Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť pomáha európskym inštitúciám a krajinám EÚ pri začleňovaní zásady rovnosti do ich politík a pri odstraňovaní diskriminácie na základe pohlavia. Inštitút tiež informuje občanov Európskej únie (EÚ) o tejto otázke.

SÚHRN

Rodová rovnosť je základné právo podľa Lisabonskej zmluvy a prioritnou oblasťou politiky Európskej únie (EÚ). Treba však ďalší pokrok, aby sa dosiahla skutočná rodová rovnosť v oblastiach pracovného aj súkromného života.

V tejto súvislosti zohráva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť významnú úlohu, pretože poskytuje potrebné odborné znalosti na rozvoj politiky v oblasti rodovej rovnosti v celej EÚ.

Ciele inštitútu

Inštitút prináša svoje technické znalosti európskym inštitúciám a krajinám EÚ s cieľom pomôcť:

  • presadzovať a posilňovať rodovú rovnosť;
  • začleňovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík EÚ a do výsledných vnútroštátnych politík;
  • odstraňovať diskrimináciu na základe pohlavia;
  • zvyšovať povedomie občanov EÚ, najmä prostredníctvom konferencií a reklamných kampaní.

Inštitút vo svojej práci vychádza z objektívnych, porovnateľných a spoľahlivých údajov na európskej úrovni. Je zodpovedný za zhromažďovanie, analyzovanie a šírenie týchto informácií.

Zároveň analyzuje informácie zozbierané od medzinárodných organizácií a krajín mimo EÚ. A napokon prispieva k začleneniu zásady rodovej rovnosti do európskej vonkajšej politiky.

Inštitút presadzuje výmenu skúseností a dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami, najmä medzi sociálnymi partnermi, mimovládnymi organizáciami a výskumnými strediskami.

Fungovanie

Inštitút vykonáva svoje úlohy nezávisle a transparentne. Riadi ho správna rada s podporou riaditeľa a pomáha mu poradné fórum odborníkov. Svoje sídlo má vo Vilniuse (Litva).

Spolupracuje predovšetkým s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 19. januára 2007.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1922/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 30.10.2015

Top