EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vystavenie účinkom azbestu – ochrana pracovníkov

Vystavenie účinkom azbestu – ochrana pracovníkov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/148/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom je chrániť pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s ich zdravím, ktoré vyplývajú z vystavenia účinkom azbestu pri práci.
 • V smernici sa stanovujú hraničné hodnoty vystavenia a osobitné požiadavky, pokiaľ ide o bezpečné pracovné postupy, a to aj so zreteľom na:
  • búranie, opravu, údržbu a odstraňovanie azbestu,
  • informácie, konzultácie a prípravu pracovníkov a
  • monitorovanie zdravia.

HLAVNÉ BODY

Azbest je prirodzene sa vyskytujúci nerast, ktorého vlákna možno oddeliť na tenké, odolné vlákna. Vo veľkej miere sa využíva v mnohých odvetviach, pretože vlákna sú výborné izolátory (odolné voči teplu, požiaru a chemickým látkam a nie sú elektricky vodivé).

Avšak ide o obzvlášť nebezpečnú látku (klasifikovanú v nariadení (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, balení a označovaní chemických látok ako karcinogén kategórie 1A. Ak sa výrobky obsahujúce azbest narušia, drobné vlákna možno vdýchnuť, výsledkom čoho sú postupom času ochorenia, ako napríklad azbestóza*, mezotelióm* a ďalšie formy rakoviny.

Zákaz

K zakázaným činnostiam patria tie, pri ktorých sú pracovníci vystavení azbestovým vláknam pri:

 • odstraňovaní azbestu; alebo
 • výrobe a spracovaní azbestových výrobkov; alebo
 • výrobe a spracovaní výrobkov obsahujúcich úmyselne pridávaný azbest.

Jedinou výnimkou z tohto zákazu je nakladanie s výrobkami a likvidácia výrobkov, ktoré sú produktom búrania a odstraňovania azbestu.

V celej EÚ existuje aj všeobecný zákaz aplikácie azbestu rozprašovaním a pracovnými postupmi, pri ktorých sa používajú izolačné alebo zvukotesné materiály obsahujúce azbest s nízkou hustotou.

Odstraňovanie a búranie

Povoľuje sa nakladanie s výrobkami a likvidácia výrobkov, ktoré sú produktom odstraňovania azbestu, ako aj výrobkov, ktoré sú produktom búrania, pričom azbest sa odstraňuje vopred plánovaným spôsobom pred uskutočnením akéhokoľvek všeobecného búrania. Vystavenie sa musí minimalizovať prostredníctvom:

 • obmedzenia počtu pracovníkov zapojených do procesov;
 • pracovných postupov, ktorých cieľom je vyhýbať sa vytváraniu azbestového prachu;
 • čistých a dobre udržiavaných priestorov a zariadení;
 • rýchleho odstraňovania odpadu do uzavretých a označených kontajnerov.

Posúdenie rizika

Ak existuje pravdepodobnosť rizika vystavenia účinkom azbestového prachu, toto riziko sa musí posúdiť s cieľom určiť povahu a stupeň tohto vystavenia, vychádzajúc z reprezentatívneho odberu vzorky z osobného vystavenia pracovníka. Pred začatím práce musia zamestnávatelia oznámiť zodpovednému orgánu príslušnej krajiny EÚ nasledujúce skutočnosti:

 • umiestnenie pracovného stanovišťa a počet pracovníkov podieľajúcich sa na práci;
 • druh a množstvá azbestu;
 • plánované činnosti a postupy a trvanie práce;
 • prijaté opatrenia na zníženie vystavenia.

Hraničná hodnota koncentrácie

Žiadny pracovník nesmie byť vystavený vyššej koncentrácii azbestu vo vzduchu ako 0,1 vlákna na cm3. Ak sa táto hodnota prekročí, práca sa musí zastaviť až do prijatia ďalších opatrení na ochranu príslušných pracovníkov vrátane:

 • dostupnosti dýchacích prístrojov a iných osobných ochranných prostriedkov;
 • výstražných značiek v prípade prekročenia hraničnej hodnoty;
 • zabránenia šíreniu prachu mimo pracovisko;
 • konzultácie s pracovníkmi pred začatím činností.

Príprava

Zamestnávatelia musia v pravidelných intervaloch a bezplatne poskytnúť primeranú prípravu pre všetkých pracovníkov, ktorí sú vystavení, alebo pravdepodobne budú vystavení prachu pochádzajúceho z azbestu alebo materiálom obsahujúcich azbest. Príprava musí obsahovať informácie o:

 • vlastnostiach azbestu a jeho účinkoch na zdravie;
 • bezpečných postupoch; a
 • postupoch v prípade núdze a týkajúcich sa zdravotného vyšetrenia.

Posudzovanie zdravia a lekársky dohľad

Zdravie každého pracovníka sa musí posudzovať pred vystavením a musia sa stanoviť jednotlivé záznamy spolu s ďalším posúdením minimálne každé tri roky. Lekári môžu odporúčať jednotlivé ochranné opatrenia, medzi ktoré môže patriť odvolanie príslušného pracovníka zo všetkých činností, kde môže byť vystavený azbestu.

Zodpovednosti krajín EÚ

Krajiny EÚ musia Európskej komisii oznámiť každý vnútroštátny právny predpis, ktorý schvália v tejto oblasti a každých päť rokov prekladať správu o vykonávaní smernice v praxi. Zároveň musia viesť register prípadov azbestózy a mezoteliómu.

Touto smernicou sa zrušuje predchádzajúca smernica (smernica 83/477/EHS), ktorá bola niekoľkokrát zásadne zmenená.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 5. januára 2010.

HLAVNÉ POJMY

*Azbestóza: chronické zápalové ochorenie pľúc spôsobené vdychovaním a zadržiavaním azbestových vlákien. Môže viesť k vážnej dýchavičnosti a jej súčasťou je zvýšené riziko výskytu určitých typov rakoviny.

*Mezotelióm: agresívna forma rakoviny postihujúca epitelovú vrstvu pľúc a brušnej dutiny. Vystavenie účinkom azbestu je základná príčina a rizikový faktor.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28 – 36)

Posledná aktualizácia 06.06.2016

Top