EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s dočasným pracovným pomerom

Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s dočasným pracovným pomerom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na zlepšenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s dočasným pracovným pomerom

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby krajiny EÚ uzákonili právne predpisy na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov s dočasným* pracovným pomerom alebo s pracovným pomerom na dobu určitú*, a aby ju tak zosúladili s ochranou poskytovanou ostatným pracovníkom.

HLAVNÉ BODY

Smernica Rady 89/391/EHS o ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov sa uplatňuje rovnako aj na pracovníkov s dočasným pracovným pomerom*. Súčasná smernica ju takto dopĺňa:

Informácie a školenia

  • Pred začatím pracovnej činnosti by mali byť pracovníci s dočasným pracovným pomerom informovaní o všetkých pracovných rizikách, a predovšetkým o osobitnej odbornej kvalifikácii alebo zručnosti alebo osobitnom zdravotnom sledovaní, ktoré sa požadujú.
  • Všetkým pracovníkom by sa malo poskytnúť dostatočné vzdelanie primerané ich práci a prispôsobené ich úrovni kvalifikácie a praxe.

Osobitné zdravotné sledovanie

Ak je práca zvlášť nebezpečná pre bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov s dočasným pracovným pomerom alebo si vyžaduje osobitné zdravotné sledovanie, krajiny EÚ majú možnosť zakázať využívanie týchto pracovníkov. Ak sa pracovníci s dočasným pracovným pomerom využívajú na takúto prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť primerané osobitné zdravotné sledovanie, ktoré môže prípadne pokračovať aj po skončení obdobia zamestnania.

Služby ochrany bezpečnosti a zdravia

Služby ochrany bezpečnosti a zdravia v rámci organizácie musia byť informované o každom pridelení pracovníkov s dočasným pracovným pomerom.

Zamestnávateľské podniky a agentúry

  • Ak pracovníkov s dočasným pracovným pomerom poskytuje agentúra alebo iný zamestnávateľský podnik, agentúra musí byť informovaná o požadovaných kvalifikáciách a špecifických vlastnostiach pracovného miesta a príslušní pracovníci musia byť o týchto skutočnostiach informovaní. Tieto informácie sa môžu uviesť v zmluve o pristúpení.
  • Organizácia, ktorá zamestnáva pracovníka s dočasným pracovným pomerom je však zodpovedná za pracovné podmienky spojené s bezpečnosťou, hygienou a zdravím.

Zodpovednosť krajín EÚ

Krajiny EÚ musia podať Európskej komisii každých 5 rokov správu o vykonávaní tejto smernice vrátane stanovísk pracovníkov a zamestnávateľov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. júla 1991. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Dočasná pracovná zmluva: pracovná zmluva medzi dočasným zamestnávateľským podnikom (ako napr. agentúra) a pracovníkom s cieľom výkonu úlohy v rámci organizácie pod jeho dohľadom.

Pracovná zmluva na dobu určitú: pracovná zmluva uzavretá priamo medzi zamestnávateľom a pracovníkom na určitú dobu alebo na účel splnenia určitej úlohy.

Pracovník s dočasným pracovným pomerom: pojem použitý v tomto súhrne v záujme zrozumiteľnosti, ktorým sa označuje osoba pracujúca v rámci jedného z dvoch uvedených dočasných pracovných pomerov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19 – 21)

Následné zmeny smernice 91/383/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 01.12.2016

Top