EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spolupráca EÚ vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)

Spolupráca EÚ vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Závery Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ZÁVEROV?

 • Poskytujú strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave do roku 2020.
 • Vychádzajú z úspechov predchádzajúcej iniciatívy o vzdelávaní a odbornej príprave do roku 2010 (ET 2010) a stanovujú štyri strategické ciele, aby každému občanovi pomohli naplno realizovať svoj potenciál a vytvorili udržateľnú hospodársku prosperitu v Európe.

HLAVNÉ BODY

 • Ide o tieto štyri strategické ciele:
  • 1.

   Celoživotné vzdelávanie a mobilita sa musia stať realitou a systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia vo väčšej miere reagovať na zmenu a byť otvorenejšie voči širšiemu svetu.

  • 2.

   Kvalita a efektivita vzdelávania a odbornej prípravy sa musí zlepšovať, a to venovaním väčšej pozornosti zvyšovaniu úrovne základných zručností, ako sú schopnosť písať a počítať, ako aj zatraktívnením matematiky, vedy a techniky a posilnením jazykových kompetencií.

  • 3.

   Spravodlivosť, sociálna súdržnosť a aktívne občianstvo sa musia podporovať, aby všetci občania bez ohľadu na osobné či sociálno-ekonomické postavenie mohli počas celého života nadobúdať zručnosti špecifické pre ich prácu.

  • 4.

   Tvorivosť a inovácie vrátane podnikavosti by sa mali posilňovať na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, keďže sú hlavnou hybnou silou udržateľného hospodárskeho rozvoja. Jednotlivcom by sa malo pomôcť najmä k tomu, aby sa stali digitálne zručnými a aby rozvíjali iniciatívnosť, podnikavosť a kultúrne povedomie.

 • Európska spolupráca v rámci ET 2020 má formu výmeny informácií a skúseností o problematikách, ktoré sú spoločné v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy európskych krajín. Patria k nim:
  • vzájomné učenie sa,
  • pravidelné monitorovanie a podávanie správ a
  • spoločné referenčné nástroje.
 • Vytvorili sa rozličné referenčné hodnoty a ukazovatele na meranie pokroku pri dosahovaní rozličných cieľov.
 • Európska komisia monitoruje pokrok vo všeobecnosti a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi zváži, ako ukazovatele zlepšiť.
 • Obdobie do roku 2020 je rozdelené do niekoľkých pracovných cyklov. Na obdobie rokov 2016 až 2020 sa stanovil súbor nových priorít pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave, a to vo forme spoločnej správy prijatej Radou ministrov školstva a Komisiou v novembri 2015.

Šesť priorít na obdobie rokov 2016 – 2020:

 • relevantné a vysokokvalitné zručnosti a kompetencie vo vzťahu k zamestnateľnosti, inovácii, aktívnemu občianstvu a kvalitnému životu, (napr. tvorivosť, iniciatívnosť a kritické myslenie);
 • inkluzívne vzdelávanie (t. j. vrátane zvyšovania rozmanitosti študentov) rovnosť, nediskriminácia a podpora občianskych kompetencií (napr. vzájomné porozumenie a demokratické hodnoty);
 • otvorené a inovačné vzdelávanie a odborná príprava, v rámci ktorých sa plne zohľadňuje digitálna éra;
 • silná podpora pre učiteľov (napr. posilnenie procesov náboru, výberu a vzdelávania, ako aj kontinuálny profesijný rozvoj);
 • transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií na uľahčenie vzdelávacej mobility a mobility pracovnej sily (napr. prostredníctvom európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality);
 • udržateľné investície (vrátane využitia potenciálu investičného plánu pre Európu), kvalita a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

KONTEXT

Podľa článku 14 Charty základných práv EÚ má „každý právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu“.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o strategickom rámci – vzdelávanie a odborná príprava do roku 2020 na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) (Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2 – 10)

SÚVISIACE AKTY

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Vzdelávanie a odborná príprava v inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európe (Ú. v. EÚ C 70, 8.3.2012, s. 9 – 18)

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 25 – 35)

Posledná aktualizácia 29.02.2016

Top