EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rodová rovnosť na trhu práce

Rodová rovnosť na trhu práce

Cieľom tejto smernice je zosúladiť niekoľko smerníc o rodovej rovnosti, a to zjednodušením, zmodernizovaním a zlepšením právnych predpisov EÚ v oblasti rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaní.

SÚHRN

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou práva EÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky aspekty života v spoločnosti, ako aj na svet práce.

Rovnosť v zamestnaní a pracovné podmienky

Touto smernicou sa zakazuje priama* alebo nepriama diskriminácia* medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o podmienky:

 • náboru, prístupu k zamestnaniu a samostatne zárobkovej činnosti;
 • prepustenia;
 • odbornej prípravy a postupu;
 • členstva v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Okrem toho sa v článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ zakazuje diskriminácia z dôvodu pohlavia, pokiaľ ide o odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Táto zásada sa takisto vzťahuje na systémy klasifikácie zamestnaní, ktoré sa používajú na stanovenie odmeny.

Rozdielne zaobchádzanie s mužmi a ženami môže byť odôvodnené, ak z dôvodu povahy určitých príslušných pracovných činností sú prijaté opatrenia legitímne a primerané.

Krajiny EÚ musia povzbudzovať zamestnávateľov a poskytovateľov odbornej prípravy, aby konali proti diskriminácii (priamej aj nepriamej) z dôvodu pohlavia, a najmä proti obťažovaniu* a sexuálnemu obťažovaniu*.

Rovnosť v oblasti sociálnej ochrany

So ženami a mužmi sa zaobchádza rovnako v rámci zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o:

 • rozsah pôsobnosti a podmienky prístupu k systémom;
 • príspevky;
 • výpočet dávok vrátane doplnkových dávok, ako aj podmienky určujúce trvanie a zachovanie nároku na dávky.

Táto zásada sa vzťahuje na celé pracujúce obyvateľstvo vrátane:

 • samostatne zárobkovo činných osôb, hoci pre túto kategóriu môžu krajiny EÚ poskytovať odlišné zaobchádzanie, najmä pokiaľ ide o dôchodkový vek.
 • osôb, ktorých činnosť je prerušená chorobou, materstvom, úrazom alebo nedobrovoľnou nezamestnanosťou;
 • osôb hľadajúcich zamestnanie, dôchodcov a zdravotne postihnutých pracovníkov a tých, ktorí si uplatňujú nárok za nich.

Materská, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka z dôvodu osvojenia

Na konci materskej, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z dôvodu osvojenia majú zamestnanci právo:

 • vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na rovnocenné miesto za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej priaznivé;
 • mať úžitok z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali nárok počas neprítomnosti v práci.

Ochrana práv

Krajiny EÚ musia zaviesť opravné prostriedky pre zamestnancov, ktorí boli obeťami diskriminácie, ako sú zmierovacie a súdne konania. Okrem toho príjmu nevyhnutné opatrenia na ochranu zamestnancov a ich zástupcov proti nepriaznivému zaobchádzaniu v reakcii na sťažnosť v rámci podniku alebo na akékoľvek právne konanie.

V neposlednom rade zavedú sankcie a možnosti nápravy alebo náhrady v súvislosti s utrpenou škodou.

V prípade súdnych konaní dôkazné bremeno znáša strana obvinená z diskriminácie, ktorá musí dokázať, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.

Presadzovanie rovnakého zaobchádzania

Krajiny EÚ vymenujú orgány, ktorých úlohou je presadzovať, analyzovať a monitorovať rovnaké zaobchádzanie, ako aj zabezpečovať dodržiavanie právnych predpisov a poskytovať nezávislú podporu obetiam diskriminácie.

Okrem toho aj podniky musia predsadzovať zásadu rodovej rovnosti a posilňovať úlohu sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

*Priama diskriminácia: keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo z dôvodu pohlavia, než sa zaobchádza alebo by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii.

*Nepriama diskriminácia: keď by zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax priviedli osoby jedného pohlavia do osobitnej nevýhody v porovnaní s osobami druhého pohlavia, pokiaľ toto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne odôvodnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné.

*Obťažovanie: keď k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

*Sexuálne obťažovanie: keď k akejkoľvek forme nežiadúceho verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23 – 36)

Posledná aktualizácia 29.10.2015

Top