EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (2003/C 218/01), ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – tripartitný poradný orgán, ktorého úlohou je pomáhať Európskej komisii pri príprave a vykonávaní rozhodnutí prijatých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, odbormi a organizáciami zamestnávateľov.

HLAVNÉ BODY

Výbor bol vytvorený s cieľom zefektívniť proces konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vzťahuje sa na všetky verejné a súkromné sektory hospodárstva. K jeho hlavným úlohám patrí:

 • vydávať stanoviská k iniciatívam Európskej únie (EÚ) z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (nové právne predpisy, programy EÚ atď.);
 • aktívne prispievať k zisťovaniu priorít na úrovni EÚ a k vytváraniu príslušných politických stratégií;
 • podporovať výmenu názorov a skúseností (rozhranie medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ).

Výbor sa skladá z troch riadnych členov z každej krajiny EÚ:

 • jedného zástupcu vlády,
 • jedného zástupcu odborov a
 • jedného zástupcu zamestnávateľských organizácií, ktorých vymenúva Rada na trojročné obdobie.

V rámci výboru sú príslušne zriadené tri záujmové skupiny. Každá záujmová skupina si spomedzi svojich členov vyberie jedného člena za hovorcu a určí koordinátora.

Predsedom výboru je generálny riaditeľ, ktorý je poverený sociálnou politikou v Komisii. Výbor zasadá dvakrát ročne v pléne. Komisia (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) poskytuje výboru služby sekretariátu.

Pracovný postup výboru je upravený rokovacím poriadkom, ktorý výbor prijal 18. novembra 2004 na základe priaznivého stanoviska Komisie.

V rokovacom poriadku sú vymedzené aj rozhodovacie postupy, ktorými sa riadi prijímanie akéhokoľvek oficiálneho stanoviska výboru. Môže ísť o tieto postupy:

 • bežný rozhodovací postup uplatňovaný na plenárnych zasadnutiach. V tejto súvislosti sa stanovisko alebo rozhodnutie môžu:
  • jednomyseľne schváliť, ak hovorcovia troch záujmových skupín vyjadrili všeobecný súhlas s prerokúvanou témou,
  • alebo prijať absolútnou väčšinou hlasov, ak nedôjde k jednomyseľnej dohode;
 • zrýchlený rozhodovací postup, ktorý sa uplatňuje formou písomného postupu (vyžaduje sa absolútna väčšina).

Stanoviská prijaté výborom nie sú záväzné pre Komisiu.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (2003/C 218/01) (Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1 – 4)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie k návrhu rokovacieho poriadku Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci [KOM(2004) 756 v konečnom znení zo 17. novembra 2004]

Posledná aktualizácia 30.11.2016

Top