EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana mladých ľudí pri práci

Ochrana mladých ľudí pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 94/33/ES – ochrana mladých ľudí pri práci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky s cieľom zaistiť zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti mladých pracovníkov.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na všetkých mladých ľudí do 18 rokov, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, ako ich vymedzuje platné právo krajiny Európskej únie (EÚ) a/alebo ich upravuje platné právo krajiny EÚ.
 • Krajiny EÚ môžu ustanoviť, že táto smernica sa nebude uplatňovať na príležitostnú alebo krátkodobú prácu vykonávanú v rámci domácej služby v súkromnej domácnosti alebo na prácu v rodinnom podniku, ak sa nepovažuje za prácu, ktorá by mohla byť na ujmu, poškodiť alebo ohroziť mladých ľudí.
 • V smernici sa ustanovuje, že krajiny EÚ prijmú potrebné opatrenia na zákaz detskej práce a zabezpečia, aby práca mladistvých podliehala prísnej kontrole a ochrane podľa podmienok stanovených v smernici.
 • Kategórie mladých ľudí sa v smernici vymedzujú takto:
  • mladí ľudia – mladí ľudia mladší ako 18 rokov;
  • deti – mladí ľudia mladší ako 15 rokov, na ktorých sa podľa vnútroštátneho práva ešte vzťahuje riadna povinná školská dochádzka;
  • mladiství – mladí ľudia od 15 do 18 rokov, na ktorých sa podľa vnútroštátneho práva už nevzťahuje riadna povinná školská dochádzka.
 • Hlavným cieľom smernice je zakázať zamestnávanie detí.
 • Smernica však umožňuje krajinám EÚ za určitých podmienok ustanoviť, že zákaz zamestnávania detí sa nevzťahuje na:
  • deti zamestnané na účely výkonu kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností, pričom toto zamestnanie podlieha predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom v každom jednotlivom prípade;
  • deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a pracujú v podniku v rámci systému teoretickej a/alebo odbornej prípravy, alebo v rámci stáže, pod podmienkou, že sa táto práca vykonáva v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom;
  • deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a vykonávajú inú ľahkú prácu, ako je práca uvedená v prvom bode; ľahkú prácu môžu vykonávať aj deti vo veku od 13 rokov určitý obmedzený počet hodín týždenne v kategórii prác vymedzených vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Smernica obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú týchto otázok:
  • všeobecné povinnosti zamestnávateľov, ako je ochrana zdravia a bezpečnosti mladých ľudí pri práci, posudzovanie rizík pre mladých ľudí súvisiacich s ich prácou, posudzovanie a monitorovanie zdravia mladých ľudí, informovanie mladých ľudí a zákonných zástupcov detí o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť;
  • druhy zamestnania, ktoré mladí ľudia nesmú vykonávať, ako je napr. práca, ktorá presahuje fyzické a psychické schopnosti mladých ľudí či práca, pri ktorej sú vystavení škodlivému pôsobeniu nebezpečných látok.
 • Smernicou 2014/27/EÚ sa smernica 94/33/ES zosúlaďuje s nariadením (ES) č. 1272/2008, v ktorom sa ustanovil nový systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí v EÚ na základe Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) na medzinárodnej úrovni. Smernicou 2014/27/EÚ sa okrem toho nahrádzajú odkazy na zrušené smernice (90/679/EHS a 90/394/EHS), ktoré sa nahrádzajú odkazmi na príslušné ustanovenia smernice 2000/54/ES a smernice 2004/37/ES.
 • Smernica 94/33/ES ďalej obsahuje ustanovenia o pracovnom čase, nočnej práci, dobe odpočinku, ročnej dovolenke a prestávkach na odpočinok.
 • Každá krajina EÚ zodpovedá za vymedzenie opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade porušenia ustanovení tejto smernice. Tieto opatrenia musia byť účinné a pomerné k priestupku.
 • Súčasťou smernice je doložka o zachovaní úrovne ochrany, ktorá sa vzťahuje na úroveň ochrany mladých ľudí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. septembra 1994. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. júna 1996.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12 20)

Následné zmeny smernice 94/33/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2004) 105 v konečnom znení zo 16. februára 2004)

Správa Komisie o vplyve prechodného obdobia, ktoré bolo udelené Spojenému kráľovstvu v súvislosti s určitými ustanoveniami smernice Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2000) 457 v konečnom znení z 20. júla 2000)

Posledná aktualizácia 05.12.2016

Top