EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami mimo trhu práce

Cieľom smernice je zaviesť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v záujme rozšírenia zásady rovnakého zaobchádzania za rámec trhu práce a pracovného života aj do ďalších oblastí bežného života.

AKT

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu

SÚHRN

Cieľom smernice je zaviesť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v záujme rozšírenia zásady rovnakého zaobchádzania za rámec trhu práce a pracovného života aj do ďalších oblastí bežného života.

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

V smernici sa zriaďuje rámec boja proti všetkým formám rodovej diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore.

Smernica sa uplatňuje na tovar a služby ponúkané verejnosti bez ohľadu na dotknuté osoby (t. j. bez ohľadu na osobné okolnosti príjemcu služby) a na tovar a služby ponúkané mimo súkromnej a rodinnej sféry. Pojem „služby“ označuje služby poskytované výmenou za úhradu.

Smernica sa neuplatňuje na obsah médií alebo reklamy ani na obsah vzdelávania.

KĽÚČOVÉ HĽADISKÁ

Zákaz diskriminácie v oblasti tovaru a služieb - smernicou sa v zásade zakazuje:

  • akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie s mužmi alebo ženami na základe ich pohlavia;
  • akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie so ženami z dôvodov tehotenstva alebo materstva;
  • obťažovanie a sexuálne obťažovanie alebo akékoľvek nabádanie na diskrimináciu v súvislosti s ponukou alebo dodávkou tovaru alebo služieb.

Rozdielne zaobchádzanie môže byť uznané len vtedy, keď je odôvodnené legitímnym cieľom, ako je napr. ochrana obetí sexuálneho obťažovania (v prípadoch ako je zriaďovanie útulkov výhradne pre ženy), sloboda združovania (v prípade členstva v súkromných kluboch výhradne pre mužov alebo pre ženy) a organizovanie športových podujatí výhradne pre mužov alebo pre ženy. Akékoľvek obmedzenie musí byť primerané a potrebné.

Zásada rovnakého zaobchádzania nebráni prijatiu pozitívnych opatrení na predchádzanie alebo nápravu rodovej nerovnosti v oblasti tovaru a služieb.

V smernici sa stanovujú len minimálne požiadavky, ktoré krajinám EÚ umožňujú zachovať vyššiu alebo širšiu úroveň ochrany.

Uplatnenie v oblasti poistenia - smernicou sa zakazuje prihliadať na pohlavie pri výpočte poistného a poistného plnenia v poistných zmluvách podpísaných po 21. decembri 2007.

Smernica však krajinám EÚ umožňovala neuplatňovať tento zákaz v prípadoch, keď bolo pohlavie určujúcim faktorom pri posudzovaní rizika, ktoré sa zakladalo na príslušných poistno-technických a štatistických údajoch. Súdny dvor Európskej únie však s účinnosťou od 21. decembra 2012 v rozsudku vo veci Test-Achats (C-236/09) vyhlásil za neplatnú túto výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá krajinám EÚ umožňovala robiť rozdiely medzi mužmi a ženami v otázke poistného a poistného plnenia.

Na všetky nové zmluvy podpísané po tomto dátume sa teda uplatňuje zásada jednotnej sadzby pre obidve pohlavia v odvetví poisťovníctva. S cieľom uľahčiť vykonávanie rozsudku Súdneho dvora Komisia prijala usmernenia k uplatňovaniu smernice v odvetví poisťovníctva.

V každom prípade náklady súvisiace s tehotenstvom a materstvom nesmú viesť k rozdielnemu poistnému a poistnému plneniu.

Orgány na podporu rovnakého zaobchádzania - každá krajina EÚ poveruje jeden alebo viacero orgánov podporovaním a monitorovaním rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami na vnútroštátnej úrovni. Tieto orgány sú zodpovedné za i) zabezpečovanie nezávislej pomoci obetiam; ii) vypracovanie nezávislých štúdií; iii) vydávanie nezávislých správ a vydávanie odporúčaní.

Ochrana práv obetí - v smernici sa krajinám EÚ stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby obete mali prístup k súdnym alebo správnym postupom na ochranu svojich práv a aby obete mohli dosiahnuť vhodnú nápravu alebo odškodnenie. Združenia, organizácie a iné právnické osoby s legitímnym záujmom sa takisto môžu zapojiť do súdneho alebo správneho postupu s cieľom umožniť obetiam ochrániť svoje práva a získať nápravu alebo odškodnenie.

Keď zo skutočností predložených súdu vyplýva predpoklad existencie diskriminácie, je na žalovanom, aby dokázal, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania (vyvrátenie obvinenia).

Krajiny EÚ musia zároveň zaviesť sankcie v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 21. decembra 2004 a do práva krajín EÚ mala byť transponovaná najneskôr 21. decembra 2007.

KONTEXT

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou Európskej únie, ktorá je ustanovená v článku 2 a článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Diskriminácia na základe pohlavia môže predstavovať prekážku k dosiahnutiu úplnej a úspešnej integrácie mužov a žien do hospodárskeho a sociálneho života.

KĽÚČOVÉ POJMY

Priama diskriminácia - okolnosti, v ktorých sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo na základe pohlavia, než sa zaobchádza alebo by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Nepriama diskriminácia - okolnosti, v ktorých zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax môžu viesť k osobitnému znevýhodneniu osôb druhého pohlavia, pokiaľ toto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne odôvodnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné.

Obťažovanie - okolnosti, v ktorých dochádza k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby s cieľom alebo s následkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

Sexuálne obťažovanie - okolnosti, v ktorých dochádza k nežiaducemu verbálnemu, neverbálnemu alebo fyzickému správaniu sexuálnej povahy s cieľom alebo s následkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/113/ES

21. decembra 2004

21. decembra 2007

Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37 - 43

Posledná aktualizácia 26.02.2015

Top