EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siedmy rámcový program (2007 – 2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Horizont 2020: program EÚ pre výskum a inovácie (2014 – 2020)' for an updated information about the subject.

Siedmy rámcový program (2007 – 2013)

Výskum je súčasťou „vedomostného trojuholníka“, ktorý by mal posilniť rast zamestnanosti v Európskej únii (EÚ) v rámci celosvetovej ekonomiky. Siedmy rámcový program, ktorý sa týka obdobia rokov 2007 – 2013, je príležitosťou pre EÚ upevniť európsky výskumný priestor (EVP) a zaviesť svoju výskumnú politiku, aby zodpovedala jej ekonomickým a sociálnym ambíciám. V súvislosti s týmto cieľom by Komisia chcela zvýšiť ročný rozpočet EÚ v oblasti výskumu a prilákať viac vnútroštátnych a súkromných investícií. Pri zavádzaní siedmeho rámcového programu je potrebné odpovedať na potreby týkajúce sa výskumu, vedomostí, priemyslu a vo všeobecnosti európskych politík. Skladá sa zo štyroch hlavných programov a bol výraznou mierou zjednodušený, aby bol efektívnejší a prístupnejší pre vedcov.

AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013).

Rozhodnutie Rady 969/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 – 2011).

SÚHRNY

Rámcový program je prispôsobený potrebám EÚ v oblasti zvýšenia zamestnanosti. Po veľkej verejnej konzultácii sa vytýčili štyri hlavné ciele, ktoré zodpovedajú štyrom osobitným programom, na ktoré by sa malo sústrediť úsilie európskeho výskumu.

Štyri hlavné osobitné programy

Program Spolupráca je zameraný na podporu spolupráce a na posilnenie vzťahov medzi priemyslom a výskumom v nadnárodnom rámci. Cieľom je vybudovať a upevniť vedúce postavenie Európy v kľúčových oblastiach výskumu. Zahŕňa 9 tém, ktoré sú nezávislé, pokiaľ ide o správu, ale dopĺňajú sa pri ich zavádzaní do praxe:

 • zdravie;
 • potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia;
 • informačné a komunikačné technológie;
 • nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie;
 • energetika;
 • životné prostredie (vrátane zmien klímy);
 • doprava (vrátane aeronautiky);
 • socioekonomické a humanitné vedy;
 • bezpečnosť a vesmír.

Program Myšlienky má slúžiť na posilnenie výskumu na hraniciach súčasného poznania v Európe, teda objavovanie nových znalostí, ktoré od základu zmenia našu víziu sveta a nášho spôsobu života. V dôsledku toho bude nová Európska rada pre výskum podporovať najambicióznejšie a najinovatívnejšie výskumné projekty. Vedecká rada nezávisle stanoví pre túto novú štruktúru na čele európskeho výskumu vedecké priority a stratégie. Cieľom je posilniť výnimočnosť európskeho výskumu a podporiť konkurencieschopnosť a prijímanie rizika.

Program Ľudia mobilizuje dôležité finančné zdroje na zlepšenie kariérnych perspektív vedcov v Európe a na prilákanie mladých kvalitných vedcov. Komisia chce podporovať vzdelávanie a mobilitu s cieľom využiť celý potenciál výskumného personálu v Európe. Tento program je založený na úspechu projektov Marie Curie, ktoré už niekoľko rokov ponúkajú možnosti v oblasti mobility a vzdelávania európskych vedcov.

Program Kapacity by mal vedcom poskytnúť výkonné nástroje na zlepšenie kvality a konkurencieschopnosti európskeho výskumu. Cieľom je viac investovať do výskumnej infraštruktúry v najmenej výkonných regiónoch, do vytvárania regionálnych výskumných zoskupení a do výskumu v prospech MSP. Tento program by mal tiež odrážať dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a úlohu vedy v spoločnosti.

Okrem toho bude 7. rámcový program financovať aj priame akcie Spoločného výskumného centra (SVC) a akcie, ktoré patria pod rámcový program Euratom v oblasti:

 • výskumu v oblasti jadrovej syntézy;
 • jadrového štiepenia a ochrany pred žiarením.

