EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavky na ekodizajn – zariadenia na zváranie

Požiadavky na ekodizajn – zariadenia na zváranie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/1784, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn zariadení na zváranie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Vymedzujú sa v ňom požiadavky na ekodizajn* zariadení na zváranie napájaných z elektrickej siete, týkajúce sa ich uvádzania na trh alebo do prevádzky.

HLAVNÉ BODY

 • Obsahuje zoznam procesov zvárania, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, a zoznam procesov, na ktoré sa nevzťahuje.
 • Požiadavky na ekodizajn sú ustanovené v prílohe II a patria medzi ne:
  • minimálne hodnoty účinnosti použitého zdroja prúdu;
  • maximálna spotreba energie v „stave nečinnosti“ (podobný stavu pohotovosti);
  • požiadavky, ktoré nesúvisia s energiou, na zľahčenie opravy, demontáže, predĺženia doby použiteľnosti a opakované použitie zariadení na zváranie a ich komponentov vrátane:
   • sprístupňovania náhradných dielov odborným opravárom a to aspoň počas desiatich rokov,
   • sprístupňovania informácií odborným opravárom na účely opráv a údržby na webových stránkach výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu daného zariadenia na zváranie.
 • Nariadením sa ustanovujú postupy posudzovania zhody, v prílohe III sú vymedzené metódy merania a výpočty, ktoré treba dodržať, a ktoré vychádzajú z harmonizovaných noriem prijatých európskymi normalizačnými organizáciami.
 • Vnútroštátne orgány musia pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom používať postupy overovania vymedzené v prílohe IV.
 • Výrobcovia, dovozcovia alebo ich splnomocnení zástupcovia nesmú ponúkať na predaj výrobky schopné rozpoznávať, kedy sa podrobujú skúšaniu, a podľa toho zmeniť svoj výkon.
 • V príloha V sú ustanovené orientačné referenčné hodnoty najvýkonnejších výrobkov a technológií dostupných na trhu z hľadiska účinnosti zdroja prúdu a maximálnej spotreby energie v stave nečinnosti.
 • Európska komisia musí nariadenie preskúmať vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu prehodnotenia predložiť najneskôr do 14. novembra 2024.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2021.

KONTEXT

Smernicou 2009/125/ES sa vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Komisia musí stanoviť tieto požiadavky pre výrobky, ktoré sa v EÚ bežne predávajú a s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ekodizajn: Politika, ktorej cieľom je zlepšiť environmentálne vlastnosti, najmä energetickú účinnosť, výrobkov počas celého ich životného cyklu prostredníctvom lepšieho dizajnu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1784 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn zariadení na zváranie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/125/ES (Ú. v. EÚ L 272, 25.10.2019, s. 121 – 135)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie – Pracovný plán v oblasti ekodizajnu na obdobie rokov 2016 – 2019 [COM(2016) 773 final z 30. novembra 2016]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo [COM(2015) 614 final z 2. decembra 2015]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12 – 33)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38 – 71)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 29.01.2020

Top