EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2007 – 2013)

S cieľom zmenšovať rozdiely v úrovni rozvoja európskych regiónov a miery rôznych regiónov k rozsahu, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú, toto nariadenie vymedzuje druhy činností, ktoré možno financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Takisto sa v ňom stanovujú úlohy a rozsah pomoci EFRR v kontexte cieľov Konvergencia a Európska územná spolupráca reformovanej politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

V tomto nariadení sa stanovujú a vymedzujú úlohy a rozsah pomoci EFRR. Rozsah pôsobnosti EFRR sa stanovuje v kontexte cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca, ako sú vymedzené všeobecnými ustanoveniami o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

Cieľ

Cieľom EFRR je prispievať k posilňovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom vyrovnávania regionálnych rozdielov. Prispieva k tomu prostredníctvom podporovania rozvoja a štrukturálnych zmien regionálnych hospodárstiev vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov.

Rozsah pôsobnosti

EFRR sústreďuje svoju pomoc na viacero tematických priorít, ktoré odrážajú povahu cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca. Ide najmä o financovanie:

 • investícií, ktoré prispievajú k vytváraniu udržateľných pracovných miest;
 • investícií do infraštruktúry;
 • opatrení na podporu regionálneho a miestneho rozvoja, čo zahŕňa poskytovanie pomoci a služieb podnikom, najmä malým a stredným podnikom (MSP);
 • technickej pomoci.

Konvergencia

V rámci cieľa Konvergencia EFRR sústreďuje svoju pomoc na podporu udržateľného integrovaného hospodárskeho rozvoja, ako aj na tvorbu udržateľných pracovných miest. Operačné programy v členských štátoch majú za cieľ modernizáciu a diverzifikáciu regionálnych hospodárskych štruktúr, okrem iného aj v týchto oblastiach:

 • výskum a technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie;
 • informačná spoločnosť;
 • životné prostredie;
 • prevencia rizík;
 • cestovný ruch;
 • investície do kultúry;
 • investície do dopravy;
 • energetika;
 • investície do vzdelávania;
 • investície do zdravotníctva a do sociálnej infraštruktúry;
 • priama pomoc pri investovaní do malých a stredných podnikov (MSP).

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

V rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa priority sústreďujú do troch oblastí:

 • inovácie a znalostné hospodárstvo najmä v oblasti posilňovania regionálnych kapacít v oblasti VTR a inovácií, podnikania a tvorby nových finančných nástrojov pre podniky;
 • životné prostredie a prevencia rizík, čo zahŕňa obnovu kontaminovaných pôd, stimuláciu energetickej účinnosti, podporu ekologickej verejnej dopravy a prípravu plánov zameraných na prevenciu prírodných a technických rizík;
 • prístup k dopravným a telekomunikačným službám vo všeobecnom hospodárskom záujme, najmä posilnenie vedľajších dopravných sietí a podpora MSP zameraná na prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT).

Európska územná spolupráca

V rámci cieľa Európska územná spolupráca EFRR zameriava svoju pomoc na tieto tri prioritné osi:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja. Ide napríklad o podporu podnikania, ochranu a správu prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj o spoluprácu, kapacity a spoločné využívanie infraštruktúr;
 • vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane dvojstrannej spolupráce medzi prímorskými regiónmi. Priority sa týkajú inovácií, životného prostredia, zlepšenia dostupnosti a udržateľného mestského rozvoja;
 • posilnenie účinnosti regionálnej politiky. Ide o podporu tvorby sietí a výmeny skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Na žiadosť členských štátov môže Komisia navrhnúť pravidlá pre niektoré kategórie výdavkov, ktoré nahradia vnútroštátne pravidlá.

Členské štáty určia jeden riadiaci orgán, jeden certifikačný orgán a jeden orgán auditu.

Ako sa uvádza vo všeobecných ustanoveniach, členské štáty môžu využiť právny nástroj spolupráce, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) s cieľom previesť naň povinnosti riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu.

Aby bol projekt vybraný, musí zahŕňať príjemcov aspoň z dvoch krajín, ktorí musia spolupracovať najmenej v dvoch z týchto štyroch oblastí: príprava, vykonávanie, personál a financovanie. V prípade nadnárodnej spolupráce sa môže program vykonávať v jednom členskom štáte, pokiaľ bol predložený prinajmenšom dvomi štátmi. Pokiaľ ide o siete spolupráce a výmeny skúseností, musia obsahovať aspoň troch príjemcov najmenej z troch regiónov minimálne dvoch členských štátov, ktorí musia spolupracovať v rámci štyroch uvedených oblastí.

Operačný program musí obsahovať najmä tieto informácie:

 • analýzu silných a slabých stránok oblasti spolupráce;
 • zdôvodnenie výberu priorít;
 • informácie o prioritných osiach a ich špecifických cieľoch;
 • rozdelenie oblastí pomoci podľa kategórií;
 • plán financovania;
 • vykonávacie ustanovenia;
 • orientačný zoznam veľkých projektov.