Zmena obdobia

Siedmy rámcový program preberá mnoho prvkov z predchádzajúcich programov, ktoré mali pozitívny vplyv na európsky výskum. Ide o projekty organizované európskymi partnerskými skupinami, ktoré zostanú jadrom aj tohto rámcového programu. Komisia okrem toho vypísala aj rámcový program v európskom výskumnom priestore, ktorý zoskupuje všetky aktivity EÚ v tejto oblasti. Predĺženie programu zo štyroch na sedem rokov symbolizuje vôľu konať dlhodobo s cieľom zdynamizovať výskum v Európe.

Siedmy výskumný rámcový program zavádza nové opatrenia na zlepšenie súdržnosti a efektívnosti výskumnej politiky EÚ a zároveň sa snaží zachovať najlepšie aspekty z predchádzajúcich programov. Medzi inovatívne princípy tohto rámcového programu patrí:

 • zjednodušenie postupov zapojenia sa do programu;
 • realizácia programu a jeho rozpočtu podľa tém, a nie podľa nástrojov v snahe zvýšiť koordinovanosť a efektívnosť akcie;
 • vytvorenie Európskej rady pre výskum v rámci programu Myšlienky na podporu výskumu na hraniciach súčasného poznania;
 • posilnená spolupráca s priemyslom prostredníctvom spoločných technologických iniciatív, ktorá kombinuje súkromné investície a verejné financovanie;
 • podpora európskej politiky výskumných infraštruktúr;
 • zavedenie finančného nástroja s rozdelením rizika na zjednodušenie prístupu účastníkov k pôžičkám z Európskej investičnej banky.

Rovnako ako aj v 6. rámcovom programe, ani teraz niektoré výskumné oblasti nezískajú finančnú podporu od Spoločenstva, ako napr.:

 • reprodukčné klonovanie človeka;
 • výskum zameraný na modifikáciu genetického dedičstva človeka a dodanie dedičného charakteru tejto zmene;
 • výskum zameraný na vytváranie ľudských embryí iba na výskumné účely alebo ako zásob kmeňových buniek.

Zjednodušený rámcový program

Jednotlivé výskumné rámcové programy zvýšili od roku 1984 počet administratívnych a finančných postupov, ktoré tvoria rámec činnosti EÚ v oblasti výskumu. Komisia chce i naďalej pokračovať v zjednodušovaní, ku ktorému sa pristúpilo v poslednom rámcovom programe s cieľom zlepšiť efektívnosť financovania a správy výskumných projektov.

Medzi špecifické opatrenia na zjednodušenie zavedenia rámcového programu patrí:

 • racionalizácia finančných systémov s výberom nižšieho počtu nástrojov z dôvodu zvýšenia súdržnosti financovania;
 • používanie jednoduchšieho a menej byrokratického jazyka v snahe sprístupniť program verejnosti;
 • zníženie počtu a rozsiahlosti oficiálnych dokumentov;
 • zjednodušenie postupov vyžadovaných od účastníkov;
 • zníženie počtu prípravných kontrol pred prijatím projektu;
 • väčšia samostatnosť partnerských skupín;
 • zjednodušenie výberového procesu projektov.

Veľký, ale nevyhnutný rozpočet

Komisia navrhuje rozpočet 50 521 miliónov EUR na obdobie rokov 2007 – 2013, teda v priemere 7 217 miliónov EUR na každý rok. Ide o viac ako jedenapolnásobné zvýšenie ročného rozpočtu 6. rámcového programu (4 375 miliónov EUR na rok, teda celkový rozpočet vo výške 17 500 miliónov EUR na štyri roky). Rozpočet bude rozdelený takto:

 • Spolupráca: 32 413 miliónov EUR.
 • Myšlienky: 7 510 miliónov EUR.
 • Ľudia: 4 750 miliónov EUR.
 • Kapacity: 4 097 miliónov EUR.
 • Nejadrové aktivity SVC: 1 751 miliónov EUR.
 • Euratom: 2 700 miliónov EUR (2007 – 2011).

