EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov EÚ v oblasti energetiky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agentúra pre spoluprácu vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti energetiky' for an updated information about the subject.

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov EÚ v oblasti energetiky

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 713/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zriaďuje sa ním Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)* (ďalej len „agentúra“), vymedzuje sa jej poslanie a úlohy, ktoré sú organizované v ročných pracovných programoch.
 • Agentúra dopĺňa a koordinuje činnosť národných energetických regulátorov na úrovni EÚ.
 • Zohráva ústrednú úlohu pri rozvoji siete na úrovni celej EÚ a trhových pravidiel v oblasti elektriny a plynu, pričom sa riadi celkovými cieľmi energetickej politiky EÚ.

HLAVNÉ BODY

Agentúra

 • vydáva nezáväzné stanoviská a odporúčania prevádzkovateľom prenosových sústav/prepravných sietí*, regulačným orgánom, Európskemu parlamentu, Rade a Európskej komisii;
 • prijíma záväzné individuálne rozhodnutia o záležitostiach cezhraničnej infraštruktúry v osobitných prípadoch a za určitých podmienok;
 • predkladá návrhy usmernení, z ktorých Komisia vychádza pri navrhovaní kódexov (pravidiel) siete;
 • zabezpečuje rámec, v ktorom môžu spolupracovať národné regulačné orgány;
 • koordinuje iniciatívy regionálnej a cezhraničnej infraštruktúry v oblastiach, ako je prideľovanie kapacity či výber poplatkov od užívateľov;
 • monitoruje činnosť európskych sietí prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí*;
 • monitoruje trhy EÚ s elektrinou a zemným plynom, a predovšetkým maloobchodné ceny a prístup k sieti vrátane elektriny z obnoviteľných zdrojov energie;
 • je spravovaná riaditeľom, ktorý sa spočiatku vymenúva na päť rokov. Riaditeľ pripravuje ročný pracovný program na nadchádzajúci rok a môže zostaviť pracovné skupiny, ktoré budú poskytovať poradenstvo o regulačných činnostiach agentúry;
 • môže vytvoriť skupinu expertov, ktorá bude poskytovať poradenstvo ad hoc pri tvorbe regulačnej politiky;
 • má správnu radu, radu regulačných orgánov a odvolaciu radu;
 • rozpočet, ktorý je financovaný z príspevku EÚ, poplatkov, dobrovoľných vnútroštátnych príspevkov a z dedičstiev, darov alebo dotácií;
 • môže za určitých podmienok v rámci svojej činnosti uvítať účasť krajín mimo EÚ.

V roku 2011 boli agentúre pridelené ďalšie úlohy podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 (známe ako REMIT – nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou). Cieľom je zvýšiť transparentnosť a stabilitu trhov EÚ s energiou a bojovať proti zneužívaniu informácií v obchodnom styku a manipulácii s trhom.

V roku 2013 sa v nariadení (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru agentúre pridelila ďalšia úloha, ktorá spočíva v určovaní a monitorovaní projektov spoločného záujmu.

Agentúra môže zostaviť skupiny expertov na základe ad hoc s cieľom poskytovať podporu pri tvorbe politiky. V súčasnosti sú tri skupiny expertov, ktoré sa zameriavajú na:

 • vykonávanie nariadenia REMIT;
 • dohľad nad veľkoobchodným trhom s energiou;
 • informačné technológie (IT) v súvislosti s vykonávaním nariadenia REMIT.

KONTEXT

ACER je agentúra EÚ vytvorená v treťom energetickom balíku s cieľom zabezpečiť ďalší pokrok pri dokončovaní vnútorného trhu s energiou, či už v oblasti elektriny alebo zemného plynu.

Agentúra oficiálne začala svoju činnosť v marci 2011 a sídli v Ľubľane (Slovinsko).

HLAVNÉ POJMY

*Regulačné orgány v oblasti energetiky – orgány vymenované krajinami EÚ, ktoré zabezpečujú riadnu prevádzku príslušných trhov s energiou, t. j. dohliadajú na to, aby si dodávatelia energie plnili svoje povinnosti, a aby spotrebitelia dostávali spoľahlivé služby za spravodlivú cenu.

*Prevádzkovateľ prenosových sústav/prepravných sietí (TSO) – subjekt, ktorý prepravuje energiu, ako je zemný plyn alebo elektrina, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pričom využíva pevnú infraštruktúru.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1 – 14)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 713/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1 – 16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 ( Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39 – 75) Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 28.10.2015

Top