Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Rozvoj nadnárodných projektov na regionálnej a miestnej úrovni býval zložitý a zdĺhavý a často si vyžadoval vyjednávanie s vládami jednotlivých štátov o dvojstranných zmluvách. Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) sa prvýkrát objavili v roku 2007 a mali podporovať medziregionálnu spoluprácu.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

SÚHRN

EZÚS sú právnické subjekty vytvorené na uľahčenie cezhraničnej, nadnárodnej alebo medziregionálnej spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ). Regionálnym a miestnym orgánom (ale aj vnútroštátnym orgánom v menších alebo centralizovaných krajinách) a iným verejným podnikom z rôznych členských štátov umožňujú vytvárať zoskupenia s právnou subjektivitou určené na poskytovanie spoločných služieb. Členské štáty musia súhlasiť s účasťou potenciálnych členov vo svojich krajinách.

Pôvodný právny predpis - nariadenie (ES) č. 1082/2006 - bol v roku 2013 zmenený nariadením (EÚ) č. 1302/2013, ktorého cieľom je objasniť a uľahčiť vytváranie a fungovanie združení EZÚS.

Dohovor, územie a ciele

Ciele a úlohy EZÚS sú stanovené v záväznom dohovore o spolupráci, vypracovanom z iniciatívy jeho členov. EZÚS môže vykonávať programy spolufinancované Európskou úniou alebo iné projekty cezhraničnej spolupráce s financovaním zo strany EÚ alebo bez neho. Všeobecným pravidlom je, že združenie má členov minimálne v dvoch členských štátoch, hoci existujú osobitné pravidlá týkajúce sa susediacich a zámorských krajín a území (ZKÚ). V dohovore sa podrobne určujú činnosti EZÚS, trvanie združenia a podmienky jeho rozpustenia. Vo vzťahu k dohovoru sa uplatňuje právo krajiny, v ktorej sa nachádza registrované sídlo EZÚS.

Stanovy

V stanovách sú ustanovené napríklad tieto body:

  • orgány EZÚS, ich pôsobnosť a fungovanie;
  • rozhodovacie postupy a pracovný jazyk (jazyky) združenia;
  • prevádzkové a pracovnoprávne usporiadanie;
  • finančné príspevky členov, účtovníctvo, audit a rozpočtové pravidlá.

Nadobudnutie právnej subjektivity

Do 10 pracovných dní od registrácie alebo uverejnenia dohovoru a stanov v krajine, v ktorej má EZÚS sídlo, EZÚS zašle oznámenie Výboru regiónov (VR), ktorý vedie register združení EZÚS. Výbor regiónov potom túto informáciu postúpi Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý v úradnom vestníku uverejní oznámenie o založení EZÚS.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1082/2006

1.8.2006

-

Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1302/2013

21.12.2013Uplatňovanie: 22.6.2014

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)

Posledná aktualizácia: 16.06.2014

Top