Pokiaľ ide o financovanie, existujú osobitné podmienky spojené s umiestnením. Spolufinancovanie môže dosiahnuť:

 • 20 % na cezhraničnú spoluprácu v oblastiach úrovne NUTS 3, ktoré susedia s hraničnými oblasťami Únie;
 • 20 % na cezhraničnú spoluprácu na operácie zahŕňajúce partnerov nachádzajúcich sa mimo príslušnej oblasti;
 • 10 % na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu na výdavky vzniknuté pri uskutočňovaní operácií na území tretích krajín, ktoré nie sú členmi Únie, ak sú prínosom pre regióny Spoločenstva.

Špecifické územné charakteristiky

Európsky fond regionálneho rozvoja venuje mimoriadnu pozornosť špecifickým územným charakteristikám. Činnosti zamerané na mestský rozmer sú začlenené do operačných programov na základe skúseností iniciatívy URBAN. Cieľom činnosti EFRR je totiž riešiť hospodárske, environmentálne a sociálne problémy miest.

Pokiaľ ide o vidiecke oblasti a oblasti závislé od rybolovu, pomoc EFRR sa musí sústrediť na hospodársku diverzifikáciu, a to najmä na:

 • infraštruktúru na zlepšenie dostupnosti;
 • telekomunikačné siete a služby vo vidieckych oblastiach;
 • rozvoj nových hospodárskych činností;
 • posilnenie väzieb medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;
 • rozvoj cestovného ruchu a územného plánovania vidieckeho prostredia.

V prírodne znevýhodnených oblastiach EFRR prispieva k financovaniu investícií, ktorých cieľom je zlepšovať dostupnosť, hospodárske činnosti súvisiace s kultúrnym dedičstvom, udržateľným využívaním zdrojov a podporou cestovného ruchu.

EFRR nakoniec prispieva k financovaniu dodatočných nákladov súvisiacich s geografickou situáciou najvzdialenejších regiónov a takisto aj:

 • s dopravou tovarov a zavádzaním dopravných služieb;
 • s činnosťami súvisiacimi s obmedzením pri skladovaní, údržbe výrobných nástrojov a nedostatku ľudského kapitálu na miestnom trhu práce.

Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením nie je dotknutá schválená pomoc skôr, ako vstúpilo do platnosti. Žiadosti predložené v rámci nariadenia (ES) č. 1783/99 zostávajú v platnosti, ale uvedené nariadenie sa ruší dňom 1. januára 2007. Toto nariadenie vstupuje do platnosti od 1. januára 2007 a malo by sa preskúmať najneskôr do 31. decembra 2013.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1080/2006

1.8.2006

Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 397/2009

10.6.2009

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009

Nariadenie (ES) č. 437/2010

18.6.2010

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010

SÚVISIACE AKTY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.Pozri konsolidované znenie.

OPRÁVNENÉ REGIÓNY A OBLASTI

Rozhodnutie Komisie 2006/769/ES z 31. októbra, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006].Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2006/597/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].

Rozhodnutie Komisie 2006/595/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].Pozri konsolidované znenie.

ORIENTAČNÉ ROZDELENIE PODĽA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Rozhodnutie Komisie 2006/609/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2007 až 2013 [Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006].Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2006/594/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].Zmenené a doplnené:rozhodnutím 2010/475/EÚ [Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010]

Rozhodnutie Komisie 2006/593/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].Zmenené a doplnené:Rozhodnutím 2010/476/EÚ [Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010].

STRATEGICKÉ USMERNENIA SPOLOČENSTVA

Rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti [Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006]. Návrh strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, raste a zamestnanosti prijala Rada 6. októbra 2006. Tieto strategické usmernenia tvoria orientačný rámec na uskutočňovanie politiky súdržnosti a poskytovanie pomoci z fondov v období rokov 2007 – 2013.

Oznámenie Komisie z 5. júla 2005 s názvom Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti – Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013 [COM(2005) 299 – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

HOSPODÁRSKA OBNOVA

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16. decembra 2008 s názvom Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomiky [COM(2008) 876 final – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku]. Politika súdržnosti je hlavným zdrojom financií Spoločenstva do reálnej ekonomiky. Komisia predstavuje súbor priorít týkajúcich sa ľudí, podnikov, infraštruktúr a energetiky, ako aj výskumu a inovácií, aby prispela k obnoveniu európskeho hospodárstva a k sociálnemu pokroku. Navrhuje navýšiť verejné investície na obdobie rokov 2007 – 2013.

Oznámenie Komisie Európskej rade – Plán hospodárskej obnovy Európy [COM(2008) 800 v konečnom znení – Nezverejnené v Úradnom vestníku].

ENERGIA – BÝVANIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania. Plán európskej hospodárskej obnovy podporuje opatrenia v oblasti energetickej účinnosti budov. Toto nariadenie poskytuje rámec pre verejné investície do tejto oblasti. Vnútroštátne investičné plány sa musia rozvíjať na najvhodnejšej územnej úrovni (vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej). Financovanie politiky súdržnosti musí umožniť podporu opatrení prijatých tými najslabšími domácnosťami.

Pokrýva tak výdavky na bývanie spojené s energetickou účinnosťou a energiou z obnoviteľných zdrojov, čím sa príspevok EFRR rozširuje na všetky členské štáty. Ostatné výdavky na bývanie sú stále vymedzené pre štáty, ktoré pristúpili k EÚ po 1. máji 2004. Článok 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006, ktorým sa upravuje oprávnenosť na tieto výdavky, sa v dôsledku toho zmenil a doplnil.

Posledná aktualizácia: 17.09.2010

Top