EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie:Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovuje v ňom stratégia „z farmy na stôl“ s cieľom urýchliť prechod na udržateľný potravinový systém, ktorý:

 • má neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie,
 • pomáha zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa jej vplyvom,
 • zvráti stratu biodiverzity,
 • zaručuje potravinovú bezpečnosť, výživu a verejné zdravie, pričom zabezpečuje, aby mal každý prístup k dostatočnému množstvu bezpečných, výživných a udržateľných potravín,
 • zachováva cenovú dostupnosť potravín a zároveň dosahuje spravodlivejšiu ekonomickú návratnosť, podporuje konkurencieschopnosť dodávateľského sektora EÚ a propaguje spravodlivý obchod.

HLAVNÉ BODY

Európska zelená dohoda

Stratégia „z farmy na stôl“ je jedným z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody (pozri zhrnutie) a pôsobí v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity na obdobie do roku 2030 (pozri zhrnutie).

Udržateľný potravinový systém

Stratégia je navrhnutá tak, aby viedla k dosiahnutiu udržateľného potravinového systému riešením radu záležitostí:

 • zaručenie udržateľnej výroby potravín,
 • zaručenie udržateľnej potravinovej bezpečnosti,
 • stimulácia udržateľných postupov spracúvania potravín, veľkoobchodu, maloobchodu, pohostinstiev a iných stravovacích služieb,
 • podpora konzumácie potravín získaných udržateľným spôsobom a uľahčenie prechodu na zdravé a udržateľné stravovanie,
 • zmiernenie potravinových strát a plytvania potravinami,
 • boj proti potravinovému podvodu v celom potravinovom dodávateľskom reťazci.

Akčný plán

K oznámeniu je priložený návrh akčného plánu. Obsahuje zoznam návrhov nových právnych predpisov a zoznam súčasných právnych predpisov, ktoré sa majú revidovať, a tiež rad ďalších preskúmaní a iniciatív. Patria k nim:

 • návrh na revíziu smernice 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov (pozri zhrnutie) s cieľom významne znížiť používanie pesticídov, ich riziká a závislosť od nich a podporiť integrovanú ochranu proti škodcom,
 • návrh harmonizovaných povinných etikiet s označením výživovej hodnoty na prednej strane balenia s cieľom pomôcť spotrebiteľom zahrnúť do rozhodovania pri výbere potravín zdravotný aspekt, a to v nadväznosti na správu Európskej komisie o používaní etikiet s označením výživovej hodnoty na prednej strane balenia na základe nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 (pozri zhrnutie),
 • stanovenie profilov nutričného zloženia s cieľom obmedziť propagáciu potravín s vysokým obsahom soli, cukrov a/alebo tuku v nadväznosti na pracovný dokument Komisie, v ktorom sa hodnotí nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach (pozri zhrnutie),
 • posúdenie a revidovanie existujúcich právnych predpisov o dobrých životných podmienkach zvierat vrátane predpisov o preprave zvierat a ich zabíjaní, a to v nadväznosti na plán Komisie na kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Ciele do roku 2030

V stratégii je stanovený rad konkrétnych cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

 • Pesticídy. Znížiť používanie chemických pesticídov a z nich vyplývajúceho rizika a používanie rizikovejších pesticídov o 50 %.
 • Živiny. Znížiť stratu živín aspoň o 50 % a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu úrodnosti pôdy, a znížiť používanie hnojív aspoň o 20 %.
 • Antimikrobiálna rezistencia. Znížiť používanie antimikrobík, ako sú napríklad antibiotiká, pre hospodárske zvieratá a akvakultúru o 50 %.
 • Ekologické poľnohospodárstvo. Zabezpečiť, aby sa aspoň 25 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovalo ekologickým spôsobom.

Cieľom stratégie je tiež zabezpečiť prístup k širokopásmovému internetu vo všetkých vidieckych oblastiach do roku 2025.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu [COM(2020) 381 final z 20. mája 2020]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach, ktoré členské štáty získali pri plnení národných úloh stanovených vo svojich národných akčných plánoch, a o pokroku pri vykonávaní smernice 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov [COM(2020) 204 final z 20. mája 2020]

Pracovný dokument útvarov Komisie: Hodnotenie nariadenia (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v súvislosti s profilmi nutričného zloženia a zdravotnými tvrdeniami o rastlinách a prípravkoch z nich a všeobecného regulačného rámca pre ich používanie na potravinách [SWD(2020) 95 final z 20. mája 2020]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final z 20. mája 2020]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky ekologický dohovor [COM(2019) 640 final z 11. decembra 2019]. Text znovu uverejnený v korigende.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s.18 – 63)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71 – 86)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 05.02.2021

Top