Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bolonský proces: zriadenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bolonský proces: zriadenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Bolonský proces, ktorý začal Bolonskou deklaráciou (1999) a ktorý sa hodnotí každé tri roky v rámci konferencií ministrov, sa zameriava na zavedenie porovnateľnejšieho, zlučiteľnejšieho a jednotnejšieho systému v oblasti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

AKT

Bolonská deklarácia z 19. júna 1999 - spoločná deklarácia európskych ministrov školstva (neuverejnená v Úradnom vestníku).

SÚHRN

Bolonský proces, ktorý začal Bolonskou deklaráciou (1999) a ktorý sa hodnotí každé tri roky v rámci konferencií ministrov, sa zameriava na zavedenie porovnateľnejšieho, zlučiteľnejšieho a jednotnejšieho systému v oblasti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

  • Cieľom procesu je zavedenie systému akademických titulov, ktoré sú ľahko čitateľné a porovnateľné, podporujú mobilitu študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov a zaisťujú vysokú kvalitu vzdelávania a výučby.
  • Hlavné oblasti zamerania procesu zahŕňajú celoživotné vzdelávanie, zamestnateľnosť, financovanie, štruktúru titulov, medzinárodnú otvorenosť, zber údajov a zabezpečovanie kvality.
  • Počas prvých desiatich rokov hlavný cieľ procesu spočíval vo vytvorení Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), ktorý sa zriadil v roku 2010 prostredníctvom Budapeštiansko-viedenskej deklarácie. V rámci nasledujúceho desaťročia sa ciele zamerajú na konsolidáciu EHEA.
  • Proces sa v súčasnosti vykonáva v 48 krajinách, ktoré sú spolu s Európskou komisiou členmi bolonského procesu.
  • Tento proces nemožno národným vládam alebo univerzitám nanútiť. Ide skôr o medzivládny, dobrovoľný záväzok zo strany každej signatárskej krajiny reformovať svoj vlastný vzdelávací systém.
  • Bolonský proces predstavuje bezprecedentný úspech v oblasti regionálnej cezhraničnej spolupráce na úrovni vysokoškolského vzdelávania a vzbudil pozornosť v iných častiach sveta. V snahe posilniť proces sa preto úsilie sústredilo na vytvorenie dialógu s globálnymi partnermi. Rada zároveň zdôrazňuje tento bod vo svojich záveroch z roku 2014 o globálnom rozmere európskeho vysokoškolského vzdelávania.
  • Posledná konferencia ministrov sa konala v arménskom meste Jerevan 14 - 15. mája 2015. Nasledujúca konferencia ministrov sa má uskutočniť vo Francúzsku v roku 2018.

KONTEXT

Krajiny, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor (1954), sú oprávnené na členstvo v EHEA za predpokladu, že vyjadria svoj úmysel zahrnúť ciele bolonského procesu do svojho vlastného systému vysokoškolského vzdelávania. Tiež by mali poskytnúť informácie o tom, ako plánujú tieto zásady a ciele vykonávať.

Bolonský proces je v súlade s cieľmi EÚ v rámci vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj s jej stratégiou pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite EHEA.

SÚVISIACE AKTY

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2015: Správa o vykonávaní bolonského procesu.

Závery Rady o globálnom rozmere európskeho vysokoškolského vzdelávania (Ú. v. EÚ C 28, 31.1.2014, s. 2 - 5).

Posledná aktualizácia 23.07.2015

Top