EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci – všeobecné pravidlá

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci – všeobecné pravidlá

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 89/391/EHS – opatrenia na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zavádzajú sa v nej opatrenia na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. Stanovujú sa povinnosti zamestnávateľov* aj zamestnancov* s cieľom znížiť počet nehôd a chorôb z povolania na pracovisku.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa uplatňuje na všetky odvetvia verejnej a súkromnej činnosti (priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, administratíva, služby, vzdelávanie, kultúra, voľný čas atď.).

Uvádza sa v nej, že zamestnávatelia:

  • sú povinní zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov. Zahŕňa to aj hodnotenie rizika a predchádzanie riziku, vytvorenie celkovej bezpečnostnej politiky a zabezpečenie vhodných školení pre personál;
  • vymenujú osobu, ktorá je zodpovedná za predchádzanie rizikám pri práci;
  • prijmú potrebné ochranné opatrenia týkajúce sa prvej pomoci, hasenia požiaru a evakuácie;
  • posudzujú riziká, ktorým môžu byť vystavení určití pracovníci a uisťujú sa, že boli zavedené potrebné ochranné opatrenia;
  • poskytujú zamestnancom a/alebo ich zástupcom všetky potrebné informácie o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť a o opatreniach na ich predchádzanie;
  • konzultujú zo zamestnancami a/alebo s ich zástupcami a zapájajú ich do všetkých diskusií o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci;
  • uisťujú sa, že každý zamestnanec dostane primerané školenie zamerané na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré je relevantné pre jeho prácu.

Iné dôležité body

  • Každý zamestnanec je podľa možnosti zodpovedný za ochranu vlastného zdravia a bezpečnosti a zdravia a bezpečnosti svojich kolegov.
  • Osobitná ochrana sa musí poskytovať zamestnancom, ktorí môžu byť mimoriadne citliví na možné riziká a nebezpečenstvá na pracovisku.
  • Smernica sa nevzťahuje na niektoré osobitné verejné služby, ako je polícia, ozbrojené sily alebo prvky civilnej ochrany.

HLAVNÉ POJMY

*Zamestnanec – akákoľvek osoba zamestnaná zamestnávateľom vrátane praktikantov a učňov, okrem domáceho služobníctva;

*Zamestnávateľ – akákoľvek osoba, ktorá má zamestnávateľský vzťah k inej osobe a zodpovedá za podnik.

KONTEXT

AKT

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 89/391/EHS

19. júna 1989

31. decembra 1992

Ú. v. EÚ L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 – 53

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 – 24

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 – 54

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 89/391/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 08.05.2020

Top