EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rokovací poriadok Súdneho dvora

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROKOVACIEHO PORIADKU?

 • Vymedzujú sa v ňom pravidlá, ktorými sa vykonáva a doplňa Štatút Súdneho dvora opísaný v protokole č. 3, ktorý je priložený k zmluvám.
 • Jeho cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť postupy Súdneho dvora pre osoby podliehajúce súdnej právomoci a vnútroštátne súdy, a takisto lepšie prihliadať na zmeny agendy Súdneho dvora.

HLAVNÉ BODY

Súdny dvor patrí do dvojice súdov tvoriacich Súdny dvor Európskej únie, ktorý je súdnou inštitúciou EÚ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Ďalšou zložkou je Všeobecný súd. Ich poslaním je zabezpečovať dodržiavanie právnych predpisov a výklad a uplatňovanie zmlúv, a to najmä prostredníctvom kontroly zákonnosti právnych aktov EÚ.

Organizácia Súdneho dvora

Organizácia Súdneho dvora má takúto podobu:

 • zloženie: skladá sa z 28 sudcov a 11 generálnych advokátov, ktorí sa menujú na šesť rokov. Generálni advokáti sa zúčastňujú činností Súdneho dvora a prednášajú právne stanoviská. Sudcovia si volia predsedu a podpredsedu Súdneho dvora na funkčné obdobie troch rokov. Predseda reprezentuje Súdny dvor a riadi jeho činnosť, pričom mu pomáha podpredseda.
 • zloženie komory a vymenovanie sudcov spravodajcov: Súdny dvor obsahuje komory zložené z piatich sudcov s predsedom voleným na tri roky a komory zložené z troch sudcov s predsedom voleným na jeden rok. Na prejednanie veci predseda Súdneho dvora vymenuje sudcu spravodajcu a prvý generálny advokát vymenuje generálneho advokáta. V prípade potreby môže Súdny dvor privolať pomocných spravodajcov.
 • úloha tajomníka: Súdny dvor vymenúva tajomníka na funkčné obdobie šiestich rokov. Dohliada na prijímanie, odosielanie a uloženie všetkých písomností a na archív. Okrem toho pomáha členom Súdneho dvora a zabezpečuje uverejňovanie publikácií Súdneho dvora. Pod dohľadom predsedu Súdneho dvora riadi služby inštitúcie.
 • činnosť Súdneho dvora: veci sa prideľujú plénu, veľkej komore alebo päťčlennej alebo trojčlennej komore. Počet sudcov, ktorí riešia vec závisí od jej významu a zložitosti. Väčšinu vecí rieši päť sudcov a len veľmi zriedka vec prejednáva celý Súdny dvor. Tá istá rozhodovacia komora môže prejednať viacero vecí. Porady Súdneho dvora musia zostať v tajnosti.
 • jazykový režim: každej veci sa prideľuje jazyk konania. Pri odvolaniach môže žalobca zvoliť za jazyk konania jeden z dvadsiatich štyroch úradných jazykov EÚ. V prejudiciálnych konaniach je jazykom konania jazyk vnútroštátneho súdu.

Prvky konania

Konanie pred Súdnym dvorom sa v zásade skladá z týchto krokov:

 • písomná časť: ide o výmenu vyjadrení medzi účastníkmi konania. Tieto vyjadrenia musia mať presne určené náležitosti. Po skončení písomnej časti sudca spravodajca predloží na generálnom zasadnutí Súdneho dvora predbežnú správu.
 • dôkazné prostriedky: Súdny dvor môže rozhodnúť, že uplatní dôkazné prostriedky, napr. výsluch účastníkov konania, vyžiadanie správ a dokumentov, svedecké výpovede, znalecké posudky alebo ohliadku miesta.
 • vypočutie sa môže vykonať v prípade potreby. Predseda otvorí a vedie vypočutie. Vypočutie sa môže vykonať s vylúčením verejnosti.
 • návrhy generálneho advokáta: generálny advokát vydáva návrhy k približne polovici všetkých vecí. Ak z veci nevyplývajú žiadne nové právne otázky, Súdny dvor môže rozhodnúť, že návrhy nie sú potrebné.
 • konečné rozhodnutie: Súdny dvor rozhoduje formou rozsudku alebo uznesenia. Len rozsudok sa vyhlasuje na verejnom pojednávaní. Rozsudok a uznesenie obsahujú rôzne informácie, napr. zhrnutie skutočností alebo dôvody. Exemplár rozsudku alebo uznesenia sa následne doručí každému účastníkovi konania. Rozsudky a uznesenia sú dostupné na webovej lokalite Súdneho dvora.

Rokovací poriadok ďalej obsahuje osobitné ustanovenia o rôznych druhoch konaní pred Súdnym dvorom:

 • prejudiciálne konania;
 • žaloby;
 • odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu;
 • stanoviská a
 • ďalšie osobitné konania.

Prejudiciálne konania

Vnútroštátne súdy môžu predložiť návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom s cieľom spochybniť výklad právneho predpisu EÚ. V rámci prejudiciálneho konania môžu písomné pripomienky predložiť najmä:

 • účastníci vnútroštátneho konania;
 • krajiny EÚ;
 • Európska komisia;
 • inštitúcia, ktorá prijala akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné.

Odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu

Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu Všeobecného súdu. V takom prípade je potrebné poslať kancelárii Všeobecného súdu návrh, ktorý musí obsahovať predovšetkým podporné dôvody a právne tvrdenia. Cieľom odvolania musí byť úplné alebo čiastočné zrušenie rozhodnutia.

ODKEDY SA ROKOVACÍ PORIADOK UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rokovací poriadok Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 265, 29.9.2012, s. 1 – 42)

Zmena rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 65)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1 – 12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14 – 17)

Posledná aktualizácia 11.08.2016

Top