EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

Posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Smernica (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO SMERNÍC?

 • V smernici 96/71/ES je vypracovaný zoznam pracovných podmienok, ktoré musia byť pre pracovníkov dočasne vyslaných do zahraničia zaručené v krajine, do ktorej sú vyslaní (hostiteľská krajina). Účelom smernice je zaručiť ochranu pracovníkov a tiež poskytnúť rovnaké podmienky pre poskytovateľov služieb.
 • Cieľom smernice 2014/67/EÚ je zlepšiť vykonávanie a presadzovanie smernice 96/71/ES. Rieši otázky, ako sú zneužívanie a obchádzanie pravidiel vysielania, spoločná zodpovednosť v subdodávateľských reťazcoch a výmena informácií medzi krajinami EÚ.
 • Smernicou (EÚ) 2018/957 sa aktualizuje a mení smernica 96/71/ES. Stanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa pracovných podmienok a bezpečnosti a ochrany zdravia vyslaných pracovníkov a jej zámerom je zaistiť spravodlivú mzdu a rovnaké podmienky medzi vysielajúcimi a miestnymi spoločnosťami v hostiteľskej krajine pri zachovaní zásady voľného pohybu služieb.

HLAVNÉ BODY

Smernica 96/71/ES

 • Smernica 96/71/ES sa vzťahuje na podniky, ktoré v súvislosti s nadnárodným poskytovaním služieb vysielajú pracovníkov na územie krajiny EÚ za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a pracovníkom je počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. „Vyslaný pracovník“ je pracovník, ktorý po obmedzený čas pracuje na území inej krajiny EÚ, ako je krajina, v ktorej zvyčajne pracuje.
 • Aby boli chránené práva vyslaných pracovníkov, keď spoločnosti využívajú slobodu poskytovať služby, a aby sa umožnilo uplatňovanie tejto slobody, obsahuje smernica 96/71/ES základné podmienky zamestnania, ktoré sa musia uplatňovať na vyslaných pracovníkov v hostiteľskej krajine, ako napríklad:
  • maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku,
  • minimálna platená ročná dovolenka,
  • uplatniteľná minimálna mzda vrátane sadzieb za nadčasy,
  • zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci.

Smernica 2014/67/EÚ

Lepšie predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu platných pravidiel, jeho monitorovanie a udeľovanie sankcií zaň

 • S cieľom prispieť k boju proti zneužívaniu a obchádzaniu pravidiel (napríklad prostredníctvom takzvaných schránkových spoločností) obsahuje smernica 2014/67/EÚ zoznam skutkových okolností, ktoré pomáhajú posúdiť, či sa konkrétna situácia považuje za skutočné vyslanie.
 • V záujme väčšej právnej istoty sa v smernici 2014/67/EÚ ustanovuje zoznam vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa považujú za odôvodnené a primerané a ktoré sa môžu uplatňovať na monitorovanie súladu so smernicou 96/71/ES a smernicou o presadzovaní (smernica 2014/67/EÚ) samotnou.
 • S cieľom zvyšovať ochranu práv pracovníkov v subdodávateľských reťazcoch musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby vyslaní pracovníci v stavebníctve mohli brať na zodpovednosť okrem zamestnávateľa alebo namiesto zamestnávateľa aj dodávateľa v priamom subdodávateľskom vzťahu za akúkoľvek nevyplatenú čistú odmenu zodpovedajúcu minimálnym mzdovým tarifám. Namiesto týchto pravidiel o zodpovednosti môžu krajiny EÚ uplatniť iné primerané opatrenia na presadzovanie.

Lepší prístup k informáciám

 • S cieľom zvýšiť informovanosť a transparentnosť sú krajiny EÚ povinné na jednotnom oficiálnom vnútroštátnom webovom sídle bezplatne sprístupňovať informácie o podmienkach zamestnania a kolektívnych dohodách uplatniteľných na vyslaných pracovníkov. Informácie sa musia uverejňovať v úradnom jazyku (úradných jazykoch) hostiteľskej krajiny a v najrelevantnejších jazykoch s ohľadom na dopyt na jej pracovnom trhu.

Posilnená administratívna spolupráca

 • Smernica 2014/67/EÚ tiež obsahuje jasnejšie pravidlá s cieľom zlepšiť administratívnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za monitorovanie súladu vrátane časových lehôt na dodanie informácií. Svoju úlohu tu zohráva nariadenie o IMI. Systém IMI je viacjazyčný elektronický nástroj, ktorý umožňuje vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom rýchlo a jednoducho komunikovať o práve vnútorného trhu EÚ s orgánmi v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.
 • Smernicou 2014/67/EÚ sa tiež zabezpečuje, že administratívne sankcie a pokuty uložené poskytovateľom služieb v jednej krajine EÚ za nesplnenie povinnosti dodržiavať platné pravidlá sa môžu presadzovať a vymáhať v inej krajine.

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/957

Pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2018/957 sa zavádza rad nových pravidiel:

 • na vyslaných pracovníkov a na miestnych pracovníkov v hostiteľskej krajine sa uplatňujú tie isté pravidlá týkajúce sa odmeňovania,
 • pracovník sa bude považovať za dlhodobo vyslaného po 12 mesiacoch (s možnosťou predĺženia o šesť mesiacov, pokiaľ poskytovateľ služby predloží oznámenie obsahujúce odôvodnenie). Po tomto období sa na vyslaného pracovníka budú vzťahovať takmer všetky aspekty pracovného práva hostiteľskej krajiny,
 • počet potenciálnych kolektívnych zmlúv, ktoré sa môžu uplatňovať v krajinách EÚ so systémom na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych nálezov za všeobecne aplikovateľné, sa môže zvýšiť,
 • agentúry dočasného zamestnávania musia vyslaným pracovníkom zaručiť rovnaké podmienky, aké sa uplatňujú na dočasných pracovníkov najatých v krajine, v ktorej sa práca vykonáva,
 • zlepšená spolupráca medzi orgánmi krajín EÚ týkajúca sa zneužívania a obchádzania pravidiel v kontexte vysielania.

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

 • Smernica 96/71/ES sa uplatňuje od 10. februára 1997 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 16. decembra 1999.
 • Smernica 2014/67/EÚ sa uplatňuje od 17. júna 2014 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 18. júna 2016.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/957 má byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ transponovaná do 30. júla 2020 a odvtedy sa bude uplatňovať. Na sektor cestnej dopravy sa však bude uplatňovať odo dňa, od ktorého sa bude uplatňovať legislatívny akt, ktorý bude potrebné prijať s cieľom zmeniť smernice 2006/22/ES a 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie vodičov v sektore cestnej dopravy.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1 – 6)

Následné zmeny smernice 96/71/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 2014, 28.5.2014, s 11 – 31).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 16 – 24)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 77)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1 – 11)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35 – 44)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.04.2020

Top