EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zahraničná a bezpečnostná politika na úrovni EÚ

Zahraničná a bezpečnostná politika na úrovni EÚ

 

SÚHRN

AKO EÚ ROZVÍJA ZAHRANIČNÚ A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU?

Prostredníctvom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ktorá pokrýva všetky oblasti zahraničnej politiky a všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti EÚ.

Súčasťou SZBP je aj spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), ktorá pokrýva obranné a vojenské hľadiská a hľadiská civilného krízového riadenia politiky EÚ.

HLAVNÉ BODY

Zahraničná a bezpečnostná politika EÚ podlieha osobitným pravidlám a postupom:

Rozhodovanie

Európska rada (samit pozostávajúci z hláv štátov a vlád EÚ, ktorý sa zvoláva najmenej štyrikrát do roka) identifikuje strategické záujmy EÚ, určuje ciele a vymedzuje všeobecnú náplň SZBP.

S prihliadnutím na tieto ciele a strategické riadenie Rada EÚ hlasuje o opatreniach alebo stanoviskách, ktoré sa majú prijať v rámci SZBP.

Kým rozhodnutia prijaté Radou EÚ si vyžadujú jednomyseľnosť, o hľadiskách rozhodnutí sa môže hlasovať kvalifikovanou väčšinou, čo sa rovná 55 % hlasov krajín EÚ, ktoré predstavujú najmenej 65 % obyvateľstva EÚ.

Vykonávanie

Vysokému predstaviteľovi pomáha diplomatický zbor EÚ, t. j. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Súdny dvor Európskej únie nemá žiadnu právomoc v oblasti SZBP (článok 24 Zmluvy o Európskej únii – ZEÚ) okrem týchto prípadov:

keď sa skúma zákonnosť reštriktívnych opatrení (napr. sankcií) prijatých EÚ voči jednotlivcom a právnickým osobám;

keď sa monitoruje, ako inštitúcie EÚ vykonávajú SZBP.

Financovanie

Krajiny EÚ financujú operácie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

Ďalšie operačné výdavky sú financované zo všeobecného rozpočtu EÚ.

KONTEXT

SZBP v súčasnej podobe spolu s postom vysokého predstaviteľa a ESVČ boli vytvorené v roku 2009 v Lisabonskej zmluve.

Posledná aktualizácia 08.12.2015

Top