EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1920/2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Prepracúva sa ním a zrušuje nariadenie (EHS) č. 302/93, ktorým sa pôvodne zriadilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).

Rozširuje sa ním úloha centra o monitorovanie takých aspektov, ako sú napríklad nové trendy v oblasti užívania drog, a najmä užívanie viacerých drog súčasne (kombinované užívanie nelegálnych a legálnych drog alebo liekov).

Toto nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) 2017/2101, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok*.

HLAVNÉ BODY

Centrum:

 • poskytuje objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o drogách a drogovej závislosti inštitúciám EÚ a krajinám EÚ;
 • poskytuje tvorcom politík údaje, ktoré potrebujú na vypracovanie fakticky podložených právnych predpisov a stratégií súvisiacich s drogami;
 • ponúka odborníkom a praktikom
  • príklady osvedčených postupov
  • nové oblasti výskumu drog a dôsledkov drogovej závislosti.

Jeho hlavné ciele sú:

 • zber a analýza existujúcich údajov o drogách a drogovej závislosti v EÚ a so zúčastnenými krajinami mimo EÚ;
 • porovnávanie údajov s cieľom pomôcť pri hodnotení politík v oblasti drog na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ;
 • rozširovanie údajov a informácií o drogovej situácii vrátane údajov o nových trendoch;
 • spolupráca s agentúrami EÚ, ako sú Europol a Eurojust, alebo so špecializovanými agentúrami Organizácie Spojených národov, ako je Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, a s krajinami mimo EÚ;
 • výmena informácií, podpora systému včasného varovania a posudzovanie rizík v oblasti nových psychoaktívnych látok.

Prioritné oblasti

Centrum sa sústreďuje na:

 • monitorovanie drogovej situácie a nových trendov, najmä tých, ktoré zahŕňajú užívanie viacerých drog súčasne;
 • monitorovanie riešení použitých pri drogových problémoch a uľahčovanie výmeny osvedčených postupov medzi krajinami EÚ;
 • udržiavanie systému včasného varovania a hodnotenie rizík nových psychoaktívnych látok;
 • vyvíjanie nástrojov, ktoré Európskej komisii a krajinám EÚ pomáhajú pri monitorovaní a hodnotení ich príslušných politík v oblasti drog.

Sieť Reitox

V záujme splnenia svojej hlavnej úlohy, ktorá spočíva v poskytovaní správnych a porovnateľných informácií o drogách, EMCDDA vyvinulo nástroj na zber vnútroštátnych údajov harmonizovaným spôsobom prostredníctvom siete Reitox.

Sieť Reitox prepája vnútroštátne drogové informačné systémy, prostredníctvom ktorých si EMCDDA vymieňa údaje a metodické informácie o drogách a drogovej závislosti v EÚ.

Údaje zozbierané prostredníctvom siete Reitox sa takisto používajú na:

 • monitorovanie vykonávania akčných plánov EÚ na boj proti drogám, ktorými sa vykonáva protidrogová stratégia EÚ;
 • pomoc pri vypracovaní odporúčaní na vhodné vnútroštátne reakcie týkajúce sa organizácie liečby, prevencie a činností na znižovanie poškodenia.

Sieť sa skladá z kontaktných miest v jednotlivých krajinách EÚ, ktoré sa zapájajú do činností EMCDDA, a z kontaktného miesta Komisie.

Posilnený dohľad a postup posudzovania rizika

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2101 sú krajiny EÚ povinné zabezpečiť, aby ich vnútroštátne kontaktné miesta a národné jednotky Europolu poskytli centru informácie, ktoré o nových psychoaktívnych látkach zhromaždia.

EMCDDA v úzkej spolupráci s Europolom zhromažďuje, porovnáva, analyzuje a posudzuje informácie a urýchlene ich odosiela vnútroštátnym kontaktným miestam, národným jednotkám Europolu a Komisii. Takýmto spôsobom dostávajú všetky strany informácie na účely včasného varovania čo najskôr a ak existujú obavy, že nová psychoaktívna látka môže predstavovať zdravotné alebo spoločenské riziko na úrovni Únie, centrum o nej môže tiež vypracovať úvodnú správu.

Komisia môže do dvoch týždňov od prijatia úvodnej správy požiadať centrum, aby posúdilo možné riziká, ktoré predstavuje nová psychoaktívna látka, a aby vypracovalo správu o posúdení rizika. Centrum je povinné predložiť správu o posúdení rizika do šiestich týždňov od prijatia žiadosti Komisie. Na základe postupu posudzovania rizika Komisia v súlade s postupom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVVTrestné činy a príslušné tresty – obchodovanie s drogami určí, či by sa predmetné nové psychoaktívne látky mali zahrnúť do vymedzenia pojmu „drogy“.

Organizácia a činnosť

Centrum, ktoré bolo založené v roku 1993 v Lisabone (Portugalsko), je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ a pozostáva zo správnej rady, ktorej pomáha:

 • rozpočtový výbor,
 • výkonný výbor a
 • vedecký výbor vydávajúci stanoviská k vedeckým hľadiskám činností centra.

Centrum zachováva úzku väzbu s vnútroštátnymi kontaktnými miestami siete Reitox a s ďalšími partnerskými organizáciami. Vykonáva svoje úlohy v súlade so svojou stratégiou, v ktorej sa vymedzujú hlavné ciele jeho činnosti na konkrétne obdobie. V rámci svojej stratégie na obdobie do roku 2025 a programu na roky 2018 – 2020 sa snaží prispievať k bezpečnejšej a zdravšej Európe. Program sa zameriava na:

 • revíziu a zdokonaľovanie jestvujúcich nástrojov monitorovania drog (spolu s rozsiahlejším využívaním inovatívnych prístupov na identifikáciu, sledovanie a monitorovanie nových trendov);
 • prebiehajúce vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/2101 o nových psychoaktívnych látkach;
 • zdokonalenie formátu a obsahu výročnej Európskej správy o drogách; a
 • uverejnenie ďalších vydaní Správy o európskych drogových trhoch EMCDDA a Europol (2019) a publikácie Zdravotné a sociálne opatrenia na riešenie problémov s drogami: európska príručka (2020).

Centrum tiež zvyšuje svoju podporu európskemu prieskumnému projektu o alkohole a iných drogách a počas trojročného obdobia plánuje:

 • zaviesť nový rámec rozvoja Reitox a nový rámec medzinárodnej spolupráce EMCDDA;
 • zintenzívniť spoluprácu s prioritnými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, zavádzaním projektov technickej pomoci financovaných Komisiou pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny (projekty IPA 6 a IPA 7) a pre susedné krajiny (projekt monitorovania drog EÚ4) na lepšie pochopenie globálneho rozmeru drogového javu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2007. Nariadením (ES) 1920/2006 sa revidovalo a nahradilo nariadenie (EHS) č. 302/93 (a jeho následné zmeny).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Psychoaktívne látky: látka v čistej forme alebo v prípravku, na ktorú sa nevzťahuje Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 ani Dohovor Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971, ale môže predstavovať zdravotné alebo sociálne riziká podobné tým, ktoré predstavujú látky, na ktoré sa tieto dohovory vzťahujú. Ide o látky, ktoré po požití ovplyvňujú vedomie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1 – 13)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1920/2006 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8 – 11)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 11.01.2019

Top