Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 883/2004 – o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ukladajú sa ním spoločné pravidlá na ochranu práv sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci EÚ (ako aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska).

V nariadení sa uznáva, že krajiny EÚ rozhodujú o aspektoch, ako napríklad príjemcovia ich systémov sociálnej bezpečnosti, úrovne dávok a podmienky oprávnenia.

Týmto nariadením o koordinácii systémov sociálnej bezpečnosti sa nenahrádzajú vnútroštátne systémy za jednotný európsky systém.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na všetky tradičné časti sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

nemocenské dávky;

dávky v materstve a v otcovstve;

dávky v starobe;

preddôchodkové dávky a dávky v invalidite;

pozostalostné dávky a dávky pri úmrtí;

dávky v nezamestnanosti,

rodinné dávky;

dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Príjemcovia majú zaručené, že príspevky im budú vyplatené, že budú mať zdravotné poistenie a že dostanú rodinné príspevky, aj keď sa presťahujú do iného krajiny EÚ.

Príjemcovia

Všetci štátni príslušníci EÚ (a ich rodiny), na ktorých sa vzťahujú právne predpisy o sociálnom zabezpečení krajiny EÚ, môžu využívať tieto pravidlá koordinácie. Vzťahujú sa na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, civilných zamestnancov, študentov a dôchodcov, no tiež na ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ešte nepracovali alebo už nepracujú.

Predpisy sa vzťahujú na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a ich príbuzných, ktorí majú legálny pobyt v EÚ.

Základné zásady

Príjemcovia:

sú zahrnutí do právnych predpisov jednej krajiny a platia poistné v danej krajine. Organizácie, ktoré riadia sociálne zabezpečenie rozhodnú, do ktorej právnej jurisdikcie patria (zásada jednotného uplatňovania právnych predpisov);

majú rovnaké práva a povinnosti ako príslušníci krajiny, v ktorej sa nachádzajú (zásada rovnakého zaobchádzania alebo nediskriminácie);

majú zaručené, že predchádzajúce obdobia poistenia, práca a pobyt v iných krajinách budú zohľadnené pri výpočte ich príspevkov (zásada spočítania dôb );

ak sú oprávnení na dostávanie príspevku v hotovosti v určitom štáte a nežijú v ňom, môžu si tento príspevok vybrať (zásada prenosnosti príspevkov do všetkých krajín EÚ, kde príjemca alebo jeho príbuzní majú pobyt).

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC)

Karta EHIC (ktorá je bezplatná) umožňuje osobám, ktoré sa nachádzajú v inej krajine EÚ, ako je ich bydlisko, vrátane prípadu dovolenky, mali prístup k zdravotným výhodám počas svojho pobytu za tých istých podmienok a za tú istú cenu ako osoby poistené v danom štáte. Náklady sa uhrádzajú alebo preplácajú systémom sociálneho zabezpečenia štátu, odkiaľ pochádzajú. Karty EHIC vydávajú zdravotné poisťovne v štáte, kde je osoba poistená.

Nástroje koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia

Inštitúcie musia reagovať na všetky žiadosti v primeranom čase a musia oznamovať akékoľvek informácie, ktoré príslušné osoby požadujú na presadenie svojich práv na základe tohto nariadenia. Nariadenie ukladá pravidlá na zabezpečenie toho, že inštitúcie v štátoch EÚ budú úzko spolupracovať a vzájomne si pomáhať v prospech občanov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Toto nariadenie, hoci bolo prijaté v roku 2004, sa uplatňuje (v súlade s jeho článkom 91) len od 1. mája 2010. Je to dátum, kedy sa začal uplatňovať akt, ktorým sa stanovuje postup jeho vykonávania (nariadenie (ES) č. 987/2009) (pozri článok 97 vykonávacieho nariadenia).

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete v časti Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. V. EÚ L 200, 7.6.2004, S. 1 – 49)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ukladá postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1 – 42)

Posledná aktualizácia 16.12.2015

Top