EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Používanie osobných ochranných prostriedkov

Používanie osobných ochranných prostriedkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/656/EHS – minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky na hodnotenie, výber a správne používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP)* pri práci. Prioritu musia mať kolektívne bezpečnostné opatrenia.

HLAVNÉ BODY

Povinnosti zamestnávateľov

Osobné ochranné prostriedky musia byť v súlade s príslušnými predpismi EÚ o návrhu a výrobe vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia [pozri nariadenie (EÚ) 2016/425 – Zaistenie bezpečných osobných ochranných prostriedkov pre používateľov] a s podmienkami stanovenými v tejto smernici. Zamestnávateľ musí poskytnúť príslušné prostriedky bezplatne a musí zabezpečiť, že budú v dobrom prevádzkovom stave a hygienických podmienkach.

Hodnotenie osobných ochranných prostriedkov

Pred výberom osobných ochranných prostriedkov je potrebné, aby zamestnávateľ vyhodnotil, do akej miery tieto prostriedky vyhovujú podmienkam stanoveným v smernici. Súčasťou tohto hodnotenia je analýza rizík, ktorým nemožno zabrániť iným spôsobom, ako aj definícia požadovaných vlastností ochranných prostriedkov a ich porovnanie.

Predpisy pre používanie

Krajiny EÚ musia stanoviť všeobecné pravidlá na používanie osobných ochranných prostriedkov a/alebo pravidlá pre tie prípady a situácie, v ktorých zamestnávateľ musí poskytnúť osobné ochranné prostriedky. Pred ich stanovením sa musia uskutočniť konzultácie s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov. Prílohy k smernici obsahujú informácie na vypracovanie týchto pravidiel:

  • vzorová tabuľka prehľadu rizík (príloha I),
  • nevyčerpávajúci zoznam položiek osobných ochranných prostriedkov (príloha II),
  • nevyčerpávajúci zoznam činností, ktoré si môžu vyžadovať poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (príloha III).

Informovanie zamestnancov, konzultácie s nimi a ich účasť

Pracovníci sa musia informovať o všetkých opatreniach, ktoré sa majú vykonať. Musia sa viesť porady s pracovníkmi o záležitostiach, ktoré sú predmetom tejto smernice, a musí sa umožniť ich účasť.

Podľa požiadaviek smernice 89/391/EHS Európska komisia musí prijať technické prispôsobenie príloh, v čom jej pomáha výbor zložený zo zástupcov krajín EÚ.

Hodnotiaca správa

Hodnotenie o vykonávaní smernice bolo zverejnené v roku 2017.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. decembra 1989 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Osobné ochranné prostriedky (OOP): prostriedky určené a vyrobené na nosenie alebo držanie osobou na ochranu pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť uvedenej osoby. Táto definícia sa nevzťahuje na niekoľko predmetov, ako sú prostriedky pre núdzové a záchranné služby, prostriedky pre sebaobranu alebo odstrašovanie. Tieto prostriedky sa musia používať, keď nie je možné vyhnúť sa existujúcim rizikám alebo dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými opatreniami alebo postupmi organizácie práce.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18 – 28)

Následné zmeny smernice 89/656/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.11.2018

Top