EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda medzi EÚ a Medzinárodným trestným súdom (MTS)

Dohoda medzi EÚ a Medzinárodným trestným súdom (MTS)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 2006/313/SZBP o uzavretí Dohody medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

Dohoda medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

Rozhodnutie 2011/168/SZBP o Medzinárodnom trestnom súde

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTÍ A DOHODY?

 • Rozhodnutím 2006/313/SZBP bola dohoda MTS a EÚ o spolupráci a pomoci schválená v mene .
 • V dohode sú vymedzené podmienky spolupráce a pomoci medzi EÚ a MTS. Dohoda je záväzná pre EÚ, nie pre krajiny EÚ.
 • Cieľom rozhodnutia 2011/168/SZBP je prehlbovať všeobecnú podporu Rímskeho štatútu, čo je zmluva o ustanovení MTS, v záujme zachovania integrity Rímskeho štatútu, podpory nezávislosti MTS a jeho efektívneho a účinného fungovania, podpory spolupráce s MTS a podpory vykonávania zásady komplementárnosti*.
 • Rozhodnutím 2011/168/SZBP sa zrušuje spoločná pozícia 2003/444/SZBP.

HLAVNÉ BODY

Rada EÚ a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sú zodpovední za koordináciu opatrení prijímaných EÚ a krajinami EÚ na vykonávanie článkov 2 až 5 rozhodnutia 2011/168/SZBP, najmä v súvislosti s týmito troma záležitosťami:

Prehlbovanie všeobecnej podpory

 • EÚ a krajiny EÚ prispievajú k cieľu najširšej možnej účasti na Rímskom štatúte tým, že túto záležitosť nastoľujú v rokovaniach a politickom dialógu s krajinami mimo EÚ (tretími štátmi) alebo regionálnymi organizáciami, a/alebo prijímaním iniciatív, ktoré podporujú hodnoty, zásady a pravidlá Rímskeho štatútu.
 • EÚ a krajiny EÚ spolupracujú so zainteresovanými štátmi, medzinárodnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami s cieľom prehlbovať všeobecnú podporu.
 • Krajiny EÚ si so zainteresovanými štátmi vymieňajú skúsenosti s vykonávaním štatútu. EÚ a krajiny EÚ okrem toho prispievajú k legislatívnej práci potrebnej na účasť krajín mimo EÚ na Rímskom štatúte a na jeho vykonávanie týmito krajinami.

Zaručenie nezávislosti MTS

EÚ a krajiny EÚ s cieľom zaručiť nezávislosť MTS:

 • nabádajú zmluvné štáty, aby platili svoj príspevok do rozpočtu MTS,
 • nabádajú na pristúpenie k Dohode o výsadách a imunitách MTS a na jej ratifikáciu,
 • podporujú rozvoj odbornej prípravy a pomoci pre sudcov, prokurátorov, úradníkov a právnych zástupcov pri práci súvisiacej s MTS.

Podpora efektívnej spolupráce

 • EÚ a krajiny EÚ pozorne sledujú vývoj v oblasti spolupráce s MTS. Na podporu efektívneho fungovania MTS môžu uzatvárať dohody alebo dojednania ad hoc. Takou dohodou je aj dohoda medzi EÚ a MTS o spolupráci a pomoci.
 • EÚ a krajiny EÚ prijímajú opatrenia na zabezpečenie plnohodnotnej spolupráce krajín mimo EÚ s MTS vrátane rýchleho vykonávania zatýkacích rozkazov.
 • Reakcia EÚ na nespoluprácu s MTS zo strany krajín mimo EÚ z roku 2013 sa zameriava na to, ako majú EÚ a krajiny EÚ riešiť nespoluprácu.

Akčný plán

Akčný plán, ktorý nadväzuje na rozhodnutie 2011/168/SZBP, je zameraný na:

 • koordináciu činností EÚ na vykonávanie cieľov rozhodnutia,
 • všeobecnosť a integritu Rímskeho štatútu,
 • nezávislosť MTS,
 • spoluprácu s MTS a
 • vykonávanie zásady komplementárnosti.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2006.

KONTEXT

MTS so sídlom v Haagu v Holandsku je prvý a jediný stály medzinárodný trestný súd na svete. MTS vyšetruje a v oprávnených prípadoch súdi osoby obvinené z najzávažnejších trestných činov, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo: genocídy*, vojnových zločinov*, zločinov proti ľudskosti* a trestného činu agresie*. Je zriadený a riadi sa podľa Rímskeho štatútu, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002 a ratifikovali ho všetky krajiny EÚ.

HLAVNÉ POJMY

Komplementárnosť: v tejto súvislosti je to zásada, podľa ktorej je Medzinárodný trestný súd súdom poslednej inštancie, a teda by mal viesť vyšetrovanie a trestné stíhanie len v prípade zlyhania vnútroštátnych súdov.
Genocída: skutky spáchané s úmyslom zničiť, či už úplne alebo čiastočne, národné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny.
Vojnové zločiny: spáchané skutky, ktoré porušujú právo a zvyklosti uplatňované v ozbrojených konfliktoch (napr. Ženevský dohovor). Patrí sem napríklad týranie vojnových zajatcov, zabíjanie rukojemníkov alebo úmyselné ničenie miest alebo dedín.
Zločiny proti ľudskosti: skutky spáchané v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku voči civilnému obyvateľstvu, ktoré si je útoku vedomé.
Trestný čin agresie: plánovanie, príprava, začatie alebo vykonanie činu agresie osobou, ktorá vo svojom postavení môže účinne vykonávať kontrolu nad politickými alebo vojenskými činmi štátu, keď tento čin agresie svojou povahou, závažnosťou a rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie spojených národov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2006/313/SZBP z 10. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spoluprácu a pomoci (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 49)

Dohoda medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 50 – 56)

Rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom trestnom súde a o zrušení spoločnej pozície 2003/444/SZBP (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 56 – 58)

Posledná aktualizácia 15.05.2020

Top