EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle

Tento pakt má slúžiť ako základ politiky Európskej únie (EÚ) v oblasti prisťahovalectva a azylu a nesie sa v duchu vzájomnej zodpovednosti a solidarity členských štátov a posilneného partnerstva s krajinami mimo EÚ.

AKT

Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle z 24. septembra 2008 (neuverejnené v úradnom vestníku).

SÚHRN

Členské štáty EÚ už mnoho rokov pracujú na harmonizácii politiky v oblasti prisťahovalectva a azylu. V súvislosti s niekoľkými otázkami bol zaznamenaný výrazný pokrok, konkrétne v rámci Programu z Tampere, Haagskeho programu a najmä Štokholmského programu.

Vo všeobecnom ponímaní je cieľom paktu:

  • organizovať legálne prisťahovalectvo so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania stanovené jednotlivými členskými štátmi a podporovať integráciu prisťahovalcov;
  • kontrolovať nelegálne prisťahovalectvo a povzbudzovať dobrovoľný návrat prisťahovalcov do krajiny pôvodu alebo tranzitu;
  • posilniť účinnosť hraničných kontrol;
  • vytvoriť európsky azylový rámec;
  • vytvoriť globálne partnerstvo s krajinami mimo EÚ v záujme posilnenia súčinnosti medzi migráciou a rozvojom.

HLAVNÉ ÚSPECHY

Azyl

Od roku 2008 bol dosiahnutý výrazný pokrok v oblasti prisťahovalectva, azylu a riadenia hraníc. Kľúčovým úspechom v tejto súvislosti bolo dokončenie spoločného európskeho azylového systému (CEAS), v ktorom sú stanovené spoločné normy a posilnenie spolupráce v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi o azyl prostredníctvom otvoreného a spravodlivého systému v celej Európskej únii (EÚ).

Takisto sa dosiahli významné zmeny riadenia hraníc, najmä v súvislosti s posilnením správy schengenského systému, zriadením Európskeho systému hraničného dozoru (Eurosur) na predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a v súvislosti s novými úlohami a zdrojmi, ktoré zabezpečuje agentúra Frontex.

Určitý posun sa zaznamenal aj v oblasti politiky návratu s uplatnením osvedčených postupov členských štátov a operačnej spolupráce v celej EÚ, a v oblasti boja proti zneužívaniu prisťahovalcov.

Pokiaľ ide o partnerstvo s tretími krajinami, v súčasnosti sa rozvíja dialóg, predovšetkým v kontexte globálneho prístupu k migrácii a uzavretia bilaterálnych dohôd s krajinami južného Stredozemia a Východného partnerstva s cieľom riešiť hlavné príčiny nezákonnej a nútenej migrácie.

Zákonná migrácia

V oblasti zákonnej migrácie bolo prijatých niekoľko dôležitých aktov, ako napr. smernica o jednotnom povolení, ktorá umožňuje štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ bývať a pracovať v celej EÚ na základe jednotného povolenia, a smernica o modrej karte EÚ, v ktorej sa zabezpečuje ich mobilita. Ďalšie právne predpisy boli prijaté s cieľom uľahčiť vstup do EÚ študentom a výskumníkom z krajín mimo EÚ, a takisto aj sezónnym pracovníkom, manažérom alebo odborníkom z krajín mimo EÚ v prípade vnútropodnikového presunu, či vyslaným pracovníkom v rámci ustanovení smernice o službách.

Všetky členské štáty EÚ v súčasnosti vykonávajú právny predpis, v ktorom sa stanovujú sankcie pre zamestnávateľov využívajúcich nezákonnú pracovnú silu.

ĎALŠIE KROKY

Teraz je nutné pristúpiť k razantným opatreniam, aby sa predchádzalo stratám na životoch migrantov pri snahe dosiahnuť európske pobrežie. Takisto treba zintenzívniť úsilie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a pri podpore integrácie.

V období rokov 2014 - 2020 sa opatrenia v tejto oblasti budú financovať z dvoch nových fondov:

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - 5. výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2013 [COM(2014) 288 final - neuverejnené v úradnom vestníku].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - 4. výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2012 [COM(2013) 422 final - neuverejnené v úradnom vestníku].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Tretia výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2011 [COM(2012) 250 final - neuverejnené v úradnom vestníku].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Druhá výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2010 [KOM(2011) 0291 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Prvá výročná správa o prisťahovalectve a azyle (2009) [KOM(2010) 214 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku].

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Metóda monitorovania vykonávania Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle [KOM(2009) 266 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 11.09.2014

Top