EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

EÚ v záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia postupne vyraďuje látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Preto zakázala výrobu a predaj najnebezpečnejších látok, ako sú chlórfluórované uhľovodíky (CFC), a zaviedla postupy pre ďalšie látky.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, predaj, použitie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a likvidáciu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Ustanovujú sa ním požiadavky na poskytovanie informácií a opatrenia vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia využívajúce tieto látky. Nariadenie bolo trikrát mierne pozmenené.

HLAVNÉ BODY

  • Všeobecným pravidlom je, že sa zakazuje výroba a predaj kontrolovaných látok, ako sú halóny (na hasenie požiarov), metylbromid (na kontrolu škodcov) a halogénované chlórfluórované uhľovodíky (používané v chladničkách a klimatizačných systémoch), ktorých výroba alebo používanie sú regulované.
  • Za jasne vymedzených podmienok sa povoľuje niekoľko výnimiek - ak sa dané látky používajú ako východiskové suroviny, procesné činidlá alebo na laboratórne alebo analytické použitia.
  • Použitie metylbromidu je od marca 2010 zakázané s výnimkou núdzového použitia na predchádzanie rozšíreniu karanténnych chorôb alebo škodcov. V každom prípade musí Komisia vydať dočasné povolenie.
  • Za určitých okolností sa môžu používať protipožiarne systémy a hasiace prístroje, ktoré obsahujú halóny. K dispozícii je čoraz viac alternatív a v nariadení (EÚ) č. 744/2010 sa ustanovujú podrobné termíny ukončenia používania, a to od roku 2013 do roku 2040 v závislosti od používania halónu.
  • V zásade sa zakazuje dovoz a vývoz kontrolovaných látok a výrobkov, ktoré ich obsahujú. V prípade, keď sú povolené, sa uplatňuje systém licencií. V roku 2013 Komisia prijala pružnejšie opatrenia pre halón používaný v lietadlách.
  • Musia sa zaviesť systémy zhodnotenia s cieľom zlikvidovať, recyklovať alebo regenerovať kontrolované látky používané v chladničkách, klimatizáciách a tepelných čerpadlách, hasiacich prístrojoch a protipožiarnych systémoch a zariadeniach obsahujúcich rozpúšťadlá.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 2010.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Východisková surovina je akákoľvek kontrolovaná látka alebo nová latka, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia a ktorej emisie sú nepatrné.

Procesné činidlá sú kontrolované látky, ktoré sa používajú ako chemické procesné činidlá na účely uvedené v prílohe III.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

20. novembra 2009

Neuplatňuje sa, nariadenie je priamo uplatniteľné. Krajiny EÚ sú však povinné vymedziť minimálne požiadavky na kvalifikáciu pre zamestnancov (1. januára 2010) a zaviesť pravidlá o sankciách (30. júna 2011).

Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1 - 30

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2010

8. septembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 218, 19.8.2010, s. 2 - 8

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1087/2013

25. novembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 28

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2013

25. novembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 29 - 30

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1005/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 02.04.2015

Top