EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a zmesí

Klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a zmesí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 – klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (nariadenie CLP)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky na klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok a zmesí podľa Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií Organizácie Spojených národov (GHS). Spoločnosti podľa neho musia nebezpečné chemické látky klasifikovať, označovať a baliť, než ich uvedú na trh.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na tieto hlavné oblasti: rádioaktívne látky a zmesi, kozmetické výrobky, lieky a určité zdravotnícke pomôcky, potraviny a preprava nebezpečného nákladu.

HLAVNÉ BODY

Klasifikácia

Látky a zmesi klasifikujú podľa osobitných tried nebezpečnosti (typ nebezpečnosti) a kategórií nebezpečnosti (úroveň nebezpečnosti):

 • fyzikálno-chemická nebezpečnosť (napr. horľavá kvapalina),
 • nebezpečnosť pre zdravie (napr. akútna toxicita),
 • nebezpečnosť pre životné prostredie (napr. pre ozónovú vrstvu).

V prílohe I sa stanovujú kritériá na klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí.

Označovanie

Látky a zmesi sa musia byť označené týmito informáciami:

 • identifikačné údaje dodávateľa,
 • názov látky alebo zmesi a/alebo identifikačné číslo;
 • nominálne množstvo výrobku v balení,
 • výstražné piktogramy (grafické kompozícia v ktorých sa kombinujú symboly a iné vizuálne prvky),
 • výstražné slová na označenie úrovne nebezpečnosti („pozor“ alebo „nebezpečenstvo“),
 • slovné označenia špecifického rizika („Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov“, „Smrteľný po požití“ atď.),
 • slovné označenia na bezpečné použitie („Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe“, „Chráňte pred vlhkosťou“, „Uchovávajte mimo dosahu detí“, atď.).

Obaly

Balenie nebezpečných látok a zmesí musí:

 • zabrániť úniku obsahu balenia,
 • byť vyrobené z materiálov odolných voči pôsobeniu obsahu,
 • byť silné a pevné a
 • mať uzatvárateľné uzávery.

V niektorých prípadoch sa vyžadujú uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy.

Harmonizácia

Odvetvie by sa malo usilovať o dosiahnutie konsenzu o klasifikácii všetkých látok. V prípade mimoriadne závažnej nebezpečnosti, najmä v prípade látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, môžu krajiny EÚ navrhnúť harmonizovanú klasifikáciu, ktorú následne Európska komisia zavedie ako povinnú podľa zákona.

Oznámenie

Klasifikácia a označovanie akýchkoľvek látok registrovaných podľa nariadenia REACH alebo nebezpečných látok určených na predaj sa musí oznámiť Európskej chemickej agentúre (ECHA) na zaradenie do zoznamu klasifikácie a označovania pravidelne aktualizovaného agentúrou.

Prílohy

Nariadenie má osem príloh:

 • Príloha I – Požiadavky na klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí,
 • Príloha II – Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí,
 • Príloha III – Zoznam výstražných upozornení, dodatočné informácie o nebezpečnosti a dodatočné prvky označovania,
 • Príloha IV – Zoznam bezpečnostných upozornení,
 • Príloha V – Výstražné piktogramy,
 • Príloha VI – Harmonizovaná klasifikácia a označovanie určitých nebezpečných látok,
 • Príloha VII – Tabuľka prevodu klasifikácie podľa smernice 67/548/EHS ku klasifikácii podľa tohto nariadenia,
 • Príloha VIII – Harmonizované informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia a preventívnymi opatreniami.

Zmena nariadenia

Nariadenie bolo od svojho prijatia v roku 2008 niekoľkokrát zmenené, naposledy nariadením (EÚ) 2018/1480. Harmonizovaná klasifikácia a označovanie nebezpečných látok sa aktualizuje prostredníctvom „prispôsobenia technickému pokroku“, ktoré každý rok prijíma Európska komisia na základe stanoviska výboru pre hodnotenie rizík agentúry ECHA. Aj iné zmeny textu právneho predpisu sa môžu realizovať prostredníctvom prispôsobenia technickému pokroku, ako bolo pridanie prílohy VIII k nariadeniu. Posledné konsolidované znenie nariadenia obsahuje dvanásť prispôsobení technickému pokroku [toto znenie však zatiaľ nezahŕňa nariadenie (EÚ) 2018/1480].

Väčšina vykonaných zmien súvisí s prílohami k nariadeniu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 2009. Na látky sa povinne uplatňuje od 1. decembra 2010 a na zmesi od 1. júna 2015.

KONTEXT

Nariadenie dopĺňa systém REACH zameraný na registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemikálií. Nahrádza a zrušuje sa ním smernica 67/548/EHS o nebezpečných látkach a smernica 1999/45/ES o nebezpečných prípravkoch.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1 – 1355)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1272/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1480 zo 4. októbra 2018, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a opravuje nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776 (Ú. v. EÚ L 251, 5.10.2018, s. 1 – 12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 1 – 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 z 21. mája 2010 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2010, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 03.04.2019

Top