Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora viacjazyčnosti v EÚ

Podpora viacjazyčnosti v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie (KOM(2005) 596 v konečnom znení) – Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení je predstavená stratégia Európskej komisie pre podporu viacjazyčnosti v Európskej únii (EÚ) a navrhuje sa v nej niekoľko osobitných opatrení.

HLAVNÉ BODY

Viacjazyčnosť znamená schopnosť osoby používať viac jazykov, ako aj spolužitie rôznych jazykových komunít na jednom geografickom území.

Politika Komisie v oblasti viacjazyčnosti sleduje tri ciele:

 • podporovať štúdium jazykov a jazykovú rozmanitosť v spoločnosti;
 • podporovať zdravú viacjazyčnú ekonomiku a
 • umožniť občanom prístup k informáciám Európskej únie v ich vlastnom jazyku.

V tomto oznámení sa uvádzajú rôzne spôsoby podpory štúdia jazykov a jazykovej rozmanitosti, napríklad:

Komisia vyzýva krajiny EÚ, aby:

Viacjazyčná ekonomika

Komisia navrhuje nasledujúce opatrenia na rozvoj viacjazyčnej ekonomiky:

 • štúdium vplyvu absencie jazykových zručností na ekonomiku EÚ;
 • štúdium možnosti častejšieho používania videotitulkov s cieľom podporiť učenie sa cudzích jazykov;
 • podpora pre medziinštitucionálnu, viacjazyčnú databázu (IATE) pojmov týkajúcich sa EÚ;
 • organizovanie univerzitných konferencií o odbornom vzdelávaní prekladateľov;
 • podniknutie iniciatívy, ktorá má zjednodušiť používanie multimediálnych zdrojov;
 • koordinácia práce výskumných pracovníkov v oblasti technológií pre ľudské jazyky, strojový preklad a slovníkové zdroje.

Preklad a tlmočenie

 • Pri čoraz častejšom využívaní strojového prekladu sa ukazuje význam ľudského prvku pre zabezpečenie kvality prekladov a vývojové zmeny, ako je napríklad európska norma kvality prekladateľských služieb.
 • Rastie dopyt po tlmočníkoch, najmä pre medzinárodné organizácie. Pomáhajú komunitám prisťahovalcov v úradnom styku, čím zároveň prispievajú k ochrane ľudských a demokratických práv.

Viacjazyčnosť a občania EÚ

Komisia má niekoľko viacjazyčných iniciatív, ktoré majú pomôcť občanom, aby poznali svoje práva a chápali vplyv európskych právnych predpisov na ich život. Komisia navrhuje:

 • zabezpečiť, aby všetky oddelenia uplatňovali politiku viacjazyčnosti koherentným spôsobom;
 • naďalej podporovať viacjazyčnosť na svojej webovej lokalite (Europa) a vo svojich publikáciách;
 • zriadiť portál Jazykov na lokalite Europa;
 • usporiadať semináre o viacjazyčnosti;
 • naďalej ponúkať univerzitám granty a didaktickú pomoc v oblasti konferenčného tlmočenia, nástroje pre diaľkové štúdium, štipendiá a stáže;
 • podporovať európske magisterské štúdium konferenčného tlmočenia a konferenčného manažmentu;
 • naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri každoročnom medzinárodnom stretnutí týkajúcom sa rámcových podmienok pre cudzie jazyky, dokumentáciu a zverejňovanie;
 • naďalej podporovať univerzitné magisterské štúdium prekladateľstva;
 • zorganizovať medzinárodnú prekladateľskú súťaž medzi školami s cieľom podporiť jazykové znalosti a jazykové profesie.

Komisia vytvorila skupinu pre viacjazyčnosť na vysokej úrovni, ktorú tvoria nezávislí odborníci. V roku 2007 vypracovala svoju záverečnú správu. Začiatkom roka 2008 sa konala ministerská konferencia o viacjazyčnosti, ktorá umožnila krajinám EÚ prezentovať pokroky a plánovať ďalšiu prácu. Neskôr v tom istom roku Komisia predstavila ďalšie oznámenie, v ktorom navrhla komplexný prístup k viacjazyčnosti v EÚ.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť (KOM(2005) 596 v konečnom znení, 22.11.2005)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (KOM(2008) 566 v konečnom znení, 18.9.2008)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top