EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pesticídy v EÚ – zabezpečenie ich udržateľného využívania

Pesticídy v EÚ – zabezpečenie ich udržateľného využívania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/128/ES – opatrenia EÚ na dosiahnutie udržateľného využívania pesticídov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej pravidlá udržateľného využívania pesticídov prostredníctvom zníženia ich rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie.
 • Podporuje sa využívanie integrovanej ochrany proti škodcom a rôzne techniky, ako sú nechemické alternatívy.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia:
  • prijímať národné akčné plány, v ktorých stanovia ciele, úlohy, opatrenia a harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov využívania pesticídov na zdravie a životné prostredie;
  • zabezpečiť primeranú odbornú prípravu pre profesionálnych používateľov, distribútorov a poradcov;
  • informovať všeobecnú verejnosť a podporovať programy na zvyšovanie informovanosti o možných rizikách pesticídov;
  • vyžadovať, aby zariadenia na aplikáciu pesticídov boli podrobované pravidelnej kontrole (najmenej raz v roku 2016 a potom každých 5 rokov až do roku 2020 a následne každé 3 roky);
  • zakázať letecký postrek;
  • chrániť vodu, najmä pitnú vodu pred vplyvom pesticídov;
  • zabezpečiť zákaz alebo obmedzenie používania pesticídov v niektorých oblastiach, ako sú verejné parky, ihriská, športoviská alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení;
  • vyžadovať, aby profesionálni používatelia dodržiavali bezpečnostné opatrenia pri nakladaní s pesticídmi a ich skladovaní a pri spracovaní ich obalov a zvyškov;
  • prijať všetky potrebné opatrenia na presadzovanie ochrany proti škodcom s malou spotrebou pesticídov.
 • Právne predpisy nebránia krajinám EÚ, aby obmedzili alebo zakázali používanie pesticídov za osobitných okolností alebo v osobitných oblastiach.
 • Do 14. decembra 2012 mali krajiny EÚ oznámiť svoje národné plány Európskej komisii a ostatným krajinám EÚ.
 • Komisia mala do 14. decembra 2014 predložiť správu o národných plánoch Európskemu parlamentu a Rade.
 • Komisia musí do 14. decembra 2018 podať Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku krajín EÚ pri vykonávaní národných cieľov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 25. novembra 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 14. decembra 2011.

KONTEXT

Udržateľné využívanie pesticídov

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov ( Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71 – 86)

Následné zmeny smernice 2009/128/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 11.04.2016

Top