EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu – stupne utajenia informácií a opatrenia

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu – stupne utajenia informácií a opatrenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (Euratom) č. 3, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení sú stanovené stupne utajenia a bezpečnostné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností Euratom (USE), ktoré sú upravené článkami 24 a 25 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). USE môžu zahŕňať správy, údaje, dokumenty, ciele a reprodukčné médiá.
 • Článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa týka informácií z jadrového výskumného programu EÚ, ktoré by mohli poškodiť obranné záujmy krajín EÚ, ak by boli prezradené. Článok 25 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa podobne týka informácií o patentoch a úžitkových vzoroch*.

HLAVNÉ BODY

Bezpečnostné opatrenia a pokyny o spôsobe ich uplatňovania vydávajú:

 • inštitúcie, výbory, služby a zariadenia EÚ,
 • krajiny EÚ a ich úrady,
 • spoločné podniky,
 • osoby a podniky.

Európska komisia zriadila Bezpečnostný úrad, ktorý:

 • koordinuje a zabezpečuje všeobecné uplatňovanie bezpečnostných opatrení,
 • vykonáva dohľad nad tým, ako sa tieto opatrenia uplatňujú v inštitúciách, výboroch, službách a zariadeniach EÚ,
 • overuje uplatňovanie opatrení krajinami EÚ,
 • navrhuje zmeny nariadenia podľa potreby.

V každej inštitúcii, výbore alebo službe EÚ, kde sa USE pripravujú alebo uchovávajú, je vymenovaný bezpečnostný pracovník zodpovedný za:

 • registráciu USE,
 • vedenie zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené na prístup k USE,
 • poučenie zamestnancov o ich bezpečnostných povinnostiach,
 • zabezpečenie uplatňovania fyzických bezpečnostných opatrení.

Stupne utajenia, oprávnenie a previerka

 • Stupne utajenia USE sa stanovujú podľa stupňa poškodenia, ktoré by neoprávnené prezradenie spôsobilo obranným záujmom krajín EÚ:
  • Eura – Prísne tajné: poskytnutie by malo mimoriadne vážne dôsledky pre obranné záujmy,
  • Eura – Tajné: poskytnutie by malo vážne dôsledky pre obranné záujmy,
  • Eura – Dôverné: poskytnutie by poškodilo obranné záujmy,
  • Eura – Vyhradené: poskytnutie by ovplyvnilo obranné záujmy, ale vyžaduje sa menšie utajenie ako v prípade dokumentov klasifikovaných ako Eura – Dôverné.
 • Odkazy na dokumenty alebo údaje označené ako Eura – Tajné a Eura – Prísne tajné majú byť minimálne a nemajú poskytovať ich obsah ani stupeň utajenia.
 • Prístup k USE (okrem Eura – Vyhradené) je povolený len oprávneným osobám, ktoré majú jasnú potrebu byť informované. Oprávnenie môže byť udelené po preverovacom procese, ktorý vykonajú krajiny EÚ alebo Bezpečnostný úrad.

Fyzická ochrana USE

 • USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Prísne tajné, Eura – Tajné a Eura – Dôverné musia byť označené pečiatkou na každej strane.
 • Kópie USE musia byť obmedzené na okamžité a podstatné požiadavky.
 • Kópie USE klasifikovaných stupňom utajenia Eura – Prísne tajné sa robia len so súhlasom Bezpečnostného úradu a v prípade patentových informácií so súhlasom krajiny EÚ pôvodu.
 • Budovy, v ktorých sú uložené USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Dôverné alebo vyšším stupňom, musia byť bezpečné, s kladnou identifikáciou zamestnancov a návštevníkov.
 • Návštevníci nesmú byť v priestoroch obsahujúcich USE ponechaní bez sprievodu.
 • Na rôzne stupne utajenia sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa spevnených bezpečnostných skriní.
 • Všetky USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Prísne tajné a Eura – Tajné musia byť osobitne registrované.
 • Interný obeh USE musí byť taký, aby sa zabránilo únikom.
 • USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Dôverné alebo vyšším stupňom zasielané mimo budovy musia byť uložené do dvoch obálok, pričom stupeň utajenia sa uvedie len na vnútornej obálke.
 • USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Dôverné alebo vyšším stupňom odosielané do zahraničia musia byť zaslané diplomatickou poštou, pričom prísne tajné USE musia byť v úschove kuriéra sprevádzaného ďalšou osobou. USE klasifikované stupňom utajenia Eura – Tajné a Eura – Dôverné odosielané do zahraničia sa zasielajú diplomatickou poštou.
 • Na bezpečné zničenie všetkých USE, ktoré už nie sú potrebné, sa uplatňujú prísne pravidlá.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. novembra 1958.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Úžitkový vzor: zapísané právo, na základe ktorého nositeľ výlučne používa technický vynález výmenou za zverejnenie informácií o fungovaní vynálezu, pričom toto právo sa udeľuje len na určitú dobu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (Euratom) č. 3, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 406 – 416)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Hlava II – Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie – Kapitola 2: Šírenie poznatkov – Oddiel 3: Ustanovenia o utajení – Článok 24 (Ú. v. EÚ J C 203, 7.6.2016, s. 15 – 16)

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Hlava II – Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie – Kapitola 2: Šírenie poznatkov – Oddiel 3: Ustanovenia o utajení – Článok 25 (Ú. v. EÚ J C 203, 7.6.2016, s. 16 – 17)

Posledná aktualizácia 15.05.2020

Top