EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rodová rovnosť na trhu práce

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je konsolidovať niekoľko smerníc o rodovej rovnosti, a to zjednodušením, zmodernizovaním a zlepšením právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaní.

HLAVNÉ BODY

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou práva EÚ, ktorá sa vzťahuje na niekoľko aspektov života v spoločnosti vrátane sveta práce.

Rovnosť v zamestnaní a pracovné podmienky

Smernicou sa zakazuje priama* alebo nepriama diskriminácia* medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o podmienky:

 • náboru, prístupu k zamestnaniu a samostatne zárobkovej činnosti,
 • pracovné vrátane podmienok odmeňovania a prepúšťania,
 • odbornej prípravy a postupu,
 • členstva v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Okrem toho sa v článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ zakazuje diskriminácia z dôvodu pohlavia, pokiaľ ide o odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Táto zásada sa takisto vzťahuje na systémy klasifikácie zamestnaní, ktoré sa používajú na stanovenie odmeny.

Rozdielne zaobchádzanie s mužmi a ženami však môže byť vo výnimočných prípadoch odôvodnené, ak z dôvodu povahy určitých príslušných pracovných činností sú prijaté opatrenia legitímne a primerané.

Členské štáty EÚ musia podnecovať zamestnávateľov k tomu, aby bojovali proti diskriminácii (priamej aj nepriamej) na základe pohlavia a najmä proti obťažovaniu* a sexuálnemu obťažovaniu*.

Rovnosť v oblasti sociálnej ochrany

So ženami a mužmi sa zaobchádza rovnako v rámci zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o:

 • rozsah pôsobnosti a podmienky prístupu k systémom,
 • príspevky,
 • výpočet dávok vrátane doplnkových dávok, ako aj podmienky určujúce trvanie a zachovanie nároku na dávky.

Táto zásada sa vzťahuje na celé pracujúce obyvateľstvo vrátane:

 • samostatne zárobkovo činných osôb, hoci pre túto kategóriu môžu členské štáty poskytovať odlišné zaobchádzanie, pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku,
 • pracovníkov, ktorých činnosť je prerušená chorobou, úrazom alebo nedobrovoľnou nezamestnanosťou,
 • osôb hľadajúcich zamestnanie, dôchodcov a zdravotne postihnutých pracovníkov a tých, ktorí si uplatňujú nárok za nich.

Materská, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka z dôvodu osvojenia

Na konci materskej, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z dôvodu osvojenia majú zamestnanci právo:

 • vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na rovnocenné miesto za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej priaznivé,
 • mať úžitok z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali nárok počas neprítomnosti v práci.

Ochrana práv

Členské štáty musia pre zamestnancov, ktorí boli obeťami diskriminácie, zaviesť opravné prostriedky, ako sú zmierovacie a súdne konania. Členské štáty okrem toho prijmú nevyhnutné opatrenia na ochranu zamestnancov a ich zástupcov proti nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa v reakcii na sťažnosť v rámci podniku alebo na akékoľvek právne konanie.

Musia zaviesť sankcie a možnosti nápravy alebo náhrady v súvislosti s utrpenou škodou.

V prípade právneho konania sa dôkazné bremeno delí medzi osobu, ktorá podáva sťažnosť z dôvodu diskriminácie, a stranu, ktorá je z diskriminácie obvinená. Ak navrhovateľ predloží súdu skutočnosti, ktoré môžu nasvedčovať diskriminácii (napr. všetky ženy v spoločnosti majú nižšie platy ako muži), potom musí žalobca dokázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania (napr. ich pracovné miesta sa líšia alebo pracujú na čiastočný úväzok).

Podpora rovnakého zaobchádzania

Členské štáty vymenujú orgány, ktorých úlohou je presadzovať, analyzovať a monitorovať rovnaké zaobchádzanie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov, a poskytovať nezávislú podporu obetiam diskriminácie.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. augusta 2006. Do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť transponovaná do 15. augusta 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Priama diskriminácia. Keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii, na základe rodu.
Nepriama diskriminácia. Keď by zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax priviedli osoby jedného pohlavia do osobitnej nevýhody v porovnaní s osobami druhého pohlavia (pokiaľ toto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne odôvodnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné).
Obťažovanie. Keď k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.
Sexuálne obťažovanie. Keď k akejkoľvek forme nežiadúceho verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23 – 36)

Posledná aktualizácia 03.02.2022

Top