EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výroba a označovanie ekologických produktov

Výroba a označovanie ekologických produktov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 – ekologická výroba a označovanie ekologických produktov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa ním právny rámec pre ekologické produkty. Sú v ňom uvedené základné ciele a všeobecné zásady ekologického poľnohospodárstva a vysvetlené pravidlá výroby, označovania, kontrol a obchodovania s krajinami mimo EÚ.

V rámci harmonizácie pravidiel výroby, označovania a kontroly ekologických produktov je cieľom nariadenia zaistiť:

 • spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami a
 • väčšiu dôveru spotrebiteľov k týmto produktom.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Týmto rámcom sa upravujú:

 • poľnohospodárske produkty (vrátane produktov akvakultúry), buď spracované alebo nespracované a určené na ľudskú spotrebu;
 • krmivo pre zvieratá;
 • vegetatívny množiteľský materiál (napríklad korene a štepy) a osivá určené na pestovanie;
 • kvasnice, ktoré sa používajú ako potraviny alebo krmivo.

Ciele a zásady

Ciele sú zamerané na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a kvalitu výroby, ktoré musia napĺňať potreby spotrebiteľov.

Všeobecné zásady sa týkajú napríklad špecifických výrobných metód, používania prírodných zdrojov a prísnych obmedzení syntetických chemických vstupov.

Zároveň sú v ňom stanovené osobitné zásady týkajúce sa poľnohospodárstva, spracovania ekologických potravín a ekologického krmiva pre zvieratá.

Pravidlá výroby

Podľa všeobecných pravidiel ekologickej výroby sú geneticky modifikované organizmy (GMO) zakázané vo všetkých formách. Prevádzkovatelia môžu na základe pravidiel týkajúcich sa označovania potravín zaistiť dodržiavanie tohto zákazu. Takisto sa zakazuje upravovanie ionizujúcim žiarením.

Osoby, ktoré chcú prevádzkovať oba typy poľnohospodárskej výroby (ekologickú a neekologickú), musia pre tieto dve činnosti zaistiť oddelenie zvierat a pôdy.

Ekologická rastlinná výroba musí spĺňať určité pravidlá o:

 • úprave pôdy, ktorou sa musí chrániť život a prirodzená úrodnosť pôdy;
 • predchádzaní škodám, pri ktorom sa musí vychádzať z prirodzených metód, pri ktorých sa však využíva limitovaný počet prípravkov na ochranu rastlín, povolený Európskou komisiou (článok 16 nariadenia);
 • osivách a rastlinnom množiteľskom materiáli, ktoré sa musia produkovať pomocou ekologických metód;
 • čistiacich prostriedkoch, v súvislosti s ktorými sa musí požiadať o povolenie Komisie.

Voľne rastúce rastliny zozbierané na určitých miestach sa takisto klasifikujú ako ekologické produkty, ak spĺňajú určité podmienky týkajúce sa ich zberu a miesta pôvodu (napríklad miesto ich zberu nebolo upravované produktmi, ktoré nie sú povolené, najmenej počas 3 rokov). Za ekologický produkt sa môžu považovať aj morské riasy, pokiaľ je miesto ich výroby a zberu v súlade s istými podmienkami.

Ekologická živočíšna výroba musí spĺňať určité pravidlá týkajúce sa:

 • živočíšneho pôvodu – zvieratá sa musia rodiť a chovať v ekologických chovoch;
 • postupov v oblasti riadenia hospodárskych zvierat a starostlivosti o hospodárske zvieratá, ktoré okrem iného súvisia s určitými vlastnosťami miest ustajnenia zvierat;
 • metód chovu zvierat, ktoré sú všeobecne prirodzené;
 • krmiva pre zvieratá, ktoré musí byť ekologické;
 • predchádzaniu chorôb;
 • čistenia a dezinfekcie, ktoré zahŕňajú výlučné používanie produktov povolených Komisiou.

Na vodné živočíchy sa vzťahujú podobné osobitné pravidlá.

