EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov: podmienky týkajúce sa pracoviska

Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov: podmienky týkajúce sa pracoviska

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/654/EHS – minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa ňou minimálne požiadavky zamerané na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov na pracovisku*.

Touto smernicou sa dopĺňajú všeobecné ustanovenia smernice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa nevzťahuje na:

 • dopravné prostriedky používané mimo podniku alebo pracoviská v dopravných prostriedkoch;
 • dočasné alebo lokalitne sa meniace pracoviská;
 • ťažobný priemysel;
 • rybárske lode;
 • polia, lesy a inú pôdu, ak sú situované mimo budov poľnohospodárskeho alebo lesného podniku.

Povinnosti zamestnávateľov

Pre pracoviská využívané po prvýkrát po 31. decembri 1992 a rovnako pre pracoviská upravené po tomto dátume platia minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe I. Pracoviská využívané pred 1. januárom 1993 museli splniť požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.

Zamestnávateľ musí navyše zabezpečiť:

 • neustálu voľnosť a priechodnosť núdzových východov;
 • správnu technickú údržbu pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení a skoré odstránenie technických nedostatkov, ktoré by mohli predstavovať riziko;
 • primeranú úroveň hygieny;
 • pravidelnú údržbu a kontrolu bezpečnostných zariadení určených na prevenciu a vylúčenie nebezpečenstiev.

Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi

 • Pracovníci a/alebo ich zástupcovia sú informovaní o všetkých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ktoré sa majú prijať.
 • Podľa pravidiel ustanovených smernicou 89/391/EHS sa vedú porady o všetkých záležitostiach a opatreniach týkajúcich sa tejto oblasti.

Podávanie správ

Krajiny EÚ musia podávať Európskej komisii každých päť rokov správu o vykonávaní smernice 89/391/EHS a súvisiacich smerníc vrátane smernice 89/654/EHS.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. decembra 1989 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Pracovisko: pracovné stanovištia v priestoroch podniku, kde je pracovník zamestnaný, a akékoľvek iné miesto v rámci podniku, na ktoré má pracovník prístup počas svojej práce.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.1989, s. 1 – 12)

Následné zmeny smernice 89/654/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.11.2018

Top