Toto zvýšenie odráža dôležitosť výskumu pri obnovení lisabonskej stratégie, ktorej cieľom je vytvoriť z Európy najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete. Z dôvodu nedostatku dostupných financií Európa nedávno nevyužila veľké možnosti v niektorých kľúčových oblastiach výskumu. Tento rámcový program bude môcť financovať kvalitné projekty a posilniť inovačnú schopnosť EÚ.

Vedomosti a technológie sú hlavnými výhodami Európy a predstavujú základ rastu a zamestnanosti. Rámcový program by mal ovplyvniť národné výdavky v oblasti výskumu, aby úsilie v oblasti výskumu v Európe dosiahlo 3 % HDP. Komisia bude v plnej miere plniť vedúcu úlohu a úlohu koordinátora v snahe zvýšiť zamestnanosť v Európe prostredníctvom vedomostí.

Kontext

EÚ vedie od roku 1984 politiku výskumu a technologického rozvoja založenú na viacročných rámcových programoch. Siedmy rámcový program je druhým od zavedenia lisabonskej stratégie v roku 2000 a mal by zohrávať dôležitú úlohu v oblasti rastu a zamestnanosti v Európe v budúcnosti. Komisia sa snaží rozvíjať „vedomostný trojuholník“, ktorý tvorí výskumná, vzdelávacia a inovačná politika s cieľom vytvoriť dynamickú ekonomiku a dosiahnuť sociálny a environmentálny pokrok prostredníctvom vedomostí.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti – Dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 1982/2006/ES

1.1.2007 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006

Rozhodnutie č. 969/2006/ES

1.1.2007 – 31.12.2011

Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie z 29. apríla 2009 o pokroku dosiahnutom v rámci siedmeho európskeho rámcového programu pre výskum [KOM(2009)209 – neuverejnené v úradnom vestníku]. V súčasnosti dochádza k úprave siedmeho rámcového programu, aby EÚ mohla vytvoriť nízkouhlíkovú znalostnú ekonomiku. Cieľom rámcového programu je podporovať verejné a súkromné investície do výskumu a vývoja a diverzifikovať vlastné nástroje, aby sa maximálne zvyšovala európska pridaná hodnota.

Siedmy rámcový program je kľúčovým nástrojom na podporu vedeckej excelentnosti a technického rozvoja. V súčasnej hospodárskej situácii je jeho význam ešte zreteľnejší. Siedmy rámcový program prispieva k udržateľnému úsiliu v oblasti výskumu, ako sa ukázalo v iniciatívach verejno-súkromného partnerstva pre ekologické automobily, energeticky účinné budovy a továrne budúcnosti, ktoré sú súčasťou plánu hospodárskej obnovy Európy.

V záujme zvýšenia vplyvu siedmeho rámcového programu na formovanie európskeho výskumného priestoru Komisia požiadala skupinu odborníkov, aby uskutočnili jeho priebežné hodnotenie. Z výsledkov tohto priebežného hodnotenia sa bude vychádzať pri diskusiách o budúcich finančných rámcoch Európskej únie, lisabonskej stratégii po roku 2010 a ďalšom rámcovom programe.

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1908/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na činnosti v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011).

V tomto nariadení sa uvádzajú podmienky účasti podnikov, výskumných centier a univerzít v siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) (2007 – 2011). Dokument je rozdelený do štyroch kapitol: úvodné ustanovenia (predmet úpravy, vymedzenie pojmov a dôverný charakter), účasť na nepriamych akciách (podmienky účasti, procedurálne aspekty atď.), pravidlá šírenia a využívania (vlastníctvo, ochrana, zverejňovanie, šírenie a využívanie nadobudnutých a východiskových znalostí, ako aj práva na prístup k týmto znalostiam) a osobitné pravidlá účasti na činnostiach v rámci tematickej oblasti výskumu energie jadrovej syntézy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) [Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 391, 30.12.2006].

Toto nariadenie, ktoré sa zaoberá pravidlami účasti podnikov, výskumných centier a univerzít v siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva (2007 – 2013), pozostáva zo štyroch kapitol: úvodné ustanovenia, účasť na nepriamych akciách, Európska investičná banka a pravidlá šírenia a využívania.

Posledná aktualizácia: 07.01.2010

Top