V ekologickom poľnohospodárstve Komisia povoľuje používanie obmedzeného počtu produktov a látok. Tieto produkty môžu byť určené na starostlivosť o rastliny, krmivo pre zvieratá a čistenie budov používaných na produkciu hospodárskych zvierat a rastlín. Komisia môže zároveň stanoviť určité limity a podmienky týkajúce sa používania týchto produktov.

Podniky, ktoré začínajú s novou činnosťou ekologického poľnohospodárstva, musia dodržať obdobie konverzie – prechodná fáza, počas ktorej sa musia dodržiavať ekologické postupy. V nariadení sa stanovujú pravidlá, ktorými sa toto obdobie konverzie upravuje.

Ekologicky spracované krmivo musí obsahovať ekologické suroviny a nesmie sa spracovať chemickými rozpúšťadlami. Spracované krmivo musí obsahovať najmä zložky poľnohospodárskeho pôvodu. Iné zložky sú povolené v prípade požiadania Komisie o povolenie. Biokvasnice musia byť vyrobené z ekologických substrátov a iných povolených zložiek.

Komisia môže povoliť výnimku z ustanovení týkajúcich sa cieľov, pravidiel výroby a označovania. Tieto výnimky musia byť časovo obmedzené a vzťahovať sa na určité konkrétne prípady.

Označovanie

Pri označovaní, v reklamných alebo obchodných dokumentoch sa na opis ekologického produktu, jeho zložiek alebo surovín môžu používať výrazy ako „eko“ a „bio“.

Označovanie ekologického produktu musí byť jasne viditeľné na balení a obsahovať odkaz na kontrolný orgán, ktorý predmetný produkt certifikuje.

Logo EÚ na ekologických potravinových produktoch, ako aj označenie pôvodu surovín použitých v produkte, je od 1. júla 2010 povinné. Toto označenie musí byť znázornené v tom istom zornom poli ako logo EÚ.

Kontroly

Súlad s ustanoveniami zahrnutými v tomto nariadení zaručuje systém kontrol vychádzajúci z nariadenia (ES) č. 882/2004 a preventívnych a kontrolných opatrení, ktoré vypracovala Komisia. Týmto systémom je zaručená vysledovateľnosť potravín v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002.

Posudzovaním rizika porušenia sa určí typ a frekvencia kontrol. Kontroly budú organizovať úrady menované krajinami EÚ. Tieto úrady môžu za istých podmienok delegovať úlohy kontroly na akreditované orgány, zostávajú však zodpovedné za dohľad nad vykonávanými kontrolami a poskytnutie výnimiek. Krajiny EÚ musia Komisii pravidelne predkladať zoznam úradov a kontrolných orgánov.

Úrady musia takisto skontrolovať činnosti každého prevádzkovateľa zapojeného do predaja ekologického produktu pred jeho uvedením na trh.

Prevádzkovateľovi bude po tejto kontrole doručená certifikácia o súlade s týmto nariadením. V prípade zistenia nezrovnalostí musí úrad zaistiť, aby označovanie predmetných produktov neobsahovalo žiadny odkaz na ekologickú výrobu.

Obchod s krajinami mimo EÚ

Produkty z krajín mimo EÚ sa môžu takisto predávať na trhu EÚ ako ekologické produkty, pokiaľ sú v súlade s týmto nariadením a ak boli predmetom kontroly. Túto kontrolu môže vykonať buď orgán uznaný v EÚ, alebo akreditovaný kontrolný orgán.

Predaj a štatistický dohľad

Žiadny úrad krajiny EÚ okrem úradu, ktorý vykonal kontrolu produktu, nesmie žiadnym spôsobom brániť predaju ekologického produktu.

Komisia vykonáva činnosti štatistického dohľadu vychádzajúce z údajov poskytnutých krajinami EÚ. Komisii pri stanovovaní politík týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva pomáha regulačný výbor pre ekologické poľnohospodárstvo.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2018/848 sa ruší nariadenie (EÚ) č. 834/2007 s účinnosťou od 1. januára 2021.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1 – 23)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 834/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1 – 92)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1 – 84)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 24.09.2018

Top