÚ a USA o vzájomnej právnej pomoci

Rozhodnutie 2009/820/SZBP o uzavretí v mene EÚ Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

Rozhodnutie 2003/516/ES o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

 • V dohode sa uvádzajú podmienky týkajúce sa poskytovania vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi EÚ a USA.
 • Jej cieľom je posilniť spoluprácu medzi krajinami EÚ a Spojenými štátmi a má slúžiť ako doplnok dvojstranných zmlúv uzatvorených medzi nimi.
 • Prostredníctvom rozhodnutia sa v mene EÚ uzatvára dohoda so Spojenými štátmi týkajúca sa vzájomnej právnej pomoci.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ a Spojené štáty uplatňujú podmienky tejto rámcovej dohody na svoje dvojstranné zmluvy o vzájomnej právnej pomoci. Bez takejto zmluvy sa EÚ a Spojené štáty zaviazali, že zabezpečia uplatňovanie tejto dohody.

V prípade, že existujúce dvojstranné zmluvy medzi krajinami EÚ a Spojenými štátmi nie sú zlučiteľné s dohodou, uprednostniť by sa mal rámec v EÚ.

Vzájomná právna pomoc

 • Pokiaľ ide o bankové informácie, na základe žiadosti dožadujúcej krajiny, dožiadaná krajina musí okamžite zistiť a oznámiť informácie:
  • o tom, či fyzická alebo právnická osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu je majiteľom jedného alebo viacerých bankových účtov,
  • o jednotlivcoch alebo právnických osobách odsúdených alebo inak sa podieľajúcich na trestnom čine,
  • informáciách, ktoré vlastnia nebankové finančné inštitúcie,
  • finančných transakciách, ktoré sa netýkajú bankových účtov.
 • Žiadosti krajín EÚ o pomoc sa posielajú ústrednými orgánmi zodpovednými za vzájomnú právnu pomoc alebo vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov. Spojené štáty americké svoje žiadosti o pomoc posielajú prostredníctvom svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov, ako je osobitne ustanovené podľa článku 15 ods. 2 dohody.
 • Dožadujúca krajina môže na prenos žiadosti o pomoc a na súvisiacu komunikáciu použiť zrýchlené komunikačné prostriedky, ako napríklad fax alebo e-mail, s následným formálnym potvrdením, ak ho dožiadaná krajiny vyžaduje.
 • Dožadujúca krajina môže dožiadanú krajinu požiadať o zachovanie dôvernosti žiadosti a jej obsahu. Ústredný orgán dožiadanej krajiny musí informovať dožadujúcu krajinu, keď nemôže splniť žiadosť o pomoc bez porušenia dôvernosti. Dožadujúca krajina potom musí určiť, či má byť žiadosť o pomoc vybavená alebo nie.
 • Európska únia a Spojené štáty umožnia vytvorenie a prevádzkovanie spoločných vyšetrovacích tímov na účely uľahčenia policajných vyšetrovaní a trestných stíhaní v jednej alebo viacerých krajinách EÚ a v Spojených štátoch amerických.
 • Únia a Spojené štáty takisto musia umožniť videokonferencie medzi krajinami EÚ a Spojenými štátmi americkými na získanie výpovedí svedkov alebo odborníkov v konaní.

Pomoc správnym orgánom

 • Vzájomná právna pomoc sa musí poskytovať aj vnútroštátnym a ďalším správnym orgánom, ale iba vtedy, keď sa určité konanie vyšetruje s cieľom trestného stíhania, alebo postúpenia konania orgánom policajného vyšetrovania alebo trestného stíhania.
 • Pomoc nie je k dispozícii v prípade záležitostí, v ktorých správny orgán predpokladá, že trestné stíhanie alebo postúpenie, ak sa dá uplatniť, sa neuskutoční.
 • Orgány zodpovedné za posielanie týchto žiadostí o pomoc sa určujú podľa bilaterálnych zmlúv o vzájomnej právnej pomoci platných medzi príslušnými štátmi. Pri absencii zmluvy sa žiadosti zasielajú medzi Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov a ministerstvom spravodlivosti alebo porovnateľným ministerstvom krajiny EÚ, ktoré je zodpovedné za zasielanie žiadostí o vzájomnú právnu pomoc.
 • Poskytnutie pomoci nemožno odmietnuť z dôvodu bankového tajomstva.

Ochrana osobných údajov

 • Dožadujúca krajina môže použiť dôkazy alebo informácie získané od dožiadanej krajiny iba:
  • na účely vyšetrovaní trestných činov a na účely trestných konaní,
  • na účely ochrany jej verejnej bezpečnosti proti okamžitému a závažnému ohrozeniu,
  • na účely jej súdnych alebo správnych konaní, ktoré nemajú trestnú povahu a ktoré sa priamo týkajú vyšetrovaní trestných činov alebo konaní,
  • na iné účely, ak boli informácie alebo dôkazy zverejnené alebo ak dožiadaná krajina poskytla predchádzajúci písomný súhlas.
 • Dožiadaná krajina môže uložiť dodatočné podmienky obmedzujúce použitie dôkazov alebo informácií v konkrétnom prípade, keď pri absencii takýchto podmienok nebolo možné danú žiadosť o pomoc splniť. V takom prípade dožiadaná krajina môže od dožadujúcej krajiny požadovať informácie o použití dôkazu alebo informácie.
 • Okrem uvedených obmedzení použitia v záujme ochrany osobných a iných údajov záruky ochrany údajov v dohode v prípade potreby dopĺňa dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (zastrešujúca dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov).

Revízia dohody

V súlade s článkom 17 dohody EÚ a USA vykonali revíziu jej fungovania v rokoch 2015 – 2016. Zo záverov revízie vyplýva, že dohoda bola vo všeobecnosti úspešná. Výsledkom revízie sú aj odporúčania na zlepšenie praktického fungovania vzťahu medzi EÚ a Spojenými štátmi v oblasti vzájomnej právnej pomoci vrátane lepšej výmeny znalostí medzi odborníkmi o svojich právnych predpisoch a postupoch a na lepšie využívanie technológií na zrýchlenie posielania žiadostí a dôkazov a komunikácie vo všeobecnosti.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2010. Krajiny EÚ ju vykonali prostredníctvom dvojstranných nástrojov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 34 – 42)

Rozhodnutie Rady 2009/820/SZBP z 23. októbra 2009 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 40 – 41)

Rozhodnutie Rady 2003/516/ES zo 6. júna 2003 o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 25 – 26)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (Ú. v. EÚ L 336, 10.12.2016, s. 3 – 13)

Informácie o dátume nadobudnutia platnosti dohôd o extradícii a o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 11)

Posledná aktualizácia 16.04.2019

Top