EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sieť imigračných styčných dôstojníkov

Sieť imigračných styčných dôstojníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/1240 – vytvorenie európskej siete imigračných styčných dôstojníkov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom migračnej politiky EÚ je nahradiť neregulovanú a nekontrolovanú migráciu bezpečnou a dobre riadenou migráciou prostredníctvom komplexného prístupu zameraného na zabezpečenie účinného riadenia migrácie.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie dobrej spolupráce, koordinácie a výmeny informácií medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi* vyslanými do krajín mimo EÚ členskými krajinami EÚ, Európskou komisiou a agentúrami EÚ prostredníctvom európskej siete imigračných styčných dôstojníkov.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa zriaďuje európska sieť imigračných styčných dôstojníkov, ktorej úlohou je zlepšenie riadenia migrácie s cieľom splniť nasledujúce priority EÚ:

 • predchádzať a bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu a súvisiacej cezhraničnej trestnej činnosti, ako je napríklad prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi;
 • realizovať dôstojný a efektívny návrat*, readmisie* a reintegrácie*;
 • spravovať legálne prisťahovalectvo vrátane medzinárodnej ochrany, presídľovania, postupov prijímania a integračných opatrení pred odchodom prijatých krajinami EÚ a samotnou EÚ.

Miestne alebo regionálne siete imigračných styčných dôstojníkov

Imigrační styční dôstojníci vyslaní do rovnakých krajín alebo regiónov tvoria miestne alebo regionálne kooperačné siete. Ak to bude potrebné a vhodné, budú:

 • zdieľať informácie a praktické skúsenosti (aj prostredníctvom pravidelných stretnutí) a zabezpečovať webovú platformu na výmenu informácií;
 • zdieľať informácie týkajúce sa prístupu k medzinárodnej ochrane;
 • koordinovať svoje stanoviská týkajúce sa stykov s obchodnými prepravcami;
 • sa zúčastňovať na spoločnom odbornom vzdelávaní a príprave o základných právach, obchodovaní s ľuďmi, prevádzaní migrantov, falšovaní dokumentov a prístupe k medzinárodnej ochrane v krajinách mimo EÚ;
 • organizovať informačné zasadnutia a odborné vzdelávanie a prípravu pre členov diplomatického a konzulárneho personálu misií v krajinách mimo EÚ;
 • prijímať spoločné postupy k metódam zhromažďovania a oznamovania strategicky dôležitých informácií vrátane analýz rizík;
 • nadväzovať pravidelné kontakty s podobnými sieťami v krajine mimo EÚ a susedných krajinách.

Úlohy imigračných styčných dôstojníkov

Styční dôstojníci zhromažďujú informácie na operačnej alebo strategickej úrovni o:

 • migračných trasách;
 • existencii zločineckých organizácií zapojených do pašovania prisťahovalcov a obchodovania s ľuďmi po migračných trasách;
 • metódach používaných na falšovanie dokladov totožnosti;
 • o spôsoboch uľahčenia návratu, readmisie a reintegrácie;
 • o opatreniach zaručujúcich efektívny prístup k ochrane zavedenej v krajinách mimo EÚ vrátane výhod pre osoby v núdzi;
 • o existujúcich a možných budúcich stratégiách legálneho prisťahovalectva a kanáloch medzi EÚ a krajinami mimo EÚ.

Styční dôstojníci môžu okrem toho poskytovať asistenčné služby úradom a ďalším osobám v krajinách mimo EÚ v nasledujúcich oblastiach:

 • zisťovanie identity a štátnej príslušnosti občanov krajín mimo EÚ, zjednodušenie ich návratu a pomoc pri opätovnej integrácii;
 • identifikácia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu na zjednodušenie presídlenia do EÚ, najmä poskytnutím informácií a podpory pred odchodom, ak je to možné;
 • potvrdenie identity legálnych prisťahovalcov a zjednodušovanie opatrení na ich prijatie na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;
 • zdieľanie informácií v rámci sietí styčných dôstojníkov a s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi EÚ vrátane orgánov činných v trestnom konaní s cieľom zabraňovať a odhaľovať nelegálne prisťahovalectvo a bojovať proti prevádzačstvu alebo obchodovaniu s ľuďmi.

Opatrenia prijaté imigračnými styčnými dôstojníkmi, najmä v prípadoch, kedy ide o zraniteľné osoby, by mali rešpektovať základné práva v súlade s príslušnými medzinárodnými predpismi a predpismi EÚ vrátane článku 2 a článku 6 Zmluvy o Európskej únii a Charty základných práv Európskej únie.

Riadiaci výbor

 • Riadiaci výbor na úrovni EÚ je vytvorený, aby posilňoval manažment siete a koordináciu imigračných styčných dôstojníkov a súčasne rešpektoval existujúce štruktúry velenia a hierarchické štruktúry medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi a príslušnými orgánmi, ktorými boli vyslaní, ako aj medzi samotnými imigračnými styčnými dôstojníkmi.
 • Riadiaci výbor pozostáva z jedného zástupcu z každej krajiny EÚ, dvoch zástupcov Komisie a po jednom zástupcovi z Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Europolu a Európskeho podporného úradu pre azyl. Krajiny pridružené k schengenskému priestoru vymenujú po jednom členovi bez hlasovacích práv.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. augusta 2019. Nariadením (EÚ) 2019/1240 sa revidovalo a nahradilo nariadenie (ES) č. 377/2004 a jeho následné zmeny.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Imigračný styčný dôstojník: dôstojník vymenovaný a vyslaný do krajiny mimo EÚ príslušnými orgánmi krajiny EÚ, Komisiou alebo agentúrou EÚ v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý rieši problémy týkajúce sa prisťahovalectva vrátane prípadov, kedy ide len o časť jeho povinností.
Návrat: pohyb osoby z hostiteľskej krajiny späť do krajiny pôvodu, krajiny štátnej príslušnosti alebo krajiny obvyklého pobytu zvyčajne po strávení značného časového obdobia v hostiteľskej krajine, či už dobrovoľný alebo nútený, asistovaný alebo spontánny.
Readmisia: akt akceptovania opätovného vstupu jednotlivca do krajiny (vlastný štátny príslušník, osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, alebo osoby bez štátneho občianstva).
Reintegrácia: opätovné začlenenie alebo opätovná inkorporácia osoby do skupiny alebo procesu, napríklad migranta do spoločnosti v krajine návratu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1240 z 20. júna 2019 o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 88 – 104)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1 – 131)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa ruší nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1 – 76)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 2016/1624 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 17)

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 6 (pôvodný článok 6 ZEÚ) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 19)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska migračná agenda (KOM(2015) 240 v konečnom znení z 13.5.2015)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11 – 26)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95)

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Globálny prístup k migrácii a mobilite (KOM(2011) 743 v konečnom znení, 18.11.2011)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98 – 107)

Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1 – 4)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 17.01.2020

Top