Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Viacjazyčnosť - devíza a záväzok

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Viacjazyčnosť - devíza a záväzok

V tomto oznámení Európskej komisie sa zdôrazňuje hodnota jazykovej rozmanitosti v EÚ. Uvádzajú sa v ňom kroky, ktoré by sa mali prijať s cieľom zabezpečiť, aby sa viacjazyčnosť začlenila do politík EÚ a dosiahol sa tzv. barcelonský cieľ (Európania by mali byť schopní okrem svojho materinského jazyka komunikovať v dvoch ďalších jazykoch).

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok [KOM(2008) 566 v konečnom znení, 18. september 2008).

SÚHRN

V tomto oznámení Európskej komisie sa zdôrazňuje hodnota jazykovej rozmanitosti v EÚ. Uvádzajú sa v ňom kroky, ktoré by sa mali prijať s cieľom zabezpečiť, aby sa viacjazyčnosť začlenila do politík EÚ a dosiahol sa tzv. barcelonský cieľ (Európania by mali byť schopní okrem svojho materinského jazyka komunikovať v dvoch ďalších jazykoch).

AKÝ JE ÚČEL TOHTO OZNÁMENIA?

  • V oznámení sa navrhuje využitie existujúcich programov a iniciatív na podporu jazykového vzdelávania, posudzovania jazykových zručností a ďalší rozvoj učebných osnov pre tlmočníkov a prekladateľov.
  • Podporuje sa v ňom mobilita študentov a pracovníkov a uvádzajú sa výsledky štúdie o jazykových zručnostiach. Okrem toho sa v ňom podporuje kreativita a inovácia v jazykovom vzdelávaní a poskytuje sa platforma pre príslušné zainteresované strany na výmenu osvedčených postupov.
  • Podporuje sa v ňom využívanie titulkov a presadzuje šírenie európskych diel; podporujú sa projekty zahŕňajúce jazykové a komunikačné technológie a cezhraničnú administratívnu spoluprácu s cieľom znižovať jazykové rozdiely.
  • Podnecuje na presadzovanie európskych jazykov v krajinách mimo EÚ s cieľom posilniť hospodárske a kultúrne väzby.

KĽÚČOVÉ BODY

  • Viacjazyčnosť je dôležitá pre sociálnu súdržnosť a mobilitu pracovníkov. Toto je kľúčovým bodom nariadenia Rady z roku 2008, v ktorom sa zdôrazňuje európska stratégia pre viacjazyčnosť.
  • Je potrebné viac sa zamerať na dospelých a osoby mimo formálneho vzdelania, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ovládajú len jeden jazyk. Táto myšlienka je súčasťou zásady tzv. celoživotného vzdelávania, ktorá bola formulovaná v odporúčaní Rady z roku 2012, v ktorom sa krajiny EÚ vyzvali, aby občanom poskytovali pracovné príležitosti na základe skúseností nadobudnutých neformálnym vzdelávaním.
  • Zásada celoživotného vzdelávania je takisto kľúčovým prvkom programu Erasmus+, v rámci ktorého sa spájajú súčasné schémy EÚ v oblasti športu, vzdelávania, mládeže a odbornej prípravy, čím sa väčšiemu počtu občanov EÚ poskytuje šanca žiť a získavať zručnosti v zahraničí.
  • Jazykové rozdiely EÚ možno znižovať prostredníctvom médií, nových technológií a prekladateľských služieb.
  • Význam učenia sa jazykov a posudzovania jazykových zručností sa opätovne zdôrazňuje v záveroch Rady z roku 2014 o viacjazyčnosti a rozvoji jazykových schopností.

KĽÚČOVÉ POJMY

Program celoživotného vzdelávania (PCV) je program, ktorý Európanom umožňuje začať študovať v ktorejkoľvek etape ich života. Patrí do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru.

SÚVISIACE AKTY

Uznesenie Rady z 21. novembra 2008 o európskej stratégii pre viacjazyčnosť (2008/C 320/01) (Ú. v. EÚ C 320, 16.12.2008, s. 1).

Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01) (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

Závery Rady z 20. mája 2014 o viacjazyčnosti a rozvoji jazykových schopností (2014/C 183/06) (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 26).

Posledná aktualizácia 19.12.2014

Top