EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Ustanovuje sa ňou právny rámec v oblasti nakladania s odpadom v EÚ.
 • Tento rámec má slúžiť na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí tým, že kladie dôraz na dôležitosť správnych techník nakladania s odpadom, jeho zhodnocovania a recyklácie s cieľom znížiť tlak na zdroje a zlepšiť ich využívanie.

HLAVNÉ BODY

Smernica 2008/98/ES

 • Smernicou sa vytvára hierarchia odpadového hospodárstva:
  • predchádzanie vzniku,
  • opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • zhodnocovanie na iné účely, napríklad na účely energetiky, a
  • zneškodňovanie.
 • Smernicou sa potvrdzuje „zásada „znečisťovateľ platí““, podľa ktorej pôvodca odpadu musí znášať náklady na nakladanie s odpadom.
 • Zavádza sa myšlienka „rozšírená zodpovednosť výrobcu“.
 • Rozlišuje sa v nej medzi odpadom a vedľajšími produktmi*.
 • Nakladanie s odpadom sa musí vykonávať bez akéhokoľvek rizika pre vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny alebo živočíchy, bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachmi alebo bez poškodenia krajiny alebo miest osobitného záujmu.
 • Pôvodcovia alebo držitelia odpadu musia odpad spracovať sami alebo ho musia postúpiť na spracovanie úradne uznaným prevádzkovateľom. Obidve činnosti si vyžadujú povolenie a podliehajú pravidelným kontrolám.
 • Príslušné vnútroštátne orgány musia vypracovať programy odpadového hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu.
 • Na nebezpečný odpad, odpadové olejebiologický odpad sa vzťahujú osobitné podmienky.
 • Smernicou sa zavádzajú ciele pre recykláciu a zhodnocovanie, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020 v prípade odpadu z domácnosti (50 %) a stavebného odpadu a odpadu z demolácie (70 %).
 • Tento právny predpis sa nevzťahuje na určité druhy odpadu, ako sú rádioaktívne prvky, vyradené výbušniny, fekálne látky, odpadové vodytelá zvierat.

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/851

 • V rámci balíka opatrení o obehovom hospodárstve bola smernica 2008/98/ES zmenená smernicou (EÚ) 2018/851.
 • Touto smernicou sa stanovujú minimálne prevádzkové požiadavky pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov*. Tieto systémy môžu zahŕňať aj organizačnú zodpovednosť a povinnosť podieľať sa na predchádzaní vzniku odpadu a na zabezpečení opätovného použitia a recyklovateľnosti výrobkov.
 • Smernicou sa posilňujú pravidlá týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu. Pokiaľ ide o vznik odpadu, krajiny EÚ musia prijať opatrenia, ktoré:
  • podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,
  • podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, sú opraviteľné, opätovne použiteľné a aktualizovateľné,
  • sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály stali odpadom,
  • podporujú dostupnosť náhradných dielov, návody na obsluhu, technické informácie alebo ďalšie prostriedky umožňujúce opravu a opätovné použitie výrobkov bez ohrozenia ich kvality a bezpečnosti,
  • znižujú mieru vzniku potravinového odpadu ako príspevok k cieľu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov do roku 2030 znížiť o 50 % objem celosvetového plytvania potravinami na jedného obyvateľa na úrovni maloobchodov a spotrebiteľov a obmedziť potravinové straty v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci,
  • podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch,
  • majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach.
 • Stanovujú sa v ňom aj nové ciele recyklácie komunálneho odpadu: do roku 2025 sa musí recyklovať aspoň 55 hmotnostných % komunálneho odpadu. Tento cieľ sa zvýši na 60 % do roku 2030 a na 65 % do roku 2035.
 • Krajiny EÚ musia:
  • do 1. januára 2025 zriadiť triedený zber pre textil a nebezpečný odpad z domácností,
  • zabezpečiť, aby sa do 31. decembra 2023 biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri zdroji (napr. kompostovaním).
 • Smernica takisto poukazuje na príklady stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie a schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

 • Smernica 2008/98/ES mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ transponovaná do 12. decembra 2010.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/851 mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ transponovaná do 5. júla 2020.

KONTEXT

 • Vznik odpadu býval nezamedziteľným a neblahým vedľajším produktom hospodárskej činnosti a rastu. Prostredníctvom moderných technológií a starostlivým riadením je možné tento kruh narušiť.
 • Ďalšie informácie:
  • Odpad (Európska komisia).

HLAVNÉ POJMY

Vedľajší produkt: látka alebo vec, ktoré sú výsledkom výrobného procesu, ktorý nie je primárne zameraný na výrobu danej látky alebo veci. V smernici sa stanovujú podmienky, podľa ktorých sa látka alebo vec nepovažujú za odpad.
Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov: súbor opatrení prijatých krajinami EÚ, ktorými sa zabezpečí, aby výrobcovia výrobkov mali finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)

Následné zmeny smernice 2008/98/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 zo 7. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384 (Ú. v. EÚ L 163, 20.6.2019, s. 66 – 100)

Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 13 – 15)

Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 22.06.2020

Top