Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2020

Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2020

Európska únia (EÚ) prijala stratégiu na ochranu a zlepšenie stavu biodiverzity v Európe počas nadchádzajúceho desaťročia. V tejto stratégii sa vymedzuje šesť cieľov, ktoré pokrývajú hlavné faktory spôsobujúce stratu biodiverzity, a ktoré umožnia znížiť najsilnejšie tlaky vyvíjané na prírodu.

SÚHRN

Cieľom tejto stratégie je zvrátiť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov v Európskej únii (EÚ) do roku 2020 a na tento účel vymedzuje šesť prioritných cieľov. Táto stratégia predstavuje neoddeliteľnú súčasť stratégie Európa 2020, a najmä jej kľúčovej iniciatívy s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje.

Cieľ 1: ochrana a obnova prírody

EÚ musí zabezpečiť lepšie vykonávanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Tieto dve smernice sú chrbticou politiky EÚ v oblasti biodiverzity. Ich zásluhou sa už dosiahli pekné úspechy, ako napr. vytvorenie sústavy Natura 2000, ktorá je najväčšou sieťou chránených územní na svete s rozlohou viac než 750 000 km2. Dosiahnutý pokrok však nestačí na zabezpečenie priaznivého stavu ochrany všetkých biotopov a druhov európskeho významu. Na splnenie prvého cieľa tejto stratégie musia krajiny EÚ lepšie vykonávať jestvujúce právne predpisy. Predovšetkým musia zaistiť riadenie obnovy lokalít sústavy Natura 2000 prostredníctvom vykonania potrebných investícií. Tieto opatrenia prispejú k zvráteniu straty biodiverzity a umožnia jej obnovu do roku 2020.

Cieľ 2: zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb

Množstvo ekosystémov v EÚ a ich služby sú narušené, najmä v dôsledku fragmentácie pôdy. Náplňou cieľa 2 je zachovať a posilniť ekosystémové služby a obnoviť narušené ekosystémy (najmenej 15 % do roku 2020), a to prostredníctvom začlenenia zelenej infraštruktúry do plánovania využitia pôdneho fondu.

Európska komisia 6. mája 2013 vydala oznámenie o zelenej infraštruktúre, v ktorom opisuje najmä kľúčové prvky budúcej stratégie EÚ v tejto oblasti, medzi ktoré patrí:

presadzovanie zelenej infraštruktúry v príslušných oblastiach politiky (politika súdržnosti, zmena klímy a životné prostredie, zdravie a spotrebitelia, SPP – spoločná poľnohospodárska politika atď.),

zlepšovanie informácií, poznatkov a inovácie s cieľom podporiť rozvoj zelenej infraštruktúry,

zlepšenie prístupu k financovaniu pre projekty zamerané na zelenú infraštruktúru,

preskúmanie uskutočniteľnosti projektov zameraných na zelenú infraštruktúru so záberom na celú EÚ.

Komisia zároveň do roku 2015 predloží návrh iniciatívy zameranej na predchádzanie akýmkoľvek čistým stratám ekosystémov a ich služieb.

Cieľ 3: zaistenie udržateľnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Nástroje, ktoré existujú v rámci SPP, musia do roku 2020 prispieť k rozšíreniu poľnohospodársky využívaných plôch (trávnaté plochy, orná pôda a trvalé plodiny), na ktoré sa vzťahujú opatrenia súvisiace s biodiverzitou.

Do roku 2020 sa zavedú lesohospodárske plány alebo rovnocenné nástroje pre všetky lesy nachádzajúce sa vo verejnom vlastníctve a pre podniky lesného hospodárstva presahujúce určitú veľkosť. Získanie finančných prostriedkov z programu EÚ pre rozvoj vidieka bude podmienené ručením za udržateľné riadenie lesov.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie udržateľného riadenia v týchto dvoch sektoroch budú zároveň musieť prispievať k dosahovaniu cieľov stratégie 1 a 2.

Cieľ 4: zaistiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov

Opatrenia prijaté v rámci reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva musia umožniť dosiahnuť do roku 2015 maximálny udržateľný výnos. Na tento účel je potrebné dosiahnuť také rozdelenie populácie podľa veku a veľkosti, ktoré svedčí o jej dobrom stave. Prostredníctvom riadenia rybného hospodárstva, ktoré nemá výrazný nepriaznivý vplyv na iné populácie, druhy a ekosystémy bude možné dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v súlade s rámcovou smernicou o morskej stratégii.

Cieľ 5: boj proti invazívnym cudzím druhom

S výnimkou právnych predpisov týkajúcich sa akvakultúrneho využívania cudzích druhov a druhov, ktoré v danej oblasti chýbajú, neexistuje v súčasnosti žiadna komplexná politika EÚ v oblasti boja proti invazívnym cudzím druhom. Tieto druhy však predstavujú skutočnú hrozbu pre európsku biodiverzitu. Preto je potrebné ich identifikovať, izolovať a kontrolovať ich prienik, aby sa predchádzalo udomácneniu nových druhov. Komisia vyplní medzery politiky v boji proti prieniku invazívnych cudzích druhov, a to tak, že vypracuje vyhradený právny nástroj.

Cieľ 6: reakcia na celosvetovú krízu v oblasti biodiverzity

EÚ musí zväčšiť svoj prínos k boju proti strate biodiverzity na celosvetovej úrovni prostredníctvom napĺňania záväzkov prijatých na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite (10. KZS DBD), ktorá sa konala v roku 2010 v Nagoji. Na tejto konferencii sa EÚ zaviazala:

dosiahnuť ciele stanovené v celosvetovom strategickom pláne pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020;

vykonať protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (protokol ABS); a

mobilizovať dodatočné finančné zdroje v súlade s rozsahom úlohy zaistenia ochrany biodiverzity v celosvetovom meradle.

Kontext

Stratégia nadväzuje na dva veľké záväzky prijaté poprednými predstaviteľmi EÚ v marci 2010, ktorými sú zvrátiť stratu biodiverzity v EÚ do roku 2020 a ochrániť, posúdiť a obnoviť biodiverzitu a ekosystémové služby v EÚ do roku 2050.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011) 244 v konečnom znení z 3. mája 2011)

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy (COM(2013) 249 final zo 6. mája 2013)

Posledná aktualizácia 21.09.2015

Top