Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva — Europol

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)' for an updated information about the subject.

Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva — Europol

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Europol ako agentúra Európskej únie (EÚ) zodpovedná za spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Europol sídli v Haagu v Holandsku.
 • Preberá zodpovednosť v situáciách, keď krajiny EÚ potrebujú podporu pri boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, terorizmu a ďalším formám trestnej činnosti, ktorá môže poškodzovať záujmy EÚ.
 • Medzi hlavné úlohy Europolu patrí:
  • zhromažďovať, uchovávať, spracúvať, analyzovať a vymieňať informácie;
  • oznamovať krajinám EÚ akékoľvek zistené súvislosti medzi trestnými činmi, ktoré sa ich týkajú;
  • pomáhať krajinám EÚ pri vyšetrovaní a poskytovať spravodajské informácie a analytickú podporu;
  • koordinovať, organizovať a vykonávať vyšetrovania a operácie na podporu alebo posilnenie činností orgánov presadzovania práva krajín EÚ;
  • požiadať krajiny EÚ, aby v konkrétnych prípadoch začali, vykonali alebo koordinovali vyšetrovanie a navrhli zostavenie spoločných vyšetrovacích tímov;
  • poskytovať krajinám EÚ podporu pri predchádzaní a boji proti formám trestnej činnosti, ktorá je umožnení, podporovaná alebo páchaná prostredníctvom internetu;
  • vypracúvať odhad hrozieb a ďalších správ.
 • Plní tiež úlohu ústredného úradu pre boj proti falšovaniu eura v súlade s rozhodnutím Rady 2005/511/SVV.
 • V záležitostiach, za ktoré je zodpovedný Europol, sa môžu jeho zamestnanci zúčastňovať na práci spoločných vyšetrovacích tímov. Môžu však konať len v podpornej funkcii a nesmú sa zúčastňovať na výkone žiadnych nápravných opatrení.
 • Europol a príslušný orgán krajiny EÚ udržiava kontakt prostredníctvom určenej národnej jednotky. Krajiny EÚ však môžu povoliť priame kontakty medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi za predpokladu splnenia podmienok stanovených dotknutou krajinou EÚ.
 • Europol môže spracúvať informácie a spravodajské informácie vrátane osobných údajov s cieľom vykonávať svoje úlohy. Na tento účel bol zriadený informačný systém Europolu a analytické pracovné súbory. Národné jednotky, styční dôstojníci a zamestnanci Europolu môžu vkladať údaje priamo do systému a vyhľadávať ich v ňom. Určené príslušné orgány krajín EÚ môžu v systéme len vyhľadávať, a to s cieľom presvedčiť sa o dostupnosti údajov, ktoré požadujú.
 • Europol môže pri výkone svojich úloh spolupracovať s ďalšími orgánmi EÚ, najmä s Eurojustom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
 • Europol môže tiež spolupracovať s krajinami a organizáciami mimo EÚ vrátane Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol).

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

 • Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

KONTEXT

 • Europol pôvodne zriadený na základe dohody o Europole z roku 1995, ktorá bola nahradená rozhodnutím Rady 2009/371/SVV. Toto rozhodnutie bude zase zrušené a nahradené nariadením o Europole (nariadenie (EÚ) 2016/794) z 1. mája 2017. Nariadením o Europole sa Europol zosúladí s požiadavkami Lisabonskej zmluvy a zvýši sa jeho zodpovednosť, keďže sa v tomto nariadení okrem iného ustanovuje kontrola nad činnosťami Europolu zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov.
 • Týmto nariadením sa Europol stane skutočným centrom informácií o trestných činoch pre orgány presadzovania práva v EÚ a zároveň sa ním zaistia ešte väčšie záruky ochrany údajov. Nové pravidlá spracovania údajov umožnia Europolu rýchlo identifikovať trendy a modely vo všetkých oblastiach trestnej činnosti a zostavovať komplexnejšie a patričnejšie spravodajské správy na podporu orgánov presadzovania práva krajín EÚ.
 • Ďalšie informácie nájdete na:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37 – 66)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53 – 114)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top