EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celoživotné vzdelávanie – kľúčové kompetencie

Celoživotné vzdelávanie – kľúčové kompetencie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie 2006/962/ES o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa nalieha na vlády krajín EÚ, aby zaradili výučbu a učenie kľúčových kompetencií do svojich stratégií celoživotného vzdelávania. Je v ňom stanovených osem kľúčových kompetencií, ktoré sú dôležité pre každú osobu vo vedomostnej spoločnosti.

HLAVNÉ BODY

 • Ide o týchto osem kompetencií:
 • 1.

  Komunikácia v materinskom jazyku: schopnosť vyjadrovať a vykladať koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou.

 • 2.

  Komunikácia v cudzom jazyku: ako je uvedené vyššie, no zahŕňa zručnosti týkajúce sa sprostredkovania (t. j. zhrnutie, parafrázovanie, tlmočenie alebo prekladanie) a medzikultúrne porozumenie.

 • 3.

  Matematická, vedecká a technologická kompetencia: dobré numerické znalosti, chápanie prirodzeného sveta a schopnosť uplatňovať vedomosti a technológiu na vnímané ľudské potreby (ako sú lekárstvo, doprava alebo komunikácia),

 • 4.

  Digitálna kompetencia: sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu.

 • 5.

  Naučiť sa učiť: schopnosť efektívne zvládať vlastné učenie, buď samostatne alebo v skupinách.

 • 6.

  Spoločenské a občianske kompetencie: schopnosť efektívnej a konštruktívnej účasti na spoločenskom a pracovnom živote a zapájania sa do aktívnej a demokratickej účasti, najmä v čoraz rozmanitejších spoločnostiach.

 • 7.

  Iniciatívnosť a podnikavosť: schopnosť zmeniť myšlienky na skutky prostredníctvom kreativity, inovácií a prijímania rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty.

 • 8.

  Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: schopnosť uvedomovať si kreatívny význam myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií vrátane hudby, literatúry, scénických a výtvarných umení.

 • Európska komisia:
  • prispieva k úsiliu na vnútroštátnej úrovni rozvíjať systémy vzdelávania a odbornej prípravy;
  • používa osem kľúčových kompetencií na podporu pri uľahčení vzájomnej výmeny skúseností a výmeny osvedčených postupov;
  • podporuje širšie používanie týchto ôsmych kľúčových kompetencií v súvisiacich politikách EÚ;
  • každé dva roky podáva správu o dosiahnutom pokroku.
 • EÚ v roku 2009 súhlasila s novým strategickým programom európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020) do roku 2020. Nahradil sa ním predchádzajúci program ET 2010. V tomto programe sa stanovila potreba, aby sa celoživotné vzdelávanie a mobilita stali realitou a aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy vo väčšej miere reagovali na zmenu a boli otvorenejšie voči širšiemu svetu.
 • V roku 2014 prebral program Erasmus+ program celoživotného vzdelávania a šesť ďalších v minulosti samostatných programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

KONTEXT

Jednotlivci potrebujú v čoraz globalizovanejšom svete širokú škálu zručností, aby sa v rýchlo sa meniacom prostredí prispôsobili a mali v ňom úspech. Pôvodný program celoživotného vzdelávania bol určený na poskytovanie možností vzdelávania pre osoby v akejkoľvek fáze ich života.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10 – 18)

Posledná aktualizácia 10.10.2016

Top