EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agentúra EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

This summary has been archived and will not be updated. See 'Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)' for an updated information about the subject.

Agentúra EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2062/94 – Agentúra EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá poskytuje technické, vedecké a hospodárske informácie orgánom EÚ, krajinám EÚ a dotknutým stranám v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Úloha

Úlohou agentúry je:

 • zhromažďovať a analyzovať technické, vedecké a hospodárske informácie o:
  • ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v krajinách EÚ a odovzdávať ich orgánom EÚ, ostatným krajinám EÚ a dotknutým stranám;
  • výskume v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a šíriť výsledky tohto výskumu;
 • poskytovať technické, vedecké a hospodárske informácie o metódach a nástrojoch na vykonávanie preventívnych činností, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a identifikovať osvedčené postupy;
 • podnecovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi krajinami EÚ vrátane informácií o vzdelávacích programoch;
 • koordinovať informačnú sieť v spolupráci s krajinami EÚ, čo zahŕňa vnútroštátne orgány, orgány EÚ (ako napríklad Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) a medzinárodné orgány a organizácie, ktoré poskytujú tento druh informácií a služieb;
 • zhromažďovať a sprístupňovať informácie o záležitostiach bezpečnosti a ochrany zdravia z krajín mimo EÚ a z medzinárodných organizácií vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Panamerickej zdravotníckej organizácie (PAHO), Medzinárodná námorná organizácia (IMO).

Štruktúra

 • Štruktúru riadenia a správy tvoria Správna rada, Predsedníctvo a riaditeľ.
 • Správna rada je tvorená:
  • 1 členom zastupujúcim vlády jednotlivých krajín EÚ;
  • 1 členom zastupujúcim organizácie zamestnávateľov z jednotlivých krajín EÚ;
  • 1 členom zastupujúcim organizácie zamestnancov z jednotlivých krajín EÚ;
  • 3 členov zastupujúcich Európsku komisiu
 • Riaditeľstvo agentúry sa nachádza v Španielsku, v meste Bilbao.

Stratégia

Agentúra vypracováva ročné programové dokumenty na základe šesťročnej organizačnej stratégie. Stratégia na obdobie rokov 2014 – 2020 má šesť prioritných oblastí s dôrazom kladeným na budovanie siete a táto stratégia je zosúladená so strategickým rámcom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 9. septembra 1994.

KONTEXT

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1 – 7)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2062/94 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2014) 332 final zo 6. júna 2014]

Posledná aktualizácia 05.12.2016

Top