EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Revízia zmlúv EÚ

Revízia zmlúv EÚ

 

SÚHRN

Možnosť revidovať zakladajúce zmluvy je jednou zo zásad Európskej únie (EÚ). Umožňuje prispôsobovať rámec európskych právnych predpisov a politík novým výzvam, ktoré musí EÚ riešiť. Lisabonská zmluva umožňuje zjednodušený revízny postup a zabezpečuje demokratickejšiu revíziu.

Revízne postupy sú opísané v článku 48 Zmluvy o Európskej únii. Nech už sa zvolí akýkoľvek postup, krajiny EÚ sa musia jednomyseľne dohodnúť na revízii dotyčných ustanovení zmluvy.

RIADNY REVÍZNY POSTUP

Riadny revízny postup sa týka kľúčových zmien zmlúv, ako je rozšírenie alebo zúženie právomocí EÚ. Postup obsahuje tieto kroky:

Vnútroštátna vláda akejkoľvek krajiny EÚ, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Rade návrh na zmenu zmlúv. Rada predloží tieto návrhy Európskej rade (ktorá sa skladá z hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ) a národné parlamenty sú takisto informované o navrhovanom postupe.

Ak Európska rada prijme kladné rozhodnutie, zvolá sa konvent zložený zo zástupcov národných parlamentov, hláv štátov alebo predsedov vlád krajín EÚ, Európskeho parlamentu a Komisie. Konvent preskúma návrhy zmien a prijme rozhodnutia na základe konsenzu.

Predseda Rady následne zvolá konferenciu zástupcov vlád krajín EÚ s cieľom prijať spoločnú dohodu o zmenách zmlúv. Zmeny nadobúdajú účinnosť až po tom, ako ich ratifikujú všetky krajiny EÚ.

Európska rada sa tiež môže rozhodnúť po získaní súhlasu Európskeho parlamentu, že nezvolá konvent, pokiaľ zmeny nie sú veľmi dôležité.

ZJEDNODUŠENÝ REVÍZNY POSTUP

V Lisabonskej zmluve sa vytvára zjednodušený postup prijatia vnútorných politík a opatrení EÚ (napr. poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, vnútorný trh, kontrola hraníc, hospodárska a menová politika). Cieľom je uľahčiť ďalšiu európsku integráciu v týchto oblastiach.

Tento postup umožňuje vyhnúť sa zvolaniu európskeho konventu a medzivládnej konferencie.

Európska rada koná jednomyseľne po konzultácii s Komisiou, Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou, ak sa pozmenenie týka menových záležitostí. Zmeny zmlúv nadobúdajú účinnosť až po tom, ako ich ratifikujú všetky krajiny EÚ.

Právomoci EÚ však nemôžu byť rozšírené prostredníctvom zjednodušeného revízneho postupu.

V nadväznosti na bankovú krízu v roku 2008 uplatnenie zjednodušeného postupu umožnilo vytvorenie európskeho stabilizačného mechanizmu prostredníctvom medzivládnej dohody krajín eurozóny. Rozhodnutím Európskej rady z 25. marca 2011 sa pridáva tretí odsek k článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa uvádza: „členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu…“, ale „…poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísnej podmienenosti“.

PREMOSŤOVACIE DOLOŽKY

Premosťovacie doložky predstavujú druhý zjednodušený revízny postup.

Všeobecná premosťovacia doložka (článok 48 ods. 7 ZEÚ) sa týka týchto dvoch prípadov:

1.

Ak sa v zmluvách ustanovuje, že Rada má prijímať akty jednomyseľne, Európska rada môže prijať rozhodnutie, ktoré oprávni Radu konať na základe kvalifikovanej väčšiny. Táto možnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia s vojenskými dôsledkami alebo dôsledkami v oblasti obrany.

2.

Ak sa v zmluvách ustanovuje, že Rada má prijímať akty v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, Európska rada môže prijať rozhodnutie umožňujúce prijatie takýchto aktov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

V obidvoch prípadoch môže Európska rada konať jednomyseľne po získaní súhlasu EP. Každý národný parlament má okrem toho právo namietať voči uplatneniu premosťovacej doložky a postaviť sa proti nej.

DOLOŽKA FLEXIBILITY (ČLÁNOK 352 ZFEÚ)

Touto doložkou sa rozširujú právomoci EÚ, ak sa preukáže, že dané opatrenie je nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z cieľov zmlúv, pričom zmluvy nezabezpečujú potrebné právomoci. Opatrenia podľa tohto ustanovenia prijíma Rada na základe jednomyseľného súhlasu na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. Nezahŕňajú harmonizáciu právnych predpisov krajín EÚ v oblastiach, kde sa takáto harmonizácia v zmluvách vylučuje.

Posledná aktualizácia 17.11.2015

Top