Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém uznávania odborných kvalifikácií

Systém uznávania odborných kvalifikácií

V smernici sa zriaďuje systém uznávania odborných kvalifikácií v Európskej únii (EÚ), ktorý sa za určitých podmienok rozširuje aj na ostatné krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko. Jej zámerom je vniesť väčšiu pružnosť na trhy práce, ďalej liberalizovať služby, podporovať automatické uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť administratívne postupy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

SÚHRN

V smernici sa zriaďuje systém uznávania odborných kvalifikácií v Európskej únii (EÚ), ktorý sa za určitých podmienok rozširuje aj na ostatné krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko. Jej zámerom je vniesť väčšiu pružnosť na trhy práce, ďalej liberalizovať služby, podporovať automatické uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť administratívne postupy.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej pravidlá vzájomného uznávania odborných kvalifikácií medzi krajinami EÚ, krajinami mimo EÚ patriacimi do EHP a Švajčiarskom.
 • Zaviedlo sa vzájomné vyhodnocovanie vnútroštátnych profesijných predpisov a uplatňovanie transparentnosti (t. j. monitorovanie obmedzení na vstup do povolania a analýza ich nutnosti).
 • Vzťahuje sa na všetkých štátnych príslušníkov krajín EÚ, krajín mimo EÚ patriacich do EHP a na Švajčiarsko, ktorí si želajú vykonávať regulované povolanie v inej krajine, ako je krajina, v ktorej získali odborné kvalifikácie, či už ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako zamestnanci.
 • Európska komisia zverejnila interaktívnu mapu regulovaných povolaní v Európe. Ide o povolania, ku ktorým možno získať prístup alebo právo na ich vykonávanie až po nadobudnutí konkrétnych kvalifikácií. Patria k nim aj povolania, s ktorými sa spája ochrana používania konkrétneho titulu, ako je to napr. v prípade výsadných inžinierov v Spojenom kráľovstve.
 • Neuplatňuje sa na záležitosti, ktoré sú upravené v osobitných smerniciach, ako napr. v smernici 2006/43/ES o štatutárnych audítoroch. Ďalší príklad sa týka právnikov. Ich kvalifikácia sa rieši v smernici 2005/36/ES, a súčasne sa môžu opierať o dve osobitné smernice (77/249/EHS a 98/5/ES), v ktorých sa pre nich zavádzajú dodatočné spôsoby poskytovania cezhraničných služieb, či už dočasne alebo na základe trvalého usadenia v iných krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Dočasná mobilita

Ak chcú odborníci poskytovať svoje služby v inej krajine EÚ na dočasnej báze, v zásade tak môžu urobiť na základe svojho usadenia (t. j. právo vykonávať povolanie) v domovskej krajine. Krajina určenia môže od nich vyžadovať predchádzajúce vyhlásenie, nemusia však absolvovať postupy uznávania. Neplatí to pre povolania, ktoré majú vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť, v súvislosti s ktorými krajiny EÚ môžu vyžadovať predchádzajúce schválenie ich kvalifikácie.

Trvalé usadenie

V smernici sú zabezpečené tri systémy uznávania kvalifikácií:

 • 1.

  automatické uznanie povolaní, ktorých minimálne podmienky odbornej prípravy sú harmonizované na úrovni EÚ: lekári, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubári, veterinárni lekári, pôrodné asistentky, farmaceuti a architekti;

 • 2.

  automatické uznanie určitých povolaní: odborníci v oblasti remesiel, obchodu a priemyslu môžu požiadať o automatické uznanie svojej kvalifikácie na základe odborných skúseností;

 • 3.

  všeobecný systém, ktorý sa uplatňuje na uvedené povolania, ktoré nespĺňajú podmienky režimu automatického uznania, sa zakladá na zásade vzájomného uznávania kvalifikácií. To isté platí pre ostatné regulované povolania, ku ktorým získava prístup akákoľvek osoba, ktorá vie preukázať, že získala plnohodnotnú kvalifikáciu v domovskej krajine. Ak však úrady hostiteľskej krajiny zistia výrazné rozdiely medzi odbornou prípravou absolvovanou v krajine pôvodu a odbornou prípravou, ktorá sa vyžaduje na tú istú činnosť v ich krajine, môžu od tejto osoby vyžadovať, aby sa podrobila adaptačnému obdobiu alebo skúške odbornej spôsobilosti, v zásade podľa výberu danej osoby.

Európsky profesijný preukaz (EPC)

Smernica bola pozmenená smernicou 2013/55/EÚ (uplatniteľná v krajinách EÚ od 18. januára 2016), ktorou sa zavádza európsky profesijný preukaz. Občanom, ktorí budú mať záujem, umožní získať uznanie kvalifikácie jednoduchšie a rýchlejšie prostredníctvom štandardizovaného elektronického postupu. Preukaz sa bude zakladať na využívaní informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a bude sa vydávať v podobe elektronického osvedčenia. EPC sa v prvej vlne bude vydávať pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, fyzioterapeutov, farmaceutov, horských sprievodcov a realitných sprostredkovateľov.

Smernica z roku 2013 takisto umožňuje všetkým občanom, ktorí sa snažia získať uznanie odbornej kvalifikácie, aby sa mohli obrátiť na jednotné kontaktné miesto.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE A AKÁ JE TRANSPOZIČNÁ LEHOTA?

Smernica 2005/36/ES nadobudla účinnosť 20. októbra 2005 a mala byť transponovaná do 20. októbra 2007. Najnovšie zmeny zavedené v smernici 2013/55/EÚ nadobudli účinnosť 17. januára 2014, pričom transpozičná lehota je do 18. januára 2016.

KONTEXT

Počet obyvateľov v produktívnom veku v mnohých krajinách EÚ klesá, zatiaľ čo dopyt po vysoko kvalifikovaných osobách sa pravdepodobne zvýši a predpokladá sa, že do roku 2020 sa vyšplhá na viac ako 16 miliónov pracovných miest. Preto je potrebné, aby sa ich kvalifikácia rýchlo, jednoducho a spoľahlivo uznávala v celej EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o automatickom uznávaní na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/36/ES

20. októbra 2005

20. októbra 2007

Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22 - 142

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/100/ES

1. januára 2007

1. januára 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141 - 237

Nariadenie (ES) č. 1430/2007

26. decembra 2007

-

Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3 - 11

Nariadenie (ES) č. 755/2008

21. augusta 2008

-

Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 10 - 12

Nariadenie (ES) č. 279/2009

27. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 11 - 12

Nariadenie (EÚ) č. 213/2011

24. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2011, s. 4 - 7

Nariadenie (EÚ) č. 623/2012

1. augusta 2012

-

Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 9 - 11

Smernica 2013/25/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 368 - 375

Smernica 2013/55/EÚ

17. januára 2014

18. januára 2016

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 132 - 170

Následné zmeny a opravy smernice 2005/36/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17 - 18)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36 - 43)

Rozhodnutie Komisie 2007/172/ES z 19. marca 2007, ktorým sa zakladá skupina koordinátorov na uznávanie odbornej kvalifikácie (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 38 - 39)

Posledná aktualizácia 17.08.2015

Top