EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informácie o palivovej úspornosti, brzdnej schopnosti a hladinách hluku

Informácie o palivovej úspornosti, brzdnej schopnosti a hladinách hluku

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2020/740 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Cieľom nariadenie zabezpečiť spotrebiteľom viac informácií pri výbere nových pneumatík pre ich vozidlá. Zvyšuje sa ním viditeľnosť a informatívnosť štítkov, pokiaľ ide o vlastnosti a správanie sa pneumatík, napríklad na snehu a ľade, čo pomôže koncovým používateľom* zohľadňovať prvky, ako je bezpečnosť, ochrana zdravia a hospodárska a environmentálna efektívnosť.
 • Tento právny predpis je navrhnutý tak, aby podporoval palivovo úsporné, trvácne a bezpečné pneumatiky s nízkou hladinou hluku.
 • Mení sa ním nariadenie (EÚ) 2017/1369 (pozri zhrnutie).

HLAVNÉ BODY

Nariadenie:

 • uplatňuje sa na pneumatiky pre osobné automobily (pneumatiky triedy C1), autobusy a autokary, ľahké a ťažké nákladné vozidlá a ľahké a ťažké prípojné vozidlá (pneumatiky tried C2 a C3), ako aj na protektorované pneumatiky*, až budú k dispozícii vhodné skúšobné metódy na meranie ich vlastností,
 • nevzťahuje sa na určité špecializované kategórie pneumatík, ako napríklad pneumatiky určené na profesionálne terénne použitie, pneumatiky určené pre vozidlá prvýkrát evidované pred 1. októbrom 1990 alebo použité pneumatiky s výnimkou tých pneumatík, ktoré sú dovezené z krajiny mimo EÚ.

Dodávatelia pneumatík musia:

 • pripevniť na jednotlivé pneumatiky štítok v podobe nálepky a tlačený štítok na každú sériu pneumatík, pričom na týchto štítkoch sa uvedú informácie stanovené v prílohách I a II, poskytnú informačný list výrobku, ktorý obsahuje údaje uvedené v prílohe III,
 • zabezpečiť, aby bol štítok pneumatiky na reklamách a pri predaji na diaľku alebo cez internet viditeľný a pokiaľ možno sa uvádzal v blízkosti ceny,
 • zaistiť správnosť štítkov pneumatík a informačných listov výrobkov,
 • spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, ktoré môžu vykonávať pravidelné a náhodné kontroly a ktoré v prípade zistenia akéhokoľvek porušenia právnych predpisov konajú okamžite,
 • prostredníctvom databázy výrobkov poskytovať svojim vnútroštátnym orgánom technické údaje týkajúce sa pneumatík a ich vlastností predtým, než sa ponúkajú na predaj, čo orgánom umožňuje overovať správnosť štítkov pneumatík – tieto informácie sa musia poskytovať od 1. mája 2021 (a do 30. novembra 2021 v prípade pneumatík vyrobených v období od 25. júna 2020 do 30. apríla 2021),
 • neposkytovať ani nezobrazovať štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením.

Distribútori pneumatík musia:

 • v mieste predaja pripevniť na jednotlivé pneumatiky štítok v podobe nálepky a tlačený štítok na každú sériu pneumatík, pričom tieto štítky musia obsahovať požadované informácie,
 • zabezpečiť, aby sa štítok pneumatiky zobrazoval v blízkosti uvedenia ceny na všetkých technických propagačných materiáloch pri predaji na diaľku s použitím papierových materiálov, na reklamách a v prípade predaja cez internet,
 • poskytnúť zákazníkom pred predajom kópiu štítku pneumatiky, ak pneumatiky nie je možné vidieť,
 • informovať zákazníkov, kde nájdu informačný list výrobku.

Dodávatelia a distribútori nových vozidiel musia zákazníkom pred predajom poskytnúť štítok pneumatiky, informačný list výrobku a každý príslušný technický propagačný materiál.

Poskytovatelia internetových služieb musia zabezpečiť, aby dodávatelia predávajúci pneumatiky prostredníctvom internetových sídel poskytovateľa zobrazili potrebný štítok pneumatiky, ako aj informačný list výrobku.

Vnútroštátne orgány musia:

 • umožniť predaj a používanie pneumatík, ktoré sú v súlade s týmto právnym predpisom,
 • overovať správnosť informácií na štítkoch pneumatík,
 • stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie a presadzovanie, uplatniteľné pri každom porušení.

Európska komisia:

Zrušenie

Nariadením (EU) 2020/740 sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 o označovaní pneumatík (pozri zhrnutie).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. mája 2021.

KONTEXT

Cieľom systému označovania pneumatík je zníženie emisií skleníkových plynov, znečistenia hlukom a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Pneumatiky zodpovedajú za 20 – 30 % spotreby paliva vozidla. Zníženie valivého trenia pneumatiky pomáha znižovať emisie a zvýšiť úspory pre vodičov prostredníctvom nižšej spotreby paliva.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Koncový používateľ: individuálny spotrebiteľ, správca vozových parkov alebo podnik cestnej dopravy.
Protektorovaná pneumatika: pneumatika, ktorá je obnovená nahradením opotrebovaného behúňa novým materiálom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1 – 31)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1 – 44)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1 – 218)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1 – 23)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46 – 58)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1222/2009 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 02.12.2020

Top