EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky finančný stabilizačný mechanizmus

Finančná kríza, ktorá zasiahla celosvetové hospodárstvo koncom roka 2008, si vyžiadala vytvorenie Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) s cieľom pomáhať krajinám Európskej únie, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, a tak zachovať finančnú stabilitu EÚ.

AKT

Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

SÚHRN

Finančná kríza, ktorá zasiahla celosvetové hospodárstvo koncom roka 2008, si vyžiadala vytvorenie Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) s cieľom pomáhať krajinám Európskej únie, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, a tak zachovať finančnú stabilitu EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom podmienky a postupy udeľovania finančnej pomoci EÚ krajine EÚ, ktorou v dôsledku udalostí, ktoré sú mimo jej kontroly, zmietajú vážne hospodárske alebo finančné otrasy alebo jej takéto otrasy hrozia.

HLAVNÉ BODY

Finančná pomoc

Pomoc sa udeľuje formou úveru alebo úverovej linky*, ktorá sa poskytuje dotknutej krajine EÚ. Európska komisia môže na tento účel v mene EÚ uzavrieť zmluvu o úveroch na kapitálových trhoch alebo s finančnými inštitúciami v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada EÚ konajúca kvalifikovanou väčšinou.

Postup

Krajina EÚ, ktorá žiada o pomoc, spoločne s Komisiou a v súčinnosti s Európskou centrálnou bankou (ECB) pristúpi k posúdeniu svojich finančných potrieb. Následne predloží Komisii návrh programu hospodárskeho a finančného ozdravenia.

Rozhodnutie o udelení úverovej linky obsahuje tieto informácie:

  • podmienky finančnej pomoci;
  • všeobecné podmienky hospodárskej politiky, ktoré sú pripojené k finančnej pomoci EÚ (napr. opatrenia fiškálnej konsolidácie na zníženie verejného dlhu);
  • schválenie ozdravného programu, ktorý pripravila prijímajúca krajina.

Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či hospodárska politika prijímajúcej krajiny je v súlade s jej ozdravným programom a s podmienkami stanovenými Radou, aby mohla naďalej poberať finančnú pomoc, ktorá sa poskytuje v splátkach.

Zlučiteľnosť s ostatnými mechanizmami finančnej podpory

Európsky finančný stabilizačný mechanizmus je zlučiteľný so systémom strednodobej finančnej pomoci, z ktorého sa poskytuje finančná pomoc pre platobné bilancie. Nevylučuje sa ani využívanie finančných prostriedkov mimo EÚ, napr. z Medzinárodného menového fondu.

Rozpočet EFSM

EFSM je financovaný z rozpočtu EÚ. Komisia si môže v mene EÚ na finančných trhoch požičať najviac 60 miliárd EUR. Úvery sú zaručené rozpočtom EÚ.

EFSM bol aktivovaný pre Írsko a Portugalsko v celkovej sume 46,8 miliardy EUR (22,5 miliardy EUR pre Írsko a 24,3 miliardy EUR pre Portugalsko) a táto suma sa vyplácala počas troch rokov (2011 - 2014).

V júli 2015 sa EFSM využil na poskytnutie krátkodobej pomoci (preklenovací úver) Grécku vo výške 7,16 miliardy EUR.

Zaviedli sa osobitné opatrenia, ktoré sa týkajú vystavenia krajín mimo eurozóny.

KONTEXT

Európskym mechanizmom pre stabilitu (EMS) sa stabilizuje a zlučuje EFSM a Európsky nástroj finančnej stability (ENFS) - dva nástroje zavedené dočasne na začiatku krízy štátneho dlhu. V súčasnosti s nimi EMS pôsobí paralelne.

EMS sa postupne stane hlavným mechanizmom podpory pre krajiny eurozóny, ktoré zažívajú dočasné ťažkosti pri požičiavaní peňazí na finančných trhoch z dôvodu výšky ich dlhu. Jeho pôvodná maximálna úverová kapacita bola 500 miliárd EUR na základe kapitálu vo výške 704,8 miliardy EUR. EMS financujú krajiny EÚ podľa kľúča na určenie príspevkov ECB*.

Úvery sú financované EMS, ktorý si požičiava prostriedky na finančných trhoch a ručia za ne jeho akcionári (krajiny eurozóny). Úvery sa riadia prísnymi podmienkami vrátane navrátenia verejných financií na udržateľné úrovne.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 13. mája 2010.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Úverová linka - povolenie, ktoré udeľuje Rada na návrh Komisie krajine EÚ na čerpanie fondov z EFSM do určitého stropu počas stanoveného obdobia.

*Kľúč na určenie príspevkov ECB - pri výpočte tohto kľúča sa vyjadruje príslušný podiel krajiny z celkového obyvateľstva a hrubého domáceho produktu EÚ. Tieto dva určujúce faktory majú rovnakú váhu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 407/2010

13. mája 2010

-

Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1 - 4

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) 2015/1360

8. augusta 2015

-

Ú. v. EÚ L 210, 7.8.2015, s. 1 - 2

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top