Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plán energetickej účinnosti EÚ na rok 2011

Plán energetickej účinnosti EÚ na rok 2011

Energetická účinnosť je hlavnou zložkou energetickej politiky Európskej únie (EÚ) a účinný nástroj boja proti zmene klímy, prostredníctvom ktorého sa znižujú účty za energie aj závislosť EÚ od externých dodávateľov.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán energetickej účinnosti na rok 2011 [COM(2011) 109 final z 8. marca 2011]

SÚHRN

Energetická účinnosť je hlavnou zložkou energetickej politiky Európskej únie (EÚ) a účinný nástroj boja proti zmene klímy, prostredníctvom ktorého sa znižujú účty za energie aj závislosť EÚ od externých dodávateľov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa stanovujú plány podpory hospodárstva, v ktorom sa rešpektujú zdroje planéty, zavádza sa nízkouhlíkový systém, zlepšuje sa energetická nezávislosť EÚ a posilňuje sa bezpečnosť dodávok energie.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Tento plán patrí medzi ciele 20-20-20 z klimaticko-energetického balíka EÚ na rok 2020. Ďalšie dva ciele sú znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zabezpečiť, aby 20 % energie v EÚ pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie informácie nájdete na webových lokalitách Európskej komisie venovaných energetickej účinnosti, ekodizajnu a programu Inteligentná energia - Európa.

HLAVNÉ POJMY

Pojem oddelené pohnútky vyjadruje bežnú situáciu, v ktorej sa majitelia a nájomníci zdráhajú platiť za zlepšenie energetickej účinnosti nehnuteľnosti, keďže výhody sa medzi nich rozdelia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 - 35).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 - 56).

Posledná aktualizácia 27.08.2015

Top