EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celoživotné vzdelávanie – európske kvalifikácie

Celoživotné vzdelávanie – európske kvalifikácie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vytvorenie európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie – odporúčanie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

Odporúčaním sa vytvára spoločný systém, známy ako európsky kvalifikačný rámec (EKR) určený na pomoc krajinám EÚ a ich vzdelávacím inštitúciám, zamestnávateľom a jednotlivcom pri porovnávaní kvalifikácií v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Tento nástroj je dôležitý na vytvorenie európskeho pracovného trhu.

HLAVNÉ BODY

 • Vďaka EKR sú kompetencie a kvalifikácie transparentnejšie, a tento rámec tak slúži ako nástroj na podporu programu Erasmus+. EKR zároveň prostredníctvom štandardizovanej dokumentácie dopĺňa Európske služby zamestnanosti (EURES) a iniciatívu Europass, pričom obe služby pomáhajú Európanom nájsť si prácu alebo odbornú prípravu kdekoľvek v Európe.
 • EKR, do ktorého patrí vysokoškolské vzdelávanie (univerzitné a podobné ustanovizne) a odborná príprava, pomôže zvyšovať mobilitu pracovníkov a študentov tak, že umožní uznanie ich kvalifikácií mimo ich vlasti.
 • EKR je nástroj, ktorý je založený skôr na výsledkoch vzdelávania ako na trvaní štúdia. Hlavné deskriptory referenčných úrovní:
  • zručnosti (spôsobilosť uplatňovať vedomosti na splnenie úloh a riešenie problémov);
  • kompetencie (spôsobilosť použiť vedomosti alebo zručnosti v pracovných alebo študijných situáciách) a
  • vedomosti.
 • Jadro EKR tvorí osem referenčných úrovní, v ktorých sa opisuje to, čo študent vie, chápe a je schopný urobiť. Napríklad úroveň 1 (základné všeobecné vedomosti) by sa vzťahovala na osobu bez odbornej prípravy alebo vzdelania, na druhej strane úroveň 8 (vedomosti na najvyššej úrovni) by sa vzťahovala na osobu s doktorátom.
 • Európskym kvalifikačným rámcom sa nemajú nahrádzať národné kvalifikačné rámce (NKR), jeho cieľom je skôr uľahčovať spoluprácu medzi nimi. V každej krajine, ktorá sa podieľa na EKR, je zriadené národné koordinačné miesto EKR, ktoré koordinuje vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a poskytuje informácie o tom, ako sú NKR prepojené s EKR.

KONTEXT

V Bolonskej deklarácii z roku 1999 sa podporuje mobilita a transparentnosť vo vzdelávaní v EÚ. EÚ sa medzitým vďaka bolonskému procesu priblížila k porovnateľnému, zosúladenému a jednotnému systému vysokoškolského vzdelávania, čo poukázalo na potrebu podobného opatrenia, ktoré by zahŕňalo odbornú prípravu.

AKT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 12.01.2016

Top