EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

E-súdržnosť – elektronická a bezpapierová správa

E-súdržnosť – elektronická a bezpapierová správa

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1011/2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o vzoroch predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá pre výmenu informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 184/2014 podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EŠIF, pravidlá a podmienky systému elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou a prijímajú sa osobitné ustanovenia a nomenklatúra kategórií intervencií na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

V obidvoch nariadeniach sú ustanovené podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (pozri zhrnutie).

 • V nariadení (EÚ) č. 1011/2014 sú stanovené vzory a formáty, ktoré majú krajiny EÚ používať na predkladanie určitých informácií Európskej komisii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013. Sú v ňom stanovené aj podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi (e-súdržnosť).
 • V nariadení (EÚ) č. 184/2014 sa ustanovuje systém elektronickej výmeny údajov pre všetky úradné výmeny informácií medzi krajinami EÚ a Komisiou (SFC2014). Poskytuje zoznam kategórií intervencií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a kódov spojených s operáciami.

HLAVNÉ BODY

V nariadení (EÚ) č. 1011/2014 sa stanovuje:

 • štandardný formát oznámenia vybraného veľkého projektu Komisii riadiacim orgánom v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v prílohe I),
 • vzor na prenos finančných údajov v súlade s článkom 112 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v prílohe II),
 • vzor opisu funkcií a postupov zavedených pre riadiaci orgán a certifikačný orgán (v prílohe III),
 • vzory audítorskej správy a stanoviska nezávislého auditného subjektu uvedené v článku 124 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v prílohách IV a V),
 • vzor žiadosti o platbu vrátane dodatočných informácií týkajúcich sa finančných nástrojov uvedenej v článkoch 41, 131 a 135 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v prílohe VI),
 • vzor účtov uvedených v článku 137 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v prílohe VII).

Systémy elektronickej výmeny údajov* medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi (e-súdržnosť) musia umožňovať administratívne overenie každej žiadosti prijímateľov o úhradu. Dokumenty v tlačenej podobe sa môžu vyžadovať len vo výnimočných prípadoch, na základe predchádzajúcej analýzy rizík a len vtedy, ak sú dokumenty v tlačenej podobe skutočným zdrojom naskenovaných dokumentov nahratých do systémov elektronickej výmeny údajov. Súčasťou výmeny dokumentov a údajov sú správy o pokroku, žiadosti o platbu a výmena informácií týkajúcich sa overovania riadenia a auditov.

Systémy elektronickej výmeny údajov musia:

 • zaručiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie odosielateľa,
 • byť prevádzkyschopné v každom čase, s výnimkou vykonávania údržby,
 • mať aspoň tieto funkcie:
  • vopred vyplnené formuláre s údajmi, ktoré sa priebežne ukladajú v jednotlivých fázach postupu,
  • v príslušných prípadoch automatické výpočty,
  • zabudované automatické kontroly, ktoré v maximálnej možnej miere obmedzujú opakovanú výmenu informácií,
  • upozornenia vytvárané systémom, ktoré informujú prijímateľov, že je možné vykonať určité úkony,
  • sledovanie stavu on-line umožňujúce monitorovať stav projektu,
  • dostupnosť všetkých predchádzajúcich údajov a dokumentov spracovaných v systéme elektronickej výmeny údajov.

Nariadenie (EÚ) č. 184/2014

V súlade s článkom 74 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa musia všetky úradné výmeny informácií medzi krajinami EÚ a Komisiou uskutočňovať pomocou systému elektronickej výmeny údajov. V nariadení (EÚ) č. 184/2014 sa stanovujú pravidlá a podmienky pre tento systém elektronickej výmeny údajov (SFC2014).

SFC2014 bude pre krajiny EÚ a Komisiu dostupný buď priamo prostredníctvom interaktívneho používateľského rozhrania (webovej aplikácie), alebo prostredníctvom technického rozhrania za pomoci vopred stanovených protokolov (webových služieb), ktoré umožnia automatickú synchronizáciu a prenos údajov medzi informačnými systémami krajín EÚ a SFC2014. V nariadení sú ďalej stanovené prevádzkové požiadavky a požiadavky na bezpečnosť údajov pri používaní SFC2014.

V nariadení je stanovená aj nomenklatúra kategórií intervencií uvedených v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 v prílohe a tiež ďalšie kódy, ktoré sa majú priraďovať operáciám.

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

 • Nariadenie (EÚ) č. 1011/2014 sa uplatňuje od 20. októbra 2014.
 • Nariadenie (EÚ) č. 184/2014 sa uplatňuje od 28. februára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Systémy elektronickej výmeny údajov: mechanizmy a nástroje umožňujúce elektronickú výmenu dokumentov a údajov vrátane audiovizuálnych médií, naskenovaných dokumentov a elektronických súborov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014 z 22. septembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi (Ú. v. EÚ L 286, 30.9.2014, s. 1 – 74)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1101/2014 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7 – 20)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259 – 280)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 10.01.2020

Top