EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 94/1/ESUO, ES o uzavretí Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO DOHODY?

  • Dohodou sa vytvorila zóna s voľným pohybom osôb, služieb, tovaru a kapitálu v 31 európskych krajinách.
  • Jej cieľom je „podporovať neustále a vyvážené posilňovanie obchodu a hospodárskych vzťahov“ medzi týmito krajinami.
  • V súčasnosti zahŕňa 28 krajín EÚ (1) a tri zo štyroch krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Spoločné orgány

Dohodou sa vytvorilo niekoľko spoločných orgánov EHP, ktoré vo veľkej miere odrážajú inštitúcie EÚ:

Okrem toho:

  • Dozorný úrad EZVO zaisťuje, aby Island, Lichtenštajnsko a Nórsko dodržiavali svoje povinnosti v Dohode o EHP; Európska komisia vykonáva podobnú úlohu, pokiaľ ide o krajiny EÚ;
  • Súd EZVO rozhoduje o žalobách, ktoré vzniesol Dozorný úrad EZVO voči krajine EZVO v súvislosti s vykonávaním, uplatňovaním alebo výkladom pravidiel EHP, rovnako ako Súdny dvor EÚ v prípade krajín EÚ.

Ako sa právne predpisy EÚ stávajú právnymi predpismi EHP?

  • Krajiny EZVO nie sú formálne zapojené do procesu tvorby právnych predpisov EÚ. Môžu sa však zúčastňovať prípravnej činnosti a predkladať pripomienky.
  • Keď EÚ prijíma právne predpisy, tri krajiny EZVO posudzujú, či je daný akt relevantný pre EHP. Ak sa všetky tri krajiny zhodnú na jeho relevantnosti, Sekretariátu EZVO pripraví návrh rozhodnutia spoločného výboru s cieľom zmeniť Dohodu o EHP.
  • Návrh rozhodnutia spoločného výboru následne schváli Komisia alebo, ak obsahuje zásadné zmeny, zašle sa Rade na schválenie.
  • Sekretariát EZVO a ESVČ následne prekonzultujú načasovanie schválenia rozhodnutia v Spoločnom výbore EHP.

Účasť v programoch a agentúrach EÚ

  • Tri krajiny EZVO sa zúčastňujú na širokej škále programov a agentúr EÚ. Po odsúhlasení tejto účasti sa daný program začlení do Dohody o EHP a krajiny sa zaviažu, že budú prispievať k prevádzkovým nákladom.

Finančné aspekty

Členovia EZVO prispievajú na základe tejto Dohody k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi EHP – v súčasnosti prijíma pomoc 16 krajín EÚ. Tieto granty EHP spoločne financuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom každá krajina prispieva podľa svojej veľkosti a bohatstva.

Okrem príspevkov týchto troch krajín EZVO na prevádzkové náklady programov EÚ prispievajú aj na administratívne náklady (napr. kancelárske priestory, stretnutia atď.).

KONTEXT

Dohodu o EHP podpísalo v roku 1992 vtedajších 12 krajín EÚ a 6 krajín EZVO: Fínsko, Island, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nórsko, Švajčiarsko a Švédsko, hoci Švajčiarsko sa neskôr rozhodlo Dohodu zamietnuť. Účinnosť nadobudla v roku 1994. V roku 1995 pristúpili k EÚ tri krajiny EZVO (Fínsko, Rakúsko a Švédsko). Dohoda sa postupne upravovala so zreteľom na pristúpenie desiatich krajín k členstvu v EÚ v roku 2004, ďalších dvoch krajín v roku 2007 a napokon Chorvátska v roku 2013.

Ďalšie informácie:

AKT

Rozhodnutie Rady a Komisie 94/1/ESUO, ES z 13. decembra 1993 o uzavretí Dohody o Európskom hospodárskom priestore medzi Európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a Rakúskou republikou, Fínskou republikou, Islandskou republikou, Lichtenštajnským kniežatstvom, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Vyhlásenia vlád členských štátov Spoločenstva a štátov EZVO – Dojednania – Schválený zápis z rokovania – Vyhlásenia jednej alebo viacerých zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3 – 522)

Následné zmeny Dohody boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 24.05